Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rizikové faktory pracovního prostředí

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Rizikové faktory pracovního prostředí

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Přehled rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení zdraví zaměstnanců. Přehled pasáží předpisů, které upravují opatření na obranu před nimi, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory, kontrolovaná pásma a kategorizace prací.

Rizikové faktory pracovního prostředí

Život a zdraví zaměstnanců může být negativně ovlivněno, pokud se na pracovišti vyskytují rizikové faktory pracovního prostředí. Níže uvedená tabulka zpřehledňuje, co jsou to rizikové faktory pracovního prostředí (včetně odkazů na příslušné předpisy) a co zahrnují:

Rizikové faktory pracovního prostředí
Rizikové faktory pracovních podmínek Rizika ohrožení zdraví
 • ust. § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 • ust. § 7 zákona č. 309/2006 Sb.

 • ust. § 2 nařízení vlády č. 361/2006 Sb.

 • ust. § 2 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách

 • ust. § 2 odst. 2 a § 82 odst. 2 písm. e) zákona č 258/2000 Sb.

ust. § 2 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách

příloha č. 2/II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách
 1. Hluk
 2. Vibrace
 3. Fyzická zátěž
 4. Zátěž teplem a chladem
 5. Chemické látky a směsi
 6. Karcinogeny
 7. Olovo
 8. Prach
 9. Azbest
 10. Ionizující záření
 11. Neionizující záření
 12. Biologické činitele
 13. Psychická zátěž (vnucené tempo práce, monotonie práce, směnný režim, práce v časovém tlaku, sociální klima)
 14. Zraková zátěž
 1. Práce ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru.
 2. Činnosti epidemiologicky závažné.
 3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen, obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů a obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů.
 4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků.
 5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby.
 6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům.
 7. Nakládání s výbušninami, obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví, turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), vysokonapěťových elektrických zařízení.
 8. Práce v hlubinných dolech.
 9. Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu.
 10. Práce záchranářů.
 11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí.
 12. Hlasová zátěž.
 13. Noční práce.
 14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Rizikové faktory pracovních podmínek představují určité „škodliviny” a „škodlivé vlivy”, které se vyskytují na pracovišti a mohou působit na entitu zaměstnance. Jejich negativním působením může být zdraví zaměstnance ohroženo nemocí z povolání nebo u něho může nemoc z povolání propuknout.

Základním nástrojem pro hodnocení stavu pracovních podmínek z hlediska působení rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců je stanovení hygienických limitů. Pokud je stanoven hygienický limit (např. pro určité látky, prachy, vibrace, hluk aj.), pak porovnáním zjištěných (naměřených) hodnot rizikového faktoru s jeho hygienickým limitem získáme představu o závažnosti možného ohrožení zdraví člověka daným faktorem.

Hygienické limity obecně představují maximální hodnotu expozice rizikovým faktorům, při níž by nemělo za běžných podmínek dojít k ohrožení zdraví fyzické osoby. Hygienické limity vycházejí z odborného hodnocení nebezpečných vlastností rizikového faktoru, vztahujícího se ke zdraví exponovaných zaměstnanců; využívá se přitom dostupných informací o působení faktoru a vychází se z údajů získaných experimentálně za kontrolovaných podmínek a z poznatků praxe.  

V návaznosti na ust. § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, hygienické limity pro jednotlivé rizikové faktory, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance vystaveného těmto rizikovým faktorům stanoví:

Rizikový faktor Právní předpis
Hluk a vibrace Ustanovení § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 37 § 38, § 39 a § 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
ustanovení § 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
ustanovení § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 20, § 21 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Neionizující záření nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Ionizující záření nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, zejména příloha č. 4
Fyzická zátěž ustanovení § 22 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a přílohy č. 5, 8, 9
Zátěž teplem a chladem ust. § 3§ 8, § 44 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění, a příloha č. 1 tohoto nařízení
Chemické látky a směsi § 9§ 18 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění,

příloha č. 2, část A, B, příloha 3, část C
. nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Karcinogeny ustanovení § 16 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 18 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění,

příloha č. 2, část A, B, příloha 3, část C nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění
zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Olovo ustanovení § 13 až § 15, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění

příloha č. 2, část A, B, příloha 3, část C nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění

zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Prach ustanovení § 9, § 12 a § 18, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění
příloha č. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Azbest ustanovení § 19 až § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
příloha č. 3, část A, tab.5, část B, ustanovení § 19 až § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Biologické činitele ust. § 36 až § 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 51 § 52 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění a příloha č. 7

§ 15, § 40, § 41, § 46. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích na pracovištích)
Psychická zátěž (vnucené tempo práce, monotonie práce, směnný režim, práce v časovém tlaku, sociální klima)
§ 31, § 32, § 33 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění
Zraková zátěž § 34, § 35, § 45, § 45a, § 50 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
§ 83a odst. 1 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zaměstnavatel nemusí znát všechny shora uvedené předpisy, ale vybere si ty, které upravují rizikové faktory pracovních podmínek, které se u něho vyskytují.

Povinnosti zaměstnavatele ohledně rizikových faktorů

Zaměstnavatel je povinen (§ 7 zákona č. 309/2006 Sb.):

 • -> měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty, a to:
  1. pravidelně a dále
  2. bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce.
 • -> zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Za rozumně dosažitelnou míru se dá obecně považovat poměr mezi náklady vynaloženými na omezování faktorů nepříznivě ovlivňujících zdraví zaměstnanců a jejich přínosem pro ozdravění pracovních podmínek.

Měření hodnot rizikových faktorů

Měření intenzit hluku, vibrací a neionizujícího záření v

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: