dnes je 13.7.2024

Input:

Zaměstnanec při zajišťování BOZP

16.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

801
Zaměstnanec při zajišťování BOZP

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Práva a povinnosti na úseku BOZP nemají jen zaměstnavatelé, ale také zaměstnanci. Povinnosti jsou jim většinou uloženy přímo v zákoníku práce tak, aby byl zaměstnanec aktivním subjektem při předcházení vzniku škod na zdraví, životech a majetku.

Role zaměstnance při zajišťování BOZP ve firmě

Zaměstnanec není pasivním objektem péče zaměstnavatele o jeho BOZP, ale je mu dána aktivní role co do stanovených povinností a co do deklarovaných práv. Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 106 odst. 3 ZP).

Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec v pracovněprávním vztahu má v zájmu zajištění BOZP zejména tyto další povinnosti (§ 106 ZP):

 • dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví spolupracovníků,

 • účastnit se školení a instruktáží o BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem,

 • podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením a stanoveným očkováním,

 • dodržovat stanovené pracovní postupy,

 • používat přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky,

 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky v situacích stanovených zákoníkem práce,

 • nekouřit tam, kde jsou nekuřáci a kdy je to právními předpisy zakázáno,

 • podílet se na odstraňování závad zjištěných kontrolními orgány,

 • oznamovat nadřízenému vedoucímu zaměstnanci pracovní úraz svůj či spolupracovníka,

 • podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Práva zaměstnance

Zaměstnanec v pracovněprávním vztahu má ohledně BOZP zejména tato další práva (§ 106 ZP):

 • na zajištění BOZP,

 • na srozumitelné informace o rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením,

 • odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob,

 • na účast

Nahrávám...
Nahrávám...