dnes je 17.7.2024

Input:

Organizace práce a pracovní postupy

16.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

701
Organizace práce a pracovní postupy

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Požadavky na nastavení činnosti na pracovišti tak, aby byly prováděné práce bezpečné. Přehled předpisů, které přinášejí podrobné požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy při vybraných činnostech.

Charakteristika organizace práce a pracovních postupů

Pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce pro zaměstnance jsou také důležité:

  • opatření v oblasti organizace práce a

  • stanovené pracovní postupy.

Když zaměstnavatel organizuje práci a stanoví pracovní postupy, je povinen vycházet z právních předpisů, které požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy stanoví.

V odvětvích a oborech činností, kde předpisy organizaci práce a pracovní postupy neupravují, další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanoví sám zaměstnavatel.

Organizaci práce můžeme charakterizovat tak, že jde o opatření, jehož prostřednictvím lidé, pracoviště a procesy dostávají určitou strukturu, návaznost a řád/systém, jehož cílem je výkon efektivní, bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Pracovní postup je schéma pracovního procesu, rozepsané na jednoduché činnosti, způsob jejich provedení a jejich vazby, souslednost.

Pracovní postup je úzce spjat s organizací práce. Pracovní postup lze popsat slovně, ale lze dobře vyjádřit ve schématu, či tabulce. Součástí pracovních postupů jsou i otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečné pracovní postupy, zakázané manipulace a činnosti tak, aby se předešlo poškození životů a zdraví fyzických osob při práci.

Základní zákonné požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy

ZoBOZP požaduje, aby zaměstnavatelé organizovali práci a stanovili pracovní postupy tak, aby zaměstnanci:

  • nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena,

  • nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,

  • byli chráněni proti pádu nebo zřícení,

  • nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,

  • na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,

  • nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

Další podrobné požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy

Další podrobnosti ohledně požadavků na organizaci práce a na pracovní postupy stanoví prováděcí právní předpisy. Zaměstnavatel nemusí znát všechny, vybere si pouze ty, které upravují organizaci práce a pracovní postupy v oboru činnosti, který souvisí s předmětem podnikání zaměstnavatele. Přehled oborů, u nichž právní předpisy stanoví podrobnosti k organizaci práce a pracovních postupů obsahuje následující přehled:

Obor činnosti Právní předpis
Nahrávám...
Nahrávám...