dnes je 23.7.2024

Input:

100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 20. února 2001
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
163/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění 54 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7, § 10a, § 10i, § 21, § 22 a § 23
216/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění (celkem 17 novelizačních bodů)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 19 odst. 5
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 20a
436/2009 Sb.
(k 11.12.2009)
§ 4 odst. 1, § 10 odst. 3, § 23; nová přechodná ustanovení
ÚZ 49/2010 Sb.
 
 
38/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
vkládá v § 23 nový odst. 11
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění přílohu č. 1
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 6 odst. 2
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 10i, § 21 písm. l) a § 22 písm. e)
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění, celkem 42 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
268/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
mění přílohu č. 1
256/2016 Sb.
(k 5.8.2016)
vkládá § 23a
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 6 odst. 2
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 6, § 7, § 8, § 9, § 9b, § 9e, § 10, § 16, § 21, § 22 a přílohy č. 3 a 4; nová přechodná ustanovení
326/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění, celkem 159 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 10i a § 21
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 20a
284/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 4, § 6, § 7, § 8, § 19 a přílohu č. 1; nabývají účinnosti body 4 a 5 přechodných ustanovení
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb., č. 149/2023 Sb. a č. 465/2023 Sb.
mění; nabývají účinnosti body 1 až 3 přechodných ustanovení
413/2021 Sb.
(k 20.11.2021)
mění § 23a odst. 3
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění, celkem 80 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3, § 9a, § 21, § 23 a přílohu č. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
HLAVA I
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Díl 1
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Zákon v souladu s právem Evropské unie1) upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „posuzování vlivů na životní prostředí”) a postup fyzických osob, právnických osob, správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.
(2)  Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.
(3)  Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti1b)
(4)  Záměry podléhající posouzení podle tohoto zákona jsou zároveň předmětem jednotného environmentálního stanoviska19) . Závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 se v takovém případě vydává současně jako jednotné environmentální stanovisko za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy; to neplatí pro záměry, u nichž oznamovatel nepožádal o vydání jednotného environmentálního stanoviska. Při vydávání jednotného environmentálního stanoviska k záměrům posuzovaným podle tohoto zákona se postupuje podle tohoto zákona a podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku; stanoví-li tento zákon něco jiného než zákon o jednotném environmentálním stanovisku, postupuje se podle tohoto zákona.
§ 2
Rozsah posuzování
Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště15) .
§ 3
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  záměrem
1.  stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
2.  stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
b)  koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků fondů
Nahrávám...
Nahrávám...