dnes je 15.6.2024

Input:

52/1997 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění účinném k 1.10.2015

č. 52/1997 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění účinném k 1.10.2015
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 25. února 1997,
kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
32/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
592/2004 Sb.
(k 1.12.2004)
mění 13 novelizačních bodů, včetně změn v příl. č. 1 a č. 3
176/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 1, § 6 odst. 3 a odst. 4
237/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 11 odst. 1 a 4 a § 16 odst. 3
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, která vyúsťují na povrch,1) (dále jen „hlavní důlní díla”) a důlních děl2) do nich ústících při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.
(2) Vyhláška se nevztahuje na důlní díla vzniklá při povrchovém dobývání.
(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a) uzavírací ohlubňový poval - železobetonová nebo ocelobetonová deska vybudovaná na ohlubni (ústí) jámy a dimenzovaná na předpokládané zatížení,
b) zásypový materiál - materiál použitý k likvidaci hlavního důlního díla,
c) zpevněný zásypový materiál - zásypový materiál s hydraulicky účinným tmelem,
d) hlavní důlní dílo - důlní dílo vyúsťující na povrch. Hlavními důlními díly jsou důlní díla průzkumná (šachtice, komíny), díla otvírková (jámy, štoly), větrací, odvodňovací, těžební a záchranné vrty. Hlavním důlním dílem nejsou vyhledávací a průzkumné vrty,
e) opěrnou hráz - objekt v důlních dílech ústících do hlavního důlního díla, který zamezuje vytékání nebo jinému úniku zásypového materiálu z hlavního důlního díla do přilehlých důlních děl,
f) inertizace - vytvoření nevýbušného prostředí v likvidovaném důlním díle,
g) bezpečnostní pásmo - bezprostřední okolí likvidovaného hlavního důlního díla na povrchu ohrožené pohybem půdy a hornin při případné samovolné destrukci likvidovaného díla,
h) bezpečnostní prostor - prostor na povrchu v bezprostředním okolí ústí hlavního důlního díla, ve kterém vystupující důlní ovzduší může ohrozit život nebo zdraví osob,
i) zóna rozvolnění - zóna, kde pevnostní parametry horninového masivu jsou vlivem přírodních procesů ve svrchní části zemské kůry sníženy oproti primárním horninám,
j) jámová zátka - betonový blok v jámovém stvolu, který úplně přehrazuje jámu.
ČÁST DRUHÁ
DOKUMENTACE
§ 3
(1) Dokumentace určí požadavky na likvidaci hlavních důlních děl a důlních děl do nich ústících a je součástí plánu likvidace.3)
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné
Nahrávám...
Nahrávám...