dnes je 12.6.2024

Input:

Poskytování informací o BOZP

17.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

901
Poskytování informací o BOZP

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Vše podstatné o školení zaměstnanců v BOZP z hlediska obsahu, termínů i odborných předpokladů na školitele.

Obsah informací o BOZP

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci představují v zásadě tři druhy informací, a to o:

  1. nebezpečích vyskytujících se na pracovištích a při pracovních činnostech (např. rizikové faktory pracovního prostředí, nebezpečná místa, nebezpečné procesy a pracovní postupy),
  2. rizicích možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců (stanovení rizika vyplývá z vyhodnocení vyskytujícího se nebezpečí a představuje pravděpodobnost vzniku poškození zdraví zaměstnance nebo zaměstnanců při práci a stupeň možných následků na jeho/jejich životech a zdraví),
  3. opatřeních k ochraně před působením neodstranitelných rizik práce (stanovení způsobu ochrany ať už prostředky kolektivní ochrany, jako jsou technická a organizační opatření, nebo prostředky individuální ochrany zaměstnanců).

V právních předpisech i v praxi se často informace uvedené pod písm. a) a b) shora často směšují či slučují a vyjadřují se pouze pojmem „informace o rizicích”.

Poskytování informací o BOZP zaměstnancům

Zaměstnanec má právo na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením (ust. § 106 odst. 1 ZP) a zaměstnavatel je povinen mu je poskytnout (§ 103 odst. 1 písm. f) ZP). Informace musí být pro zaměstnance srozumitelné (§ 106 odst. 1 zákoníku práce).

Cílem předávání informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve shora definovaném slova smyslu je vedení zaměstnanců k výkonu bezpečné a zdraví neohrožující práce. Dobře informovaný zaměstnanec se při práci a na pracovišti chová rozumněji a bezpečněji, než zaměstnanec neinformovaný. Informace uvedené shora pod písmeny a)c) s sebou velice úzce souvisí (jsou provázány) a je nezbytné poskytovat je zaměstnancům ve vyváženém souladu.

Zdroje informací o BOZP

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou předmětem úpravy či obsahem právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k zajištění bezpečnosti technických zařízení, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem a opatření přijatých zaměstnavatelem, vnitřních předpisů zaměstnavatele a z kolektivní smlouvy, návodů k používání strojů, přístrojů, nástrojů a jiných zařízení a chemických látek a chemických směsí, a podobně, pracovních pokynů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Způsoby předávání informací o BOZP

Způsoby poskytování či lépe předávání informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se provádí vícero způsoby, s kterými počítají zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, a které zpřehledňuje následující tabulka.

Způsoby předávání informací o BOZP zaměstnancům
Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP Instruktáž o zajištění BOZP na pracovišti Pokyny k zajištění BOZP Neosobní způsoby jako bezpečnostní značky a značení
Nahrávám...
Nahrávám...