dnes je 29.5.2023

Input:

490/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění účinném k 15.2.2016

č. 490/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění účinném k 15.2.2016
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 15. prosince 2000
o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
472/2006 Sb.
(k 1.11.2006)
mění celkem 16 novelizačních bodů, nové přechodná ustanovení
472/2006 Sb.
(k 1.2.2007)
v příloze 3 vkládá bod 3
41/2016 Sb.
(k 15.2.2016)
mění úvodní větu, § 1 a § 3; vkládá § 8, § 11b a přílohy č. 5 a 6
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 19 odst. 3, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3 a § 83e odst. 2 zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje
a) obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných a znalosti, které musí osoba prokázat při zkoušce odborné způsobilosti k provádění hodnocení zdravotních rizik,
b) náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a základní obsah této zkoušky,
c) složení zkušebních komisí, podmínky provedení zkoušky v oborech podle písmene a), vzory osvědčení o odborné způsobilosti a vzor osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik.
Zkoušky odborné způsobilosti a obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
§ 2
Obsah a rozsah kursů k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejichž absolvování je jednou z podmínek výkonu odborných činností v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, upravuje příloha č. 1.
§ 3
(1) V přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti se uvede
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba trvalý pobyt na území České republiky,
b) délka a obsah odborné praxe,
c) obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti.
(2) K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 až 3 zákona musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování příslušného odborného kursu, pokud ho osoba absolvovala.
§ 4
(1) Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části; jejím obsahem je ověření znalostí získaných v rozsahu stanoveném v příloze č. 1.
(2) Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek.
(3) Zkouška odborné způsobilosti je neveřejná.
§ 5
(1) Zkušební komise je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů, které jmenuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který komisi zřídil (§ 60 odst. 1 zákona). Předsedou zkušební komise může být jmenována jen vysokoškolsky vzdělaná osoba činná na úseku hygieny práce nebo speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného usměrňování nejméně 5 let. Členy zkušební komise mohou být jmenovány jen vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělané osoby činné na úseku hygieny práce nebo speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného usměrňování nejméně 5 let. Členství ve zkušební komisi je neslučitelné s výkonem živnosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.
(2) Zkušební komise hodnotí zvlášť výsledky zkoušky odborné způsobilosti v jejích jednotlivých oborech, kterými jsou speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Pokud uchazeč uspěl ve všech těchto oborech, hodnotí zkušební komise výsledek zkoušky odborné způsobilosti výrokem „zkoušku odborné způsobilosti úspěšně složil”. Pokud uchazeč v jednom nebo více oborech zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, hodnotí komise výsledek výrokem „zkoušku odborné způsobilosti nesložil”. Zkušební komise se usnáší většinou hlasů.
§ 6
Zkušební komise nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti vyrozumí uchazeče o jejím termínu, časovém rozvrhu a místě konání.
§ 7
(1) O průběhu zkoušky odborné způsobilosti vyhotoví předseda zkušební komise protokol, ve kterém uvede
a) jména a příjmení členů zkušební komise,
b) datum a místo konání písemné a ústní části zkoušky odborné způsobilosti a dobu jejich zahájení a ukončení,
c) seznam uchazečů a výsledky jejich hodnocení,
d) datum vyhotovení protokolu.
(2) Přílohou protokolu jsou odevzdané písemné testy.
(3) Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol se ukládá na příslušné krajské hygienické stanici1) .
§ 8
Vzor osvědčení o odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 až 3 zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 9
(zrušen vyhl. č. 472/2006 Sb. k 1.11.2006)
Zkouška znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných
§ 10
(1) Zkouška znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných2) sestává pouze z ústní části. Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných je upraven v příloze č. 3.
(2) Na zkušební komisi a na její složení a členství v ní se vztahuje § 5 odst. 1 s tím rozdílem, že kvalifikace předsedy a členů komise se zakládá na činnosti na úseku epidemiologie, hygieny výživy a předmětů běžného užívání nebo hygieny všeobecné a komunální vykonávané po dobu nejméně 5 let.
§ 11
Pro zkoušku a její průběh platí § 5 odst. 2 a § 7 odst. 1 a 3 obdobně.
§ 11a
Zkouška odborné způsobilosti k provádění hodnocení zdravotních rizik
(1) Zkouška znalostí nutných k provádění hodnocení zdravotních rizik se sestává
a) z písemné části, ve které má žadatel prokázat obecné znalosti o zásadách hodnocení zdravotních rizik podle části A přílohy č. 4 k této vyhlášce, a
b) z ústní části, ve které má žadatel prokázat obecné znalosti metod hodnocení zdravotních rizik a znalosti v rozsahu hodnocení zdravotních rizik expozic ve specifických oblastech podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

Písemnou část zkoušky žadatel vykoná před ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti k provádění hodnocení zdravotních rizik je úspěšné vykonání její písemné části, které spočívá ve správných odpovědích alespoň na dvě třetiny položených otázek. Zkouška je neveřejná.
(2) Zkušební komise ustavená ke zkoušce odborné způsobilosti k získání autorizace pro hodnocení zdravotních rizik je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů. Předsedou zkušební komise a jejími členy může být jmenována jen vysokoškolsky vzdělaná osoba činná nejméně 5 let na úseku hodnocení zdravotních rizik.
(3) Pro vyrozumění žadatele o konání zkoušky a o průběhu zkoušky platí ustanovení § 6 a 7 obdobně. Protokol o průběhu zkoušky se ukládá u autorizující osoby po dobu 10 let.
(4) Znalosti, které musí žadatel prokázat při zkoušce odborné způsobilosti k získání autorizace pro provádění hodnocení zdravotních rizik, jsou upraveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 11b
Vzor osvědčení o autorizaci podle § 83e odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
* * *
Článek II vyhl. č. 472/2006 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Osvědčení vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za osvědčení vydaná podle této vyhlášky.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.
Kursy v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 
1.
Odborný kurs podle § 58 odst. 1 zákona. Celkový rozsah kursu je 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praktické výuky.
 
 
 
 
Obsah kursu:
Rozsah kursu:
1.
Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
2 hodiny
2.
Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
2 hodiny
3.
Základy epidemiologie a mikrobiologie
2 hodiny
4.
Obsah právní úpravy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle zákona v rozsahu povinností osob v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
4 hodiny
5.
Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
2 hodiny
6.
Zásady první pomoci
2 hodiny
7.
Dezinfekce
22 hodin a 6 hod. praktické výuky
8.
Dezinsekce a entomologie
24 hodin a 6 hod. praktické výuky
9.
Deratizace a hlodavci a další obratlovci
18 hodin a 6 hodin praktické výuky
10.
Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
1 hodina
11.
Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
2 hodiny
12.
Zhodnocení kursu, organizace zkoušek
1 hodina
 
2.
Speciální mistrovský kurs podle § 58 odst. 2 zákona. Celkový rozsah kursu je 91 hodin teoretické výuky a 11 hodin praktické výuky.
 
 
 
 
Obsah kursu:
Rozsah kursu:
1.
Úkoly vedoucích pracovníků při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
1 hodina
2.
Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
1 hodina
3.
Rozšířené základy epidemiologie a mikrobiologie
1 hodina
4.
Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
4 hodiny
5.
Způsoby bezpečného používání přípravků speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
15 hodin
6.
Zásady první pomoci
2 hodiny
7.
Dezinfekce, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti
15 hodin a 3 hodiny praktické výuky
8.
Dezinsekce, entomologie, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti
30 hodin a 5 hodin praktické výuky
9.
Hlodavci a další obratlovci, deratizace, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti
18 hodin a 3 hodiny praktické výuky
10.
Dokumentace, způsoby komunikace a spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
1 hodina
11.
Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kurzu
2 hodiny
12.
Zhodnocení kursu, organizace zkoušek
1 hodina
 
3.
Odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky podle § 58 odst. 3 zákona. Celkový rozsah kursu je 83 hodin teoretické výuky a 16 hodin praktické výuky.
 
 
 
 
Obsah kursu:
Rozsah kursu:
1.
Účel a specifikace používání toxických přípravků v ochranné speciální dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
2 hodiny
2.
Toxické přípravky pro dezinfekci a metody jejich použití
12 hodin a 3 hodiny praktické výuky
3.
Toxické přípravky pro dezinsekci a metody jejich použití
12 hodin a 3 hodiny praktické výuky
4.
Metody a způsoby použití plynných jedovatých přípravků v dezinsekci
25 hodin a 6 hodin praktické výuky
5.
Metody a způsoby použití inertních plynů jako řízených atmosfér v dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
5 hodin a 2 hodiny praktické výuky
6.
Toxické látky v deratizaci, příprava nástrah
10 hodin a 5 hodin praktické výuky
7.
Zásady bezpečnosti práce a hygieny
7 hodin
8.
První pomoc při otravách, poleptání a úrazech
7 hodin
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.
(zrušena vyhl. č. 472/2006 Sb. k 1.11.2006)
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.
Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažné
1. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska
Nahrávám...
Nahrávám...