Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředí

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

601
Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředí

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Zajištění prostorového, konstrukčního uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí. OOPP a jejich poskytování, vyhrazená technická zařízení a bezpečnostní značky a signály.

Přehled požadavků

V zájmu toho, aby se předešlo ohrožení životů a zdraví zaměstnanců pracujících na pracovištích zaměstnavatele, ukládají právní předpisy zaměstnavateli řadu požadavků na to, jak mají být jejich pracoviště vybavena a jaké požadavky mají pracovní prostředky a pracovní prostředí splňovat. Zásadní požadavky stanoví zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Prováděcí předpisy pak stanoví podrobnější minimální požadavky. Právní předpisy stanoví zejména:

 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

 • požadavky na pracoviště dočasná – staveniště,

 • technická zařízení a pracovní prostředky,

 • osobní ochranné pracovní prostředky,

 • vyhrazená technická zařízení,

 • bezpečnostní značení na pracovištích.

Základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel je podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinen zajistit, aby zajistil prostorové, konstrukční uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí.

Proto musí zajistit zejména aby:

 • pracoviště (včetně chodeb, schodišť a jiných komunikací) měly stanovené rozměry, povrch a vybavení potřebné pro prováděné činnosti,

 • pracoviště byla řádně osvětlena (je-li to možní denním světlem), větrána, vytápěna a zásobována vodou,

 • umyvárny, sprchy, záchody, šatny, místnosti pro odpočinek a stravování měly stanovené rozměry, vybavení a provedení,

 • únikové cesty, východy, dopravní komunikace k nim (přístupové cesty) byly trvale volné,

 • uvedené prostory byly pravidelně udržovány, uklízeny a čištěny,

 • pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci (po dohodě s pracovnělékařskou službou) a pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví zejména:

Označení předpisu Název předpisu
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména ustanovení § 2 až 4
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zejména ust. § 41, 42, 45 48, § 5455b.
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Zákon č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zejména § 122 zákona č. 183/2006 Sb.

Základní požadavky na staveniště

Ohledně pracovišť a pracovního prostředí na staveništi, je třeba odlišovat, v jaké pozici zaměstnavatel je. Může být:

 • zhotovitelem stavby – pokud provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí stavebními, montážními, stavebně montážními bouracími nebo udržovacími pracemi pro jinou osobu na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby - na staveništi,

 • zadavatelem stavby – tedy osoba (fyzická, podnikající fyzická osoby, právnická osoba), na jejímž pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby zhotovitel provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí.

Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe.

Zaměstnavatel jako zhotovitel stavby zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce mohou být zahájen pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

 • udržování pořádku a čistoty na staveništi,

 • uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

 • umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

 • zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

 • předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

 • provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

 • splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

 •  určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

 • splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

 • uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

 • přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

 • předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi,

 •  zajištění spolupráce s jinými osobami,

 • předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

 • vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

 • přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

 • dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Podrobnější požadavky na staveniště

Podrobnější požadavky stanoví zejména:

Označení předpisu Název předpisu
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Vyhláška č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Další požadavky na staveniště

V případech stanovených § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel – zadavatel stavby povinen písemně určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V případech stanovených v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel – zadavatel stavby povinen vyhotovit a doručit oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

V případech stanovených v § 15

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: