dnes je 19.6.2024

Input:

Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředí

15.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

601
Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředí

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Zajištění prostorového, konstrukčního uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí. OOPP a jejich poskytování, vyhrazená technická zařízení a bezpečnostní značky a signály.

Přehled požadavků

V zájmu toho, aby se předešlo ohrožení životů a zdraví zaměstnanců pracujících na pracovištích zaměstnavatele, ukládají právní předpisy zaměstnavateli řadu požadavků na to, jak mají být jejich pracoviště vybavena a jaké požadavky mají pracovní prostředky a pracovní prostředí splňovat. Zásadní požadavky stanoví zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Prováděcí předpisy pak stanoví podrobnější minimální požadavky. Právní předpisy stanoví zejména:

 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

 • požadavky na pracoviště dočasná – staveniště,

 • technická zařízení a pracovní prostředky,

 • osobní ochranné pracovní prostředky,

 • vyhrazená technická zařízení,

 • bezpečnostní značení na pracovištích.

Základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel je podle ZoBOZP povinen zajistit, aby zajistil prostorové, konstrukční uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí.

Proto musí zajistit zejména aby:

 • pracoviště (včetně chodeb, schodišť a jiných komunikací) měly stanovené rozměry, povrch a vybavení potřebné pro prováděné činnosti,

 • pracoviště byla řádně osvětlena (je-li to možní denním světlem), větrána, vytápěna a zásobována vodou,

 • umyvárny, sprchy, záchody, šatny, místnosti pro odpočinek a stravování měly stanovené rozměry, vybavení a provedení,

 • únikové cesty, východy, dopravní komunikace k nim (přístupové cesty) byly trvale volné,

 • uvedené prostory byly pravidelně udržovány, uklízeny a čištěny,

 • pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci (po dohodě s pracovnělékařskou službou) a pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví zejména:

Označení předpisu Název předpisu
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména ust. § 2 až 4
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zejména ust. § 41, 42, 45 48, § 5455b.
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Zákon č. 90/2017 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Zákon č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zejména § 122 zákona č. 183/2006 Sb.

Základní požadavky na staveniště

Ohledně pracovišť a pracovního prostředí na staveništi, je třeba odlišovat, v jaké pozici zaměstnavatel je. Může být:

 • zhotovitelem stavby – pokud provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí stavebními, montážními, stavebně montážními bouracími nebo udržovacími pracemi pro jinou osobu na jejím pracovišti vymezeném dočasně k

Nahrávám...
Nahrávám...