Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnanec při zajišťování BOZP

7.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

801
Zaměstnanec při zajišťování BOZP

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Práva a povinnosti na úseku BOZP nemají jen zaměstnavatelé, ale také zaměstnanci. Povinnosti jsou jim většinou uloženy přímo v zákoníku práce tak, aby byl zaměstnanec aktivním subjektem při předcházení vzniku škod na zdraví, životech a majetku.

Role zaměstnance při zajišťování BOZP ve firmě

Zaměstnanec není pasivním objektem péče zaměstnavatele o jeho BOZP, ale je mu dána aktivní role co do stanovených povinností a co do deklarovaných práv. Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 106 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec v pracovněprávním vztahu má v zájmu zajištění BOZP zejména tyto další povinnosti (§ 106 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce):

 • dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví spolupracovníků,

 • účastnit se školení a instruktáží o BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem,

 • podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením a stanoveným očkováním,

 • dodržovat stanovené pracovní postupy,

 • používat přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky,

 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky v situacích stanovených zákoníkem práce,

 • nekouřit tam, kde jsou nekuřáci a kdy je to právními předpisy zakázáno,

 • podílet se na odstraňování závad zjištěných kontrolními orgány,

 • oznamovat nadřízenému vedoucímu zaměstnanci pracovní úraz svůj či spolupracovníka,

 • podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Práva zaměstnance

Zaměstnanec v pracovněprávním vztahu má ohledně BOZP zejména tato další práva (§ 106 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce):

 • na zajištění BOZP,

 • na srozumitelné informace o rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením,

 • odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob,

 • na účast na řešení otázek BOZP přímo nebo prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast BOZP.

Významné právo, které zaměstnanci přiznává zákoník práce, je právo  odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob (§ 106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce). Zaměstnanec tak pod tlakem okolností vlastně přijme své vlastní opatření k zajištění BOZP. Takovéto odmítnutí výkonu práce nemůže zaměstnavatel posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance pracovat řádně (§ 301 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce).

Řadě povinností zaměstnavatele na úseku BOZP odpovídají práva na straně zaměstnance a obráceně.

Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

Zaměstnavatel je odpovědný za to, že zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci. Zaměstnanci se účastní řešení otázek BOZP ve firmě buď přímo, nebo prostřednictvím svým zástupců.

Jestliže u zaměstnavatele působí více zástupců zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti vůči všem zástupcům zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způsobu součinnosti. Zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti znevýhodněni nebo zvýhodněni ve svých právech, ani diskriminování (§ 276 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Povinnosti zaměstnavatele k zajištění účasti zaměstnanců na řešení otázek BOZP

Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP představuje pro zaměstnavatele plnění řady povinností, aby byl výkon tohoto práva zaměstnancům umožněn. Přehled těchto povinností zobrazuje následující schéma:

ZAMĚSTNAVATEL je ohledně účasti zaměstnanců na ŘEŠENÍ OTÁZEK BOZPPOVINEN
UMOŽNIT ÚČAST PŘI JEDNÁNÍCH týkajících se BOZP nebo POSKYTNOUT INFORMACE o takovém jednání
VYSLECHNOUT INFORMACE, PŘÍPOMÍNKY A NÁVRHY na přijetí opatření týkající BOZP
PROJEDNAT
 • podstatná OPATŘENÍ týkající se BOZP,

 • VYHODNOCENÍ RIZIK, přijetí a provádění OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ JEICH PŮSOBNOSTI,

 • ORGANIZACI ŠKOLENÍ o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,

 • URČENÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY K PREVENCI RIZIK podle ZoBOZP.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: