dnes je 15.6.2024

Input:

7/2002 Sb., Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 7/2002 Sb., Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2001
o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 8 odst. 2 písm. b), vkládá písm. c)
192/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
vkládá § 13a, v § 14 doplňuje písm. d)
314/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění, celkem 62 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění, celkem 38 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 písm. a), § 4b odst. 1; nové přechodné ustanovení
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 8, § 12, § 16, § 19, § 20
83/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 1, § 2, § 4a, § 8, § 9, § 12, § 14, § 16, § 20, § 22, § 23 a § 24
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
SOUD PRO ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOUDCŮ, STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A SOUDNÍCH EXEKUTORŮ A ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOUDCŮ, STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A SOUDNÍCH EXEKUTORŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět zákona
Tento zákon upravuje příslušnost soudu pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (dále jen „kárný soud”), složení senátů kárného soudu a postup kárného soudu a účastníků v těchto řízeních.
§ 2
Předmět řízení
V řízení podle tohoto zákona se posuzuje
a) kárná odpovědnost soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu nebo předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, kárná odpovědnost státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce a kárná odpovědnost soudního exekutora za kárné provinění1) , případně kárný delikt nebo závažný kárný delikt9) (dále jen „kárné provinění”),
b) způsobilost soudce a způsobilost státního zástupce vykonávat svou funkci2) .
HLAVA II
KÁRNÝ SOUD
§ 3
V řízení podle tohoto zákona jedná a rozhoduje kárný soud. Kárným soudem je Nejvyšší správní soud.
§ 4
(1) Jde-li o řízení ve věcech soudců, kárný soud jedná a rozhoduje v senátech složených z předsedy senátu, jeho zástupce, soudce a 3 přísedících. Předseda senátu je soudcem Nejvyššího správního soudu, jeho zástupce je soudcem Nejvyššího soudu a další člen senátu z řad soudců je soudcem vrchního, krajského nebo okresního soudu. Jde-li o řízení ve věcech soudců rozhodujících ve správním soudnictví, je předsedou senátu soudce Nejvyššího soudu a jeho zástupcem soudce Nejvyššího správního soudu. Mezi přísedícími musí být vždy nejméně jeden státní zástupce, jeden advokát a jedna osoba vykonávající jiné právnické povolání, je-li zapsána v seznamu přísedících pro řízení ve věcech soudců.
(2) Předseda kárného soudu vede seznam soudců Nejvyššího správního soudu, seznam soudců Nejvyššího soudu a seznam soudců vrchního, krajského a okresního soudu pro řízení ve věcech soudců. Do seznamu soudců Nejvyššího správního soudu zařadí předseda kárného soudu soudce po vyjádření soudcovské rady tohoto soudu. Do seznamu soudců Nejvyššího soudu zařadí předseda kárného soudu soudce navržené předsedou Nejvyššího soudu. Předseda Nejvyššího soudu navrhne soudce do seznamu na výzvu předsedy kárného soudu po vyjádření soudcovské rady Nejvyššího soudu. Do seznamu soudců vrchního, krajského a okresního soudu zařadí předseda kárného soudu soudce navržené předsedy vrchních, krajských a okresních soudů. Předsedové vrchních, krajských a okresních soudů navrhnou soudce do seznamu na výzvu předsedy kárného soudu po vyjádření soudcovské rady příslušného soudu. Předsedové vrchních soudů navrhují každý ze soudců tohoto
Nahrávám...
Nahrávám...