dnes je 15.6.2024

Input:

Další opatření pro zajištění BOZP a dokumentace o BOZP

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

201
Další opatření pro zajištění BOZP a dokumentace o BOZP

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Opatření, která je zaměstnavatel povinen přijmout pro případ mimořádných událostí, přehled prací zakázaných vybraným skupinám zaměstnanců, opatření v souvislosti s návykovými látkami a poskytování OOPP, hygienických prostředků a ochranných nápojů a seznam předepsané dokumentace.

Opatření pro případ mimořádných událostí

Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření k zajištění BOZP nejen pro běžný pracovní provoz, ale také pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí (§ 102 odst. 6 ZP).

K tomu je zaměstnavatel povinen zejména:

  • vybavit pracoviště technickými prostředky první pomoci, prostředky pro přivolání první pomoci a lékárničkami první pomoci,

  • vybavit pracoviště informativními bezpečnostními značkami a tabulkami k zajištění správného chování zaměstnanců při mimořádné události.

  • zpracovat evakuační plán a stanovením bezpečných míst (shromaždišť), kam budou evakuované osoby (případně zvířata a majetek) evakuovány,

  • zpracovat pokyny k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracovišť,

  • určit osobní ochranné pracovní prostředky potřebné pro případ vzniku mimořádné události, stanovením jejich potřebného počtu a stanovením místa jejich uložení,

  • stanovit počet a určit zaměstnance k organizování poskytnutí první pomoci, zajištění přivolání zejména hasičské zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a evakuací zaměstnanců,

  • vyškolit tyto určené osoby ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dále též „PLS”).

Opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí je zaměstnavatel povinen přijmout již před uvedením pracoviště do provozu a do používání. Přijaté opatření je zaměstnavatel povinen přizpůsobovat měnícím se skutečnostem a je povinen kontrolovat jejich účinnost a dodržování.

Zakázané práce

Zákoník práce a prováděcí předpisy a ZoBOZP obsahují speciální opatření k ochraně životů a zdraví zaměstnanců tím, že zakazují výkon určitých prací všem nebo některým skupinám zaměstnanců nebo zaměstnankyň.

Pro stanovení zákazu výkonu určitých prací jsou dva základní důvody:

  • práce, o které se jedná, představují vysoké riziko pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance při práci nebo riziko pro jeho zdravý vývoj nebo riziko pro určitý zdravotní stav (např. u žen v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a kojením),

  • nebylo nalezeno vhodné opatření, které by dokázalo zmírnit působení takového rizika na rozumně přijatelnou míru.

Níže uvedený přehled uvádí skupiny zaměstnanců, pro jejichž ochranu jsou stanoveny zákazy výkonu prací (resp. resp. stanoven zákaz zaměstnávat je určitými pracemi). Práce jsou uvedeny příkladem, podrobnosti pak lze nalézt v předpise uvedeném v posledním sloupci. Je však třeba ještě upozornit, že v některých případech předpisy za určitých podmínek stanoví výjimky z výkonu zakázaných prací.

Zákaz stanoven: Příklady zakázaných prací Zákaz stanoven v předpise
všem zaměstnancům práce s azbestem, s 2-naftylaminem a jeho solemi, s aminobifenylem a jeho solemi, s benzidinem a jeho solemi, a další. § 8 ZoBOZP
mladistvým zaměstnancům práce přesčas, práce v noci, práce pod zemí a v kontrolovaných pásmech, práce nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé zdraví mladistvých § 245 a následující ZP
vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích
Nahrávám...
Nahrávám...