dnes je 28.5.2023

Input:

18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2017
ZÁKON
ze dne 24. ledna 1997
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
83/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění a doplňuje § 6
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
doplňuje § 23 odst. 1
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
ruší část II.
13/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění (celkem k oběma datům 81 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
13/2002 Sb.
(k 1.2.2002)
mění, § 18 odst. 1 písm. h), v § 47 doplňuje odst. odst. 11,
13/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 9 odst. 1 písm. p), § 18 odst. 1 písm. p), § 23 odst. 6
310/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění § 17 odst. 1 písm. i), § 18 odst. 1 písm. l), § 39 odst. 2
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 3, § 15, § 16, § 19, § 38, vkládá § 46a a 46b, v § 47 vkládá nový odst. 10
279/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 26 odst. 3 vkládá písm. l)
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 20 mění
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
v § 28 odst. 2 mění písm. e), nové znění § 46a, v § 47 nové znění odst. 10
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
9 novelizačních bodů, též vkládá § 4a a 4b, nová přechodná ustanovení
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
vkládá nový § 2a v § 17 odst. 1 mění písmeno i) v § 18 odst. 1 a § 39 odst. 2 větě třetí nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 odst. 2 vkládá písm. y)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 46c
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 17 odst. 1 písm. l)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 11 a v § 13 odst. 3 a 8
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 2 písm. m), § 11 odst. 1, § 12, § 13 odst. 1 písm. a), § 18 a § 20 odst. 3
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část III
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
mění § 26 odst. 1, § 35 písm. a) a b), § 36 odst. 3, § 37 odst. 1 písm. a) a b)
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 9, § 10 odst. 1 písm. a) a b), § 14, § 15 odst. 1, § 16 odst. 6 písm. c); nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 13 odst. 1 písm. a) a § 46c
249/2011 Sb.
(k 30.8.2011)
mění § 3 odst. 2, § 12, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1
249/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá nové § 3a až 3g
250/2011 Sb.
(k 14.9.2011)
mění § 24, § 26 a § 27
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2 písm. x) bod 2, § 4 odst. 7 písm. a), § 7, § 18 odst. 1 písm. j)
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 odst. 4
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 18 odst. 1 písm. g), § 39 a § 40
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3, § 31 odst. 4, § 38 odst. 2 a § 46c odst. 1
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 12 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
HLAVA PRVNÍ
(zrušena zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
HLAVA DRUHÁ
(zrušena zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
HLAVA TŘETÍ
(zrušena zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
HLAVA ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
HLAVA PÁTÁ
OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA JADERNÉ ŠKODY
§ 32
(1) Pro účely občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody se použijí ustanovení mezinárodní smlouvy,26) kterou je Česká republika vázána.
(2) Ustanovení občanského zákoníku se použijí jen tehdy, nestanoví-li mezinárodní smlouva26) nebo tento zákon jinak.
§ 33
(1) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení29) nebo k jakékoliv činnosti spojené s užíváním jaderného zařízení nebo držitel povolení k přepravě jaderných materiálů30) je provozovatelem31) odpovědným za jadernou škodu32) podle mezinárodní smlouvy,26) kterou je Česká republika vázána.
(2) Pokud jedna osoba je držitelem povolení k více jaderným zařízením nacházejícím se na území, pro něž byl schválen společný vnitřní havarijní plán, jsou tato zařízení považována pro účely odpovědnosti za jaderné škody za jedno jaderné zařízení. Za jedno jaderné zařízení ve vztahu k odpovědnosti za jaderné škody však nelze považovat více jaderných zařízení, ke kterým mají povolení různé osoby, i když tato zařízení na sebe přímo navazují.
§ 34
(1) Při stanovení rozsahu a způsobu náhrady jaderné škody se použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro stanovení výše škody se použijí předpisy platné v době vzniku jaderné události,33) která jadernou škodu způsobila.
(2) Jadernou škodou je také škoda vzniklá vynaložením nákladů na nezbytná opatření k odvrácení nebo snížení ozáření nebo k obnovení původního nebo obdobného stavu životního prostředí, pokud byla tato opatření vyvolána v důsledku jaderné události a povaha škody to umožňuje.
(3) Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad”) stanoví vyhláškou limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na které se ustanovení o jaderných škodách v souladu s mezinárodní smlouvou34) nevztahují.
§ 35
Odpovědnost držitele povolení za jadernou škodu způsobenou každou jednotlivou jadernou událostí je omezena v případě
a) jaderných zařízení pro energetické účely,35) skladů a úložišť vyhořelého jaderného paliva, určeného pro tato zařízení, nebo jaderných materiálů, vzniklých zpracováním tohoto paliva, na částku 8 mld. Kč,
b) ostatních jaderných zařízení a přeprav na částku 2 mld. Kč.
§ 36
(1) Držitel povolení podle § 33 je povinen sjednat pojištění své odpovědnosti za jadernou škodu s pojistitelem oprávněným podle zvláštního zákona,36) pokud není stanoveno jiné finanční zajištění pro případ vzniku povinnosti k náhradě jaderné škody.
(2) Ministerstvo financí v dohodě s Úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví formou rozhodnutí o výjimce z odstavce 1 v zájmu hospodárného vynakládání státních prostředků, u kterého držitele povolení se namísto pojištění vyžaduje jiné finanční zajištění pro případ vzniku povinnosti k náhradě jaderné škody.
(3) Limit pojistného plnění v případech podle § 35 písm. a) nesmí být nižší než 2 mld. Kč, v případech podle § 35 písm. b) nižší než 300 mil. Kč.
(4) Pojištění se uzavírá nebo jiné finanční zajištění se stanoví zvlášť pro každé jaderné zařízení nebo přepravu jaderných materiálů ve smyslu § 33 odst. 2.
(5)  Bližší podmínky jiného finančního zajištění stanoví Ministerstvo financí.
§ 37
(1) Stát poskytuje záruku za uspokojení přiznaných nároků na náhradu jaderné škody, pokud nejsou uhrazeny z povinného pojištění nebo jiného stanoveného finančního zajištění, a to do částky
a) 8 mld. Kč po vyčerpání plnění pojistitele v rozsahu 2 mld. Kč v případech zařízení podle § 35 písm. a),
b) 2 mld. Kč po vyčerpání plnění pojistitele v rozsahu 300 mil. Kč v případech zařízení podle § 35 písm. b).
(2) Právo státu jako ručitele na postih za uspokojení přiznaných nároků na náhradu jaderné škody vůči držiteli povolení není dotčeno.
§ 38
(1) Právo na náhradu jaderné škody se promlčí, jestliže nárok na její náhradu nebyl uplatněn ve lhůtě tří let ode dne, kdy se poškozený o události, která vedla k jaderné škodě, a o tom, kdo za ni odpovídá, dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však ve lhůtě deseti let ode dne vzniku takové události; v případě pojištění začínají tyto lhůty běžet uplynutím jednoho roku ode dne vzniku pojistné události.
(2) Držitel povolení je v případě, kdy u něj dojde ke vzniku jaderné události, povinen písemně oznámit v oblasti ovlivněné touto událostí podle zjištění Úřadu na základě činnosti celostátní radiační monitorovací sítě, že má povinnost k náhradě jaderné škody způsobené touto událostí. Toto písemné oznámení musí být veřejně přístupné u držitele povolení a na příslušném krajském úřadu a na všech obecních úřadech v této oblasti.
HLAVA ŠESTÁ
(zrušena zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
ČÁST II
(zrušena 132/2000 Sb.)
ČÁST III
(zrušena zák. č. 274/2008 Sb. k 1.1.2009)
ČÁST IV
DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 586/1992 Sb., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 45
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb. a zákona č. 316/1996 Sb., se doplňuje takto:
V § 18 odst. 2 písm. b) se tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno c), které včetně poznámky č. 19e) zní:
„c) příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů19es výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 tohoto zákona.


19e§ 26 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.”.
ČÁST V
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 46
(zrušen zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
§ 46a
(zrušen zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
§ 46b
(zrušen zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
§ 46c
(zrušen zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
§ 47
(zrušen zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
§ 48
(zrušen zák. č. 264/2016 Sb. k 1.1.2017)
§ 49
Závěrečná ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ve znění zákona č. 85/1995 Sb.
2. Zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení.
3. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.
4. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 28/1977 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů, ve znění vyhlášky č. 100/1989 Sb.
5. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 67/1987 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady.
6. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 100/1989 Sb., o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů.
7. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 191/1989 Sb., kterou se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení.
8. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 436/1990 Sb., o zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti jaderných zařízení.
9. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů.
Nahrávám...
Nahrávám...