dnes je 29.5.2024

Input:

6/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění účinném k 12.10.2022

č. 6/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění účinném k 12.10.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2002,
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
304/2022 Sb.
(k 12.10.2022)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 13 odst. 1 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností1) staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání,2) vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení,3) staveb pro obchod4) a staveb pro shromažďování většího počtu osob.5)
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) biologickými ukazateli ovlivňujícími lidské zdraví ve vnitřním prostředí staveb - mikroorganismy a alergeny roztočů,
b) alergenem roztočů - trávicí enzymy roztočů z čeledi Pyroglyphidae, obsažené v jejich zažívacím traktu a vylučované společně s exkrementy do prostředí,
c) guaninem - látka obsažená v exkrementech roztočů, jejíž přítomnost v prostředí detekuje výskyt roztočů,
d) mikroklimatickými podmínkami - podmínky teplotní, vlhkostní a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí staveb,
e) mikroorganismy - jen bakterie a plísně (mikroskopické vláknité houby) vyrostlé za podmínek zkoušení stanovených českými technickými normami,
f) teplotními podmínkami - teplota vzduchu ti (°C) a výsledná teplota kulového teploměru tg (°C),
g) vnitřní průměrnou teplotou - aritmetický průměr hodnot teploty, zjišťované rovnoměrně po dobu pobytu,
h) klimatizací - větrání zajišťující úpravu čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu přiváděného do místnosti,
i) standardními podmínkami - teplota vzduchu 20 °C a tlak vzduchu 101,32 kPa,
j) potenciální expozicí - délka předpokládaného pobytu osob daná účelem využití prostoru,
k) variabilitou koncentrací zjišťované látky - změny koncentrace v závislosti na čase a prostoru.
§ 3
Mikroklimatické podmínky
(1) Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné mikroklimatické podmínky uvedené v příloze č. 1, s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15 °C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C.
(2) V případě mimořádně chladných dnů při poklesu vnitřní průměrné teploty pod 16 °C se provoz pobytových místností zastaví, pokud není možno vnitřní teplotu zvýšit odpovídajícím vytápěním na výslednou teplotu dle přílohy č. 1.
(3) Při použití sálavého vytápění nesmí intenzita osálání v místě hlavy člověka překročit
Nahrávám...
Nahrávám...