dnes je 23.2.2024

Input:

273/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

č. 273/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany
ze dne 5. listopadu 1999,
kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení
Ministerstvo obrany stanoví podle § 36 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:
ČÁST PRVNÍ
URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
§ 1
Základní ustanovení
Technická zařízení podléhající státnímu dozoru orgánů Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo”) jsou určená technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, ochranná a ostatní, která jsou konstruována a vyráběna k použití s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou, a určená technická zařízení konstruovaná a vyráběná pro potřeby ozbrojených sil umístěná ve vojenských objektech.
§ 2
Zařízení tlaková
Zařízení tlaková jsou zejména
a) tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak převyšuje 0,05 MPa a které obsahují plyn, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo ostatní kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,05 MPa,
b) tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 °C je absolutní tlak par vyšší než 0,3 MPa,
c) potrubí, jehož jmenovitý průměr je větší než 25 mm a pracovní látkou jsou hořlavé, žíravé, jedovaté, výbušné nebo ekologicky nebezpečné látky o nejvyšším pracovním přetlaku větším než 0,05 MPa nebo ostatní plyny a páry o nejvyšším pracovním přetlaku vyšším než 1 MPa,
d) bezpečnostní zařízení zajišťující sledování a dodržení přetlaků, teplot a úrovní hladiny, kde jejich možné nedodržení stanovených mezí ohrožuje bezpečnost vyhrazených tlakových nebo plynových zařízení, a zařízení určená k odkalování kotlů.
§ 3
Zařízení plynová
(1) Zařízení plynová skupiny A jsou zejména zařízení
a) pro výrobu plynů, kde plyn je hlavním výrobním produktem, včetně zařízení, kterými se plyn upravuje, popřípadě zkapalňuje nebo vypařuje,
b) ke skladování plynů,
c) k plnění tlakových nádob na dopravu plynů,
d) bateriových tlakových stanic jako souhrnného celku sloužícího k odběru plynů,
e) kompresorových stanic,
f) regulačních stanic,
g) k rozvodu plynů hořlavých, jedovatých, zdraví škodlivých, inertních a hoření podporujících, s výjimkou vzduchu, s pracovním přetlakem vyšším než 5,0 kPa,
h) pro spotřebu plynů spalováním s jednotkovým výkonem vyšším než 50 kW, tj. průmyslové pece, spotřebiče a zařízení plynového otopu
Nahrávám...
Nahrávám...