dnes je 29.5.2024

Input:

Rizikové faktory pracovního prostředí

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Rizikové faktory pracovního prostředí

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Přehled rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení zdraví zaměstnanců. Přehled pasáží předpisů, které upravují opatření na obranu před nimi, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory, kontrolovaná pásma a kategorizace prací.

Rizikové faktory pracovního prostředí

Život a zdraví zaměstnanců může být negativně ovlivněno, pokud se na pracovišti vyskytují rizikové faktory pracovního prostředí. Níže uvedená tabulka zpřehledňuje, co jsou to rizikové faktory pracovního prostředí (včetně odkazů na příslušné předpisy) a co zahrnují:

Rizikové faktory pracovního prostředí
Rizikové faktory pracovních podmínek Rizika ohrožení zdraví
 • ust. § 102 odst. 3 ZP

 • ust. § 7 ZoBOZP

 • ust. § 2 nařízení vlády č. 361/2006 Sb.

 • ust. § 2 písm. a) VoPLS

 • ust. § 2 odst. 2 a § 82 odst. 2 písm. e) ZoOVZ

ust. § 2 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (dále též ”VoPLS”)

příloha č. 2/II VoPLS
 1. Hluk
 2. Vibrace
 3. Fyzická zátěž
 4. Zátěž teplem a chladem
 5. Chemické látky a směsi
 6. Karcinogeny
 7. Olovo
 8. Prach
 9. Azbest
 10. Ionizující záření
 11. Neionizující záření
 12. Biologické činitele
 13. Psychická zátěž (vnucené tempo práce, monotonie práce, směnný režim, práce v časovém tlaku, sociální klima)
 14. Zraková zátěž
 1. Práce ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru.
 2. Činnosti epidemiologicky závažné.
 3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen, obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů a obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů.
 4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků.
 5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby.
 6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům.
 7. Nakládání s výbušninami, obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví, turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), vysokonapěťových elektrických zařízení.
 8. Práce v hlubinných dolech.
 9. Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu.
 10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů.
 11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí.
 12. Hlasová zátěž.
 13. Noční práce.
 14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Rizikové faktory pracovních podmínek představují určité „škodliviny” a „škodlivé vlivy”, které se vyskytují na pracovišti a mohou působit na entitu zaměstnance. Jejich negativním působením může být zdraví zaměstnance ohroženo nemocí z povolání nebo u něho může nemoc z povolání propuknout.

Základním nástrojem pro hodnocení stavu pracovních podmínek z hlediska působení rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců je stanovení hygienických limitů. Pokud je stanoven hygienický limit (např. pro určité látky, prachy, vibrace, hluk aj.), pak porovnáním zjištěných (naměřených) hodnot rizikového faktoru s jeho hygienickým limitem získáme představu o závažnosti možného ohrožení zdraví člověka daným faktorem.

Hygienické limity obecně představují maximální hodnotu expozice rizikovým faktorům, při níž by nemělo za běžných podmínek dojít k ohrožení zdraví fyzické osoby. Hygienické limity vycházejí z odborného hodnocení nebezpečných vlastností rizikového faktoru, vztahujícího se ke zdraví exponovaných zaměstnanců; využívá se přitom dostupných informací o působení faktoru a vychází se z údajů získaných experimentálně za kontrolovaných podmínek a z poznatků praxe.  

V návaznosti na ust. § 7 ZoBOZP, hygienické limity pro jednotlivé rizikové faktory, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance vystaveného těmto rizikovým faktorům stanoví:

Nahrávám...
Nahrávám...