dnes je 29.5.2023

Input:

447/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě, ve znění účinném k 1.12.2015

č. 447/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě, ve znění účinném k 1.12.2015
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 3. prosince 2001
o báňské záchranné službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
87/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 24 novelizačních bodů
379/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění § 18 odst. 1 a § 19 odst. 1
305/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) a § 7 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje zajištění báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly spočívající zejména v provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích), včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, a zásady postupu báňských záchranářů při zásahu; dále stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na odbornou způsobilost členů báňských záchranných sborů.
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a) důl provozní celek, který zpravidla tvoří z hlediska větrání samostatnou technickou jednotku bez ohledu na to, jak je po stránce organizační nazýván; dolem je též podzemní stavba při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí,
b) důl s jednoduchými poměry neuhelný důl, důl v průzkumu, výstavbě, zajišťování nebo likvidaci a dále důl, ve kterém jsou prováděny zvláštní zásahy do zemské kůry,1)
c) potápěčskou činnost sestup pod vodní hladinu a činnost v tomto prostředí s použitím dýchacího potápěčského přístroje a výzbroje,
d) plánovaný nehavarijní zásah souhrn plánovaných prací a činností, které s ohledem na podmínky, ve kterých mají být vykonány, mohou být provedeny jen báňskými záchranáři,
e) závažnou provozní nehodu událost, kterou byly nebo by mohly být vážně ohroženy životy a zdraví osob nebo majetek, zejména důlní požár, výbuch plynů a uhelného prachu, důlní otřes, průtrž hornin a plynů, erupce ropy a zemního plynu, zával důlních děl, průval vod a bahnin nebo kuřavky a porucha ve větrání nebo na těžním zařízení (dále jen „havárie”),
f) základnu prostor vymezený pro nástup báňských záchranářů do zásahu a jejich odpočinek, který zároveň slouží na přechodné uskladnění dýchacích přístrojů a ostatního vybavení báňských záchranářů mezi jednotlivými zásahy a který má spojení s velitelem báňského záchranného sboru nebo dispečerem,
g) záchranářskou akci činnost báňských záchranářů sestávající ze souhrnu úkonů, které báňští záchranáři mají v zásahu vykonat nebo vykonali, a nutných souvisejících činností včetně přípravy na zásah, přesunu do organizace nebo její části postižené havárií, odpočinku mezi zásahy na základně a plnění dalších úkolů nařízených jim příkazem velitele báňského záchranného sboru,
h) zásah činnost báňských záchranářů při záchranářské akci nebo při plánovaném nehavarijním zásahu sestávající ze souhrnu přikázaných úkonů od odchodu ze základny nebo jiného místa až do jejich návratu na základnu nebo jiné určené místo,
i) ztížené mikroklimatické podmínky takové pracovní prostředí, ve kterém fyzikální parametry okolního prostředí ztěžují nebo znemožňují odvádět metabolické teplo z lidského těla a dále prostředí s hlukem přesahujícím 100 dB a vystavení účinkům sálavého tepla nad 250 °C, přičemž z těchto důvodů je nutné omezovat dobu pobytu v takovém prostředí; ztížené mikroklimatické podmínky jsou v důlním prostředí vždy, když vlhká teplota důlního ovzduší dosahuje hodnot 26 °C a více.
ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE A ÚKOLY BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
§ 3
Báňská záchranná služba
Báňskou záchrannou službu tvoří báňské záchranné stanice, kterými jsou hlavní báňské záchranné stanice a závodní báňské záchranné stanice, a báňské záchranné sbory těchto stanic a státní báňské správy.
§ 4
Úkoly báňské záchranné služby
(1) Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k
a) záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí,
b) zdolávání havárií,
c) odstraňování následků havárií.
(2) Kromě úkolů uvedených v odstavci 1 báňská záchranná služba
a) vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou,
b) spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců,
c) plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů.2)
§ 5
Hlavní báňská záchranná stanice
Hlavní báňská záchranná stanice se zřizuje pro územní celky stanovené Českým báňským úřadem. Hlavní báňskou záchrannou stanici zřizuje3) organizace, která má povinnost zajistit báňskou záchrannou službu,4) (dále jen „organizace”), popřípadě více organizací určených Českým báňským úřadem,3) které v daném území vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Ostatní organizace v obvodu působnosti hlavní báňské záchranné stanice uzavřou s jejím zřizovatelem nebo s hlavní báňskou záchrannou stanicí dohodu, ve které je uvedena výše jejich příspěvků k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz hlavní báňské záchranné stanice.5)
§ 6
Úkoly hlavní báňské záchranné stanice
(1) Hlavní báňská záchranná stanice plní kromě úkolů uvedených v § 4 tyto další úkoly:
a) zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů včetně specialistů a potřebné techniky v rozsahu určeném služebním řádem (§ 26) hlavní báňské záchranné stanice a za tím účelem zpracovává rozvrh nástupů báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby spojené s výcvikem a školením,
b) zajišťuje poskytnutí první pomoci v podzemí, na plynujících dolech II. třídy nebezpečí odbornou první pomoc6) .
c) provádí podle osnov schválených jejím ředitelem základní školení a praktický výcvik pro nové báňské záchranáře, popřípadě pro jiné osoby; o získané kvalifikaci vydává průkaz báňského záchranáře, popřípadě osvědčení,
d) provádí školení a praktický výcvik členů báňských záchranných sborů, popřípadě i jiných osob, včetně výcviku báňských záchranářů ve ztížených podmínkách (v tepelné komoře, v dýmnici, popřípadě v dole, na cvičném pracovišti nebo na jiném místě),
e) opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje a přístroje pro umělou plicní ventilaci (dále jen „oživovací přístroje”) a jejich příslušenství, kontrolní a zkušební přístroje a záchranářskou techniku; postup pro výkon této činnosti určí její ředitel,
f) zabezpečuje zvláštní zkoušky sebezáchranných přístrojů, dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů a záchranářské techniky potřebné k ověření jejich technických parametrů a provozní spolehlivosti v předpokládaných podmínkách, k objasnění okolností nehod spojených s jejich použitím nebo selháním, popřípadě i k jejich ověření v mimořádných podmínkách; obsah a náplň těchto zkoušek schvaluje ředitel hlavní báňské záchranné stanice,
g) vyjadřuje se ke služebním řádům závodních báňských záchranných stanic před jejich předložením ke schválení,
h) metodicky řídí a nejméně jednou za rok kontroluje činnost závodních báňských záchranných stanic,
i) kontroluje v organizacích zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci,
j) kontroluje plány zdolávání závažných provozních nehod7) (dále jen „havarijní plán”) v organizacích a na žádost organizace se účastní vypracování a ročních kontrol havarijních plánů,
k) sleduje a využívá poznatky výzkumu a vývoje v oboru báňského záchranářství,
l) na základě rozhodnutí ředitele hlavní báňské záchranné stanice nebo na žádost organizace se zúčastňuje záchranářské akce prováděné závodní báňskou záchrannou stanicí,
m) školí a zkouší zaměstnance i jiných organizací určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší, zaměstnance určené pro školení uživatelů detekčních a indikačních přístrojů,
n) dodává nebo zabezpečuje plynovým laboratořím referenční (cejchovní) plyny.
(2) Hlavní báňská záchranná stanice určuje vybavování organizací indikačními a detekčními přístroji a sebezáchrannými, dýchacími a oživovacími přístroji včetně jejich příslušenství.
(3) Hlavní báňská záchranná stanice zpracovává roční zprávu o své činnosti a tuto zasílá Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům majícím působnost na území, pro které byla zřízena.
§ 7
Závodní báňská záchranná stanice
(1) Závodní báňskou záchrannou stanici zřizuje organizace
a) na hlubinném dole,
b) na uhelném lomu,
c) která má pracoviště, na nichž se provádí vrtné a geofyzikální práce, při nichž se předpokládá výskyt hořlavých nebo zdraví škodlivých plynů, vody pod tlakem nebo ropy, nebo na nichž provádí těžbu, úpravu nebo podzemní uskladňování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách nebo v podzemních prostorách nebo zvláštní zásahy do zemské kůry, nebo má tato pracoviště ve stavu zajištění, popř. na nich provádí likvidaci vrtů nebo sond,
d) která dobývá nerosty loužením nebo zahlazuje následky této těžby,
e) která provádí činnost hornickým způsobem v podzemí a má uloženu povinnost zajistit báňskou záchrannou službu.8)
(2) Závodní báňská záchranná stanice může být na základě doporučení hlavní báňské záchranné stanice a se souhlasem obvodního báňského úřadu9) zřízena jako společná pro více organizací nebo jejich částí uvedených v odstavci 1.
(3) Od zřízení závodní báňské záchranné stanice lze na základě doporučení hlavní báňské záchranné stanice a se souhlasem obvodního báňského úřadu9) upustit, pokud její funkci plní jiná závodní báňská záchranná stanice nebo přímo hlavní báňská záchranná stanice.
§ 8
Úkoly závodní báňské záchranné stanice
(1) Závodní báňská záchranná stanice plní kromě úkolů uvedených v § 4 tyto další úkoly:
a) zajišťuje pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky v rozsahu určeném služebním řádem závodní báňské záchranné stanice,
b) provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů,
c) zabezpečuje nástup báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby na hlavní báňské záchranné stanici podle rozvrhu nástupů zpracovaného hlavní báňskou záchrannou stanicí,
d) podílí se na vypracování a ročních kontrolách havarijních plánů,
e) kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci,
f) opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje a oživovací přístroje a jejich příslušenství, kontrolní a zkušební přístroje a záchranářskou techniku, a to podle metodiky vypracované hlavní báňskou záchrannou stanicí [§ 6 odst. 1 písm. e)],
g) bezodkladně informuje hlavní báňskou záchrannou stanici o každé záchranářské akci s použitím dýchacích přístrojů a o použití sebezáchranných přístrojů,
h) bezodkladně oznamuje hlavní báňské záchranné stanici vyhlášení a ukončení havarijního stavu na pracovišti v obvodu své působnosti.
(2) Bezodkladně po nástupu pohotovosti informuje závodní báňská záchranná stanice se stálou pohotovostí hlavní báňskou záchrannou stanici o jejím složení.
(3) Závodní báňská záchranná stanice zpracovává roční zprávu o své činnosti a tuto zasílá do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku hlavní báňské záchranné stanici.
ČÁST TŘETÍ
VYBAVENÍ A UMÍSTĚNÍ BÁŇSKÝCH ZÁCHRANNÝCH STANIC
§ 9
Vybavení báňské záchranné stanice
Dostatečné podmínky pro personální, materiální a technické vybavení a provoz báňské záchranné stanice vytváří její zřizovatel.
§ 10
Vybavení hlavní báňské záchranné stanice
(1) Základní vybavení hlavní báňské záchranné stanice tvoří:
a) sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje a oživovací přístroje a jejich příslušenství,
b) prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy sebezáchranných přístrojů, dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů a jejich příslušenství,
c) měřicí, detekční a indikační přístroje,
d) osobní ochranné pracovní prostředky (např. protišlehové obleky, protichemické obleky a chladicí vesty),
e) prostředky spojení, včetně zařízení pro rychlé svolání báňských záchranářů,
f) zdravotnická technika a materiál,
g) vybraná technika a materiál pro zdolávání předvídatelných havárií,
h) dopravní prostředky pro výjezd báňských záchranářů na záchranářskou akci a obslužné dopravní prostředky,
i) technika a zařízení pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, popřípadě i pod vodní hladinou,
j) výpočetní technika a prostředky pro fotografické dokumentování a videozáznamy,
k) ubytovací, učební a výcvikové prostory a dýmnice a
l) ošetřovna, laboratoře, garáže, dílny a sklady,
m) prostory a zařízení pro udržování a zvyšování tělesné zdatnosti báňských záchranářů.
(2) Základní vybavení hlavní báňské záchranné stanice, která má plnit své úkoly též v hlubinných dolech, tvoří kromě vybavení uvedeného v odstavci 1 také tepelná komora.
§ 11
Vybavení závodní báňské záchranné stanice
Základní vybavení závodní báňské záchranné stanice tvoří:
a) dýchací přístroje a oživovací přístroje a jejich příslušenství, a to
1. na uhelném dole s výjimkou lignitového dolu nejméně 20 dýchacích přístrojů a 2 oživovací přístroje a jejich příslušenství,
2. na lignitovém dole a na uhelném lomu nejméně 12 dýchacích přístrojů a 2 oživovací přístroje a jejich příslušenství,
3. na dole s jednoduchými poměry a v případech uvedených v § 7 odst. 1 písm. c), d) a e) nejméně 6 dýchacích přístrojů a 1 oživovací přístroj a jejich příslušenství,
b) prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů,
c) měřicí, detekční a indikační přístroje,
d) osobní ochranné pracovní prostředky,
e) prostředky spojení pro rychlé svolání báňských záchranářů,
f) dopravní prostředek pro rychlou přepravu báňských záchranářů,
g) učební prostory,
h) dílny a sklady a
i) další vybavení určené služebním řádem.
§ 12
Dýchací přístroje a oživovací přístroje
(1) Dýchací přístroj a oživovací přístroj může používat jen osoba zaškolená v jeho používání [§ 6 odst. 1 písm. c)].
(2) Dýchací přístroje a oživovací přístroje a jejich příslušenství je nutné udržovat v provozuschopném stavu; služební řád určí, kolik z těchto přístrojů nemusí být v pohotovostním stavu. Přístroje nepřipravené pro zásah je nutné uložit zvlášť a označit tak, aby nemohlo dojít k záměně s přístroji připravenými pro zásah.
(3) Kyslíkový dýchací přístroj může být pro zásah použit jen v případě určeném služebním řádem nebo na příkaz velitele báňského záchranného sboru.
(4) Pro každý kyslíkový dýchací přístroj je nutné mít připraveny nejméně 3 náhradní pohlcovače CO2 (dále jen „pohlcovač”) a 3 náhradní naplněné tlakové láhve. Pro každý vzduchový dýchací přístroj je nutné mít připraveny 3 náhradní naplněné tlakové láhve. K plnění tlakových láhví pro kyslíkové dýchací přístroje lze použít kyslík pro dýchání nebo dýchací směs určenou výrobcem dýchacího přístroje a pro vzduchové dýchací přístroje hygienicky nezávadný vzduch, popřípadě jinou hygienicky nezávadnou fyziologickou dýchací směs. K plnění tlakových láhví pro oživovací přístroje je možné použít pouze dýchací směs určenou výrobcem.
§ 13
Objekty a umístění báňských záchranných stanic
(1) Záměr dispozičního řešení objektu nově zřizované hlavní báňské záchranné stanice a jeho umístění a zásadní změny stávajícího objektu hlavní báňské záchranné stanice schvaluje Český báňský úřad.3) Záměr dispozičního řešení objektu nově zřizované závodní báňské záchranné stanice a jeho umístění a zásadní změny stávajícího objektu závodní báňské záchranné stanice posuzuje hlavní báňská záchranná stanice a schvaluje obvodní báňský úřad.9) Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na výcvikové prostory (dýmnice, cvičná štola, cvičné pracoviště apod.).
(2) Objekty a zařízení určené pro báňskou záchrannou službu se nemohou užívat k účelům, které by bránily výkonu báňské záchranné služby.
(3) Objekt báňské záchranné stanice a přístupové cesty k ní je nutné výrazně označit.
ČÁST ČTVRTÁ
BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY A POŽADAVKY NA ODBORNOU ZPŮSOBILOST
HLAVA I
BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY
§ 14
Členové báňského záchranného sboru
Členy báňského záchranného sboru jsou báňští záchranáři a další zaměstnanci, kteří jsou určeni k plnění úkolů báňské záchranné služby.
§ 15
Báňský záchranný sbor hlavní báňské záchranné stanice
Členy báňského záchranného sboru hlavní báňské záchranné stanice jsou:
a) ředitel a jeho zástupce,
b) hlavní mechanik a jeho zástupce,
c) technici, mechanici, četaři, popřípadě specialisté,
d) lékaři s kvalifikací báňského záchranáře a zdravotničtí záchranáři21) s kvalifikací báňského záchranáře (dále jen „lékaři a zdravotničtí záchranáři”),
e) další báňští záchranáři,
f) podle potřeby další zaměstnanci, kteří jsou určeni k plnění úkolů hlavní báňské záchranné stanice.
§ 16
Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice
(1) Členy báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice jsou:
a) vedoucí a jeho zástupce,
b) vedoucí mechanik, jeho zástupce, a popřípadě i další mechanici,
c) četaři,
d) další báňští záchranáři,
e) podle potřeby další zaměstnanci, kteří jsou určeni k plnění úkolů závodní báňské záchranné stanice.
(2) Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice na uhelném dole, s výjimkou lignitového dolu, tvoří alespoň 4 % počtu i nepravidelně fárajících zaměstnanců, nejméně však 60 báňských záchranářů. Na lignitovém dole a uhelném lomu nemůže být počet báňských záchranářů menší než 18. Na dole s jednoduchými poměry a v případech uvedených v § 7 odst. 1 písm. c), d) a e) může být počet báňských záchranářů snížen až na 12. Jde-li o společnou závodní báňskou záchrannou stanici (§ 7 odst. 2), je nutné, aby do sboru byli zařazeni báňští záchranáři všech těchto organizací nebo jejich částí.
(3) Podmínkou pro složení báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice je, aby v něm byli zastoupeni báňští záchranáři všech potřebných profesí, které se při záchranářské práci mohou vyskytnout.
(4) Závodní dolu zajistí, aby seznam členů báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice s uvedením jejich jména a příjmení, profese, bydliště, čísla telefonu a svolávacího zařízení a funkce v báňském záchranném sboru byl k disposici v závodní báňské záchranné stanici a u dispečera, popřípadě na jiném místě určeném havarijním plánem. Změny je nutné v seznamu vyznačit neprodleně.
(5) Závodní dolu zajistí, aby báňští záchranáři na uhelném dole byli přiměřeně rozděleni do všech pracovních směn s tím, že inspekční služba nebo dispečer budou vždy informováni o tom, kde se báňští záchranáři přítomní na směně nacházejí. Současně zajistí, aby báňští záchranáři byli ve směnové evidenci odlišně evidováni.
§ 17
Báňský záchranný sbor státní báňské správy
(1) Báňský záchranný sbor státní báňské správy tvoří vedoucí sboru, jeho zástupce a další vybraní báňští inspektoři s kvalifikací báňského záchranáře.
(2) Vedoucího báňského záchranného sboru státní báňské správy jmenuje a odvolává předseda Českého báňského úřadu.
(3) Vedoucí báňského záchranného sboru státní báňské správy
a) stanoví způsob výběru a podmínky pro zařazení do báňského záchranného sboru státní báňské správy a výkon činnosti členů tohoto báňského záchranného sboru,
b) určí počet členů báňského záchranného sboru státní báňské správy,
c) jmenuje zástupce vedoucího báňského záchranného sboru státní báňské správy a určí jeho práva a povinnosti.
HLAVA II
POŽADAVKY NA ODBORNOU ZPŮSOBILOST BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
§ 18
Báňský záchranář
(1) Báňským záchranářem se může stát ten, kdo
a) dosáhl věku 21 let a je zdravotně způsobilý11) pro práce v báňském záchranném sboru,
b) absolvoval základní školení a praktický výcvik pro báňské záchranáře a úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku z báňského záchranářství na hlavní báňské záchranné stanici,
c) složil slib báňského záchranáře do rukou ředitele hlavní báňské záchranné stanice; členové báňského záchranného sboru státní báňské správy skládají slib báňského záchranáře do rukou předsedy Českého báňského úřadu. Po složení slibu obdrží průkaz báňského záchranáře.
(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb12) , s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu.
(3) Základní školení a praktický výcvik podle odstavce 1 písm. c) trvá 80 vyučovacích hodin; u absolventů vysokých škol a u báňských záchranářů, kteří v posledních 2 letech neabsolvovali praktický výcvik, může ředitel hlavní báňské záchranné stanice základní školení a praktický výcvik zkrátit až na 40 vyučovacích hodin.
(4) Báňský záchranář nemůže plnit úkoly báňské záchranné služby, pokud
a) se nepodrobí podle právních předpisů upravujících posuzování zdravotní způsobilosti k práci14) periodické pracovnělékařské prohlídce alespoň jednou za rok,
b) se nepodrobí mimořádné lékařské prohlídce, je-li důvodné podezření, že změnou jeho zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, nebo
c) na základě provedené prohlídky byl vydán lékařský posudek se závěrem, že není způsobilý k výkonu činnosti báňského záchranáře.
(5) Báňský záchranář si udržuje odbornou způsobilost tím, že nejméně jednou za čtvrtletí absolvuje školení a praktický výcvik v rozsahu 1 směny. Tento výcvik zahrnuje i používání dýchacího přístroje v dýmnici a nácvik použití oživovacího přístroje; báňští záchranáři pracující na uhelném dole absolvují v rámci tohoto výcviku také pobyt v tepelné komoře. Jednou za kalendářní rok lze tento výcvik nahradit účastí v zásahu s použitím dýchacích přístrojů. Místo výkonu praktického výcviku a jeho podmínky se řídí výcvikovým řádem hlavní báňské záchranné stanice (§ 30).
(6)  Báňský záchranář mladší 45 let ztrácí odbornou způsobilost také v případě, že alespoň jednou za 18 měsíců nevykoná stálou pohotovostní službu na hlavní báňské záchranné stanici nebo na závodní báňské záchranné stanici se stálou pohotovostí; to se nevztahuje na členy báňského záchranného sboru státní báňské správy.
§ 19
Ředitel hlavní báňské záchranné stanice zástupce
(1) Ředitelem hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen báňský záchranář, který musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním magisterského studijního programu v oblasti hornictví nebo jiného technického oboru, odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem čtyři roky, z toho nejméně dvouletou praxi v báňském záchranném sboru, a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí Českého báňského úřadu3) . Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Ředitele hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupce ustanovuje a odvolává po projednání s Českým báňským úřadem3) její zřizovatel.
§ 20
Hlavní mechanik hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupce
(1) Hlavním mechanikem hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být báňský záchranář, který má vysokoškolské vzdělání získané úspěšným ukončením alespoň bakalářského studijního programu v oblasti technických věd strojního, popřípadě elektrotechnického zaměření, s nejméně čtyřletou odbornou praxí, z toho nejméně dvouletou záchranářskou praxí; v případě zaměstnance se středním vzděláním s maturitní zkouškou15) v oblasti hornictví nebo jiného technického oboru se požadavek odborné i záchranářské praxe zvyšuje na dvojnásobek.
(2) Hlavního mechanika ustanovuje do funkce a odvolává z ní ředitel hlavní báňské záchranné stanice.
§ 21
Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce
(1) Vedoucím závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen báňský záchranář, který má odbornou kvalifikaci získanou absolvováním středního vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti hornictví nebo jiného technického oboru, odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 6 let, z toho nejméně dvouletou praxi v báňském záchranném sboru, a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí obvodního báňského úřadu10) ; v případě vysokoškolského vzdělání v předmětné oblasti se požadavek na odbornou praxi snižuje na polovinu. Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisu3a) .
(2) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce může být organizací do této funkce ustanoven nebo z ní odvolán po projednání s obvodním báňským úřadem. Ustanovení do funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce organizace neprodleně ohlásí obvodnímu báňskému úřadu a hlavní báňské záchranné stanici.
(3) Předpokladem pro výkon funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce je znalost havarijních plánů organizací nebo jejich částí uvedených v § 7 odst. 1, pro které je závodní báňská záchranná stanice zřízena nebo pro které zajišťuje výkon báňské záchranné služby.
§ 22
Vedoucí mechanik závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce
Vedoucím mechanikem závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen zaměstnanec, který má kvalifikaci mechanika (§ 23) a nejméně tříletou záchranářskou praxi, z toho alespoň roční praxi mechanika. Podmínkou pro ustanovení do funkce vedoucího mechanika a jeho zástupce je absolvování speciálního výcviku na hlavní báňské záchranné stanici v trvání 10 dní, který je zakončen úspěšně vykonanou zkouškou z báňského záchranářství. Podmínkou také je, aby alespoň jeden z nich byl báňským záchranářem.
§ 23
Mechanik
Mechanikem může být jen zaměstnanec, který absolvoval základní školení a praktický výcvik pro báňského záchranáře [§ 18 odst. 1 písm. c)] a desetidenní praktický výcvik mechanika na hlavní báňské záchranné stanici zakončený úspěšně vykonanou zkouškou.
§ 24
Lezec a potápěč
(1) Lezeckou činnost může vykonávat jen báňský záchranář, který absolvoval nejméně desetidenní základní školení a praktický výcvik pro lezce na hlavní báňské záchranné stanici a prokázal svou odbornou způsobilost úspěšně vykonanou zkouškou z lezectví.
(2) Potápěčskou činnost může vykonávat jen báňský záchranář, který absolvoval nejméně desetidenní základní školení a praktický výcvik pro potápěče na hlavní báňské záchranné stanici a prokázal svou odbornou způsobilost úspěšně vykonanou zkouškou z potápění.
(3) Lezec si udržuje lezeckou kvalifikaci tím, že jednou za čtvrtletí absolvuje školení a praktický výcvik zaměřený na používání lezecké techniky, a to v rozsahu 1 směny. Zásah s použitím lezecké techniky provedený v příslušném čtvrtletí nahrazuje praktický výcvik.
(4) Potápěč si udržuje potápěčskou kvalifikaci tím, že dvakrát za rok absolvuje školení a praktický výcvik zaměřený na používání potápěčské techniky, a to vždy v rozsahu 5 směn. Jedno praktické cvičení vykoná v prostředí bez možnosti přímého vynoření nad hladinu, druhé v hloubkách 10 až 40 m pod hladinou. Zásah s použitím potápěčské techniky v odpovídajících podmínkách nahrazuje praktický výcvik.
§ 25
Četař
(1) Četařem může být jen báňský záchranář s nejméně tříletou záchranářskou praxí, který absolvoval školení četaře na hlavní báňské záchranné stanici v délce 8 vyučovacích hodin a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství; tuto zkoušku opakuje každé 3 roky.
(2) Četařem lezců může být jen báňský záchranář, který absolvoval také speciální výcvik v používání horolezecké techniky nebo techniky průmyslového lezectví v délce 40 hodin a úspěšně vykonal zkoušku z používání této techniky; tuto zkoušku opakuje každé 3 roky.
(3) Četařem potápěčů může být jen báňský záchranář, který absolvoval také speciální výcvik v používání potápěčské techniky v délce 40 hodin a úspěšně vykonal zkoušku z používání této techniky; tuto zkoušku opakuje každé 3 roky.
ČÁST PÁTÁ
SLUŽEBNÍ ŘÁD BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ STANICE
§ 26
Služební řád
(1) Služební řád hlavní báňské záchranné stanice vydává po jeho schválení Českým báňským úřadem3) ředitel hlavní báňské záchranné stanice. Služební řád závodní báňské záchranné stanice vydává vedoucí závodní báňské záchranné stanice; před jeho vydáním jej organizace předloží spolu s vyjádřením hlavní báňské záchranné stanice obvodnímu báňskému úřadu ke schválení.16)
(2) Služební řád určí organizační uspořádání báňské záchranné stanice a bližší vymezení jejích úkolů, počty členů báňského záchranného sboru, úkoly a práva báňských záchranářů, způsob výkonu pohotovosti, množství, typy, popřípadě i způsob použití věcných prostředků báňské záchranné stanice a podrobnosti o obsahu a rozsahu školení a praktických cvičení báňských záchranářů a specialistů.
(3) Služební řád dále určí odpovědnost za plnění úkolů a povinností stanovených touto vyhláškou a souvisejícími právními předpisy.2)
(4) Služební řád hlavní báňské záchranné stanice obsahuje i pohotovostní řád, poplachový řád, zásahový řád a výcvikový řád. Součástí služebního řádu je i způsob určení výše příspěvků na zřízení, vybavení a provoz hlavní báňské záchranné stanice.
(5) Služební řád závodní báňské záchranné stanice vychází ze služebního řádu hlavní báňské záchranné stanice, do jejíhož obvodu působnosti závodní báňská záchranná stanice patří.
§ 27
Pohotovostní řád hlavní báňské záchranné stanice
Pohotovostní řád hlavní báňské záchranné stanice určí požadavky na připravenost báňských záchranářů a technických prostředků k neprodlenému zásahu. Obsahuje vždy:
a) organizaci pohotovostní služby báňských záchranářů a rozsah pohotovosti technických prostředků, včetně opatření pro neprodlené obnovení stálé pohotovosti v případě výjezdu na záchranářskou akci,
b) personální zabezpečení pohotovostní služby,
c) zajištění poskytnutí první pomoci v podzemí, na plynujících dolech II. třídy nebezpečí odborné první pomoci a
d) zajištění pohotovostní služby průvodce na uhelném dole s výjimkou dolu s jednoduchými poměry.
§ 28
Poplachový řád hlavní báňské záchranné stanice
Poplachový řád hlavní báňské záchranné stanice řeší svolání báňského záchranného sboru. Obsahuje vždy:
a) pravomoc k vyhlášení a způsob vyhlášení poplachu,
b) způsob spojení mezi hlavní báňskou záchrannou stanicí a členy báňského záchranného sboru v obvodu její působnosti určenými služebním řádem hlavní báňské záchranné stanice a mezi hlavní báňskou záchrannou stanicí a závodními báňskými záchrannými stanicemi,
c) náplň činnosti členů báňského záchranného sboru při vyhlášení poplachu a při uvědomění o poplachu,
d) organizaci výjezdu báňského záchranného sboru na záchranářskou akci, počet báňských záchranářů při výjezdu a jejich vybavení,
e) způsob zabezpečení pomocných služeb při poplachu a při výjezdu na záchranářskou akci,
f) seznam členů báňského záchranného sboru, kteří musí být uvědoměni o poplachu, popřípadě pravomoc k upřesnění tohoto seznamu a
g) určení doby, po kterou jsou členové báňského záchranného sboru uvedení v § 19 až 22 dosažitelní telefonicky.
§ 29
Zásahový řád hlavní báňské záchranné stanice
(1) Zásahový řád hlavní báňské záchranné stanice podrobněji rozpracovává
a) obecné zásady záchranářské akce a vedení zásahu při havárii,
Nahrávám...
Nahrávám...