dnes je 12.6.2024

Input:

Poškození zdraví z práce

15.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

501
Poškození zdraví z práce

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Česká legislativa zná čtyři druhy poškození zdraví z práce, a to pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání a jinou škodu na zdraví než pracovní úraz nebo nemoc z povolání, která má původ v práci. Charakteristiky poškození zdraví z práce podle druhu a právní úpravy uvádí následující přehled:

Poškození zdraví Charakteristika poškození zdraví z práce Právní úprava
Pracovní úraz  Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. § 269 odst. 1 ZP,
§ 271k odstavec 13 ZP,
§ 273 a § 274 ZP
Nemoc z povolání   Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.Nemocí z povolání se rozumí rovněž akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. § 269 odst. 2 a 3 ZP,
§ 271k odst. 4 ZP,
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání,
Ohrožení nemocí z povolání  Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takého stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. § 347 odst. 1 ZP
§ 5 vyhlášky č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání
Jiná škoda na zdraví   Jiné poškození zdraví, které není pracovním úrazem ani není uvedeno v seznamu nemocí z povolání, které však vzniklo za okolností, které mají původ v pracovních podmínkách. § 271n odst. 2 ZP

Posuzování pracovního úrazu

Při traumatickém poškození zdraví zaměstnance při práci, je třeba posoudit případ ve dvou fázích:

1. fáze posouzení úrazu

První fáze posouzení – JDE O ÚRAZ?

V první fázi je třeba posoudit, zda se vůbec jedná o úraz. Pokud zaměstnavatel v první fázi posouzení případ vyhodnotí tak, že se nejedná o úraz, pak posuzování, zda šlo o „pracovní“ úraz, zcela odpadá, protože k úrazu vůbec nedošlo; odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nevzniká (pokud se poškození nekvalifikuje jako jiná škoda na zdraví ve smyslu ustanovení § 271n odst. 2ZP).

Předpokladem vzniku úrazu, je proběhlý úrazový děj, při kterém k poškození zdraví nebo smrti zaměstnance došlo. Za úrazový děj, v jehož důsledku došlo k poškození zdraví, považuje:

  • zákoník práce (ustanovení § 271k odstavce 1ZP) takové poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud k nim došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

  • judikatura i případy náhlého porušení zdraví, které bylo způsobeno krátkodobými zevními vlivy, např. byl-li zaměstnanec při práci, na kterou není zvyklý a

Nahrávám...
Nahrávám...