dnes je 15.6.2024

Input:

Odpovědnost za BOZP a prevence rizik

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

101
Odpovědnost za BOZP a prevence rizik

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Základní povinnosti, které zaměstnavateli vyplývají na úseku BOZP z právních předpisů při pracovněprávních vztazích ale i při jiných formách pracovního zapojení. Přehled osob, jejichž BOZP stát právně reguluje a všeobecné preventivní zásady.

Povinnost zaměstnavatele pečovat o BOZP zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dále též „ZP). Zajišťování BOZP je vždy specifické u každého zaměstnavatele právě s ohledem na předmět podnikání a druh práce, který ve firmě vykonáván.

Role vedoucích zaměstnanců

Zajišťování BOZP vychází z principu, že péče o BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají (§ 101 odst. 2 ZP). U malých firem se bude jednat o jednu či dvě osoby, poněvadž vzhledem k počtu zaměstnanců bude minimálně stupňů řízení.

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (§ 11 ZP). Znamená to, pokud je zaměstnanec vedoucím zaměstnanec, přímo ze zákona je součástí jeho pracovních povinností péče o BOZP.

Péče o BOZP zaměstnanců jiného zaměstnavatele

Při podnikatelské činnosti často dochází k tomu, že na pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů; je tomu například při stavební činnosti, při různých údržbářských, opravářských a servisních prací apod. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění (§ 101 odst. 3 ZP).

Koordinovaný postup zaměstnavatelů

Plní-li na pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, každý z nich  je povinen (§ 101 odst. 4 ZP):

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u

Nahrávám...
Nahrávám...