dnes je 17.7.2024

Input:

222/2009 Sb., Zákon o volném pohybu služeb, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 222/2009 Sb., Zákon o volném pohybu služeb, ve znění účinném k 1.1.2017
ZÁKON
ze dne 17. června 2009
o volném pohybu služeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
247/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
mění § 2 odst. 1
278/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 2 odst. 1 písm. a)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 13, § 14, § 15 a § 16 odst. 2
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. h)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie.
§ 2
Rozsah působnosti zákona
(1)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  provádění činností, které provádí banka2) podle právního předpisu upravujícího činnost bank, a to i v případě, pokud je taková činnost prováděna jinou osobou podle jiného právního předpisu28) ,
b)  poskytování investiční služby včetně zařizování a uzavírání obchodů týkajících se investiční služby, organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, vedení evidence investičních nástrojů, provádění činnosti hodnocení kvality investičního nástroje nebo účastníka kapitálového trhu a provozování vypořádacího systému podle jiného zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu3) ,
c)  organizování obchodů s komoditami a komoditními deriváty na komoditní burze27) ,
d)  shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování a činnosti depozitáře vztahující se k takovému shromažďování4) ,
e)  provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti5) ,
f)  provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů6) ,
g)  provozování činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění7) ,
h)  provozování hazardních her,
i)  služby elektronických komunikací9) ,
j)  rozhlasové a televizní vysílání10) ,
k)  uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států podle jiného právního předpisu11) .
(2)  Na činnosti uvedené v tomto odstavci se vztahují pouze ustanovení o jednotných kontaktních místech podle § 13 až 17; jedná se o
a)  služby právnických nebo fyzických osob, pokud mají povolení ke zprostředkování zaměstnání (agentury práce), spočívající ve zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu12) ,
b)  poskytování zdravotní péče13) ,
c)  činnost notářů14) ,
d)  činnost soudních exekutorů15) ,
e)  služby v dopravě16) ,
f)  sociální služby17) .
(3)  Tímto zákonem nejsou dotčeny právní předpisy upravující
a)  podmínky vstupu a pobytu cizince na území České republiky a jeho vycestování z tohoto území podle jiného právního předpisu18) ,
b)  práva a povinnosti upravené jinými právními předpisy a předpisy Evropských společenství o daních a poplatcích19) .
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  službou poskytování jakéhokoliv plnění mimo výkon závislé práce, a to zpravidla za úplatu či protiplnění ve smyslu článku 50 Smlouvy o Evropském společenství; za službu se nepovažuje služba obecného zájmu nehospodářské povahy,
b)  poskytovatelem služby je osoba nabízející nebo poskytující službu, která je usazená na území členského státu
Nahrávám...
Nahrávám...