dnes je 12.6.2024

Input:

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti - tlaková zařízení

6.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.26.3
Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti - tlaková zařízení

Ing. Anna Vágnerová

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti

mezi: 

....................................................................................................................................

jméno organizace, sídlo, IČ, DIČ

 

zastoupenou ....................................................... (jméno, funkce)

 

dále jen "objednatel“ 

....................................................................................................................................

jméno organizace nebo podnikající fyzické osoby, sídlo, IČ, DIČ

 

zastoupenou ....................................................... (jméno, funkce)

 

s oprávněním k revizní činnosti dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb., ev.č. ....................................

a

osvědčením dle § 11 zákona č. 250/2021 Sb. k provádění revizí tlakových zařízení

ev.č. .......................................................

 

dále jen "zhotovitel“ 

1. Způsob vzájemné komunikace 

1.1 Obě strany se dohodly na jediných možných způsobech komunikace, jímž bude jedna strana

předávat druhé straně údaje, informace a požadavky rozhodné pro plnění této smlouvy, takto

(dále jen "formální způsob domluvy“): 

Formálním způsobem domluvy se rozumí následující způsoby: 

  • dokument (protokol o předání, protokol o provedené prohlídce, záznam nebo zápis ze vzájemného jednání nebo konzultace apod.) podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran dle míry oprávnění, uvedeného ve smlouvě; 

  • dokument (protokol o předání, protokol o provedené prohlídce, záznam nebo zápis ze vzájemného jednání nebo konzultace apod.) zaslaný oprávněnou osobou jedné ze smluvních stran dle míry oprávnění, uvedeného ve smlouvě, na určenou elektronickou adresu druhé smluvní straně potvrzený zpětným zasláním druhé smluvní strany z elektronické adresy oprávněné osoby první smluvní straně, resp. odpovídající oprávněné osobě. Zpět zaslaný elektronický dokument musí v takovém případě obsahovat slovní vyjádření potvrzující souhlas s obsahem obdrženého dokumentu nebo s připomínkami k tomuto dokumentu, v takovém případě je nutno zopakovat elektronickou výměnu předmětného dokumentu až do chvíle, kdy obě strany potvrdí slovně v elektronickém dokumentu shodu s takto schvalovaným dokumentem

  • písemné objednávky objednatele s uvedením předmětu objednávky a podpisem oprávněné osoby objednatele předané proti podpisu oprávněné osoby zhotovitele zhotoviteli;  

  • písemná objednávka objednatele s uvedením předmětu objednávky a podpisem oprávněné osoby objednatele odeslaná doporučenou poštou na korespondenční adresu zhotovitele; 

  • elektronická zpráva (e-mail) zaslaná oprávněnou osobou jedné smluvní strany oprávněné osobě druhé smluvní strany, a to z elektronické adresy oprávněné osoby na určenou korespondenční elektronickou adresu druhé smluvní strany. Elektronickou cestou lze získat rovněž objednávky. 

1.2 Výstupy činnosti předávané v elektronické podobě budou obě strany poskytovat ve formátu xls, nebo doc, v případě obrazových dokumentů pak ve formátu pdf. 

2. Obchodní podmínky 

2.1 Splatnost faktur vystavených zhotovitelem je oběma stranami závazně dohodnuta na ............. (slovy ...........) dnů od okamžiku, kdy objednatel fakturu obdržel se splatností specifikovanou v předchozí větě. 

2.2 Zhotovitel má právo vystavit objednateli fakturu za odvedenou činnost pouze v případě, kdy oprávněná osoba objednatele stvrdila svým podpisem dokončení smluveného odborného, kontrolního nebo poradenského úkonu od zhotovitele (např. podpisem stvrzujícím převzetí revizní zprávy apod.). Dále má zhotovitel právo vystavit objednateli splatnou fakturu 15 pracovních dní poté, kdy byl právoplatně smluvně přerušen jeho odborný úkon, aniž by do 15 pracovních dnů po tomto smluvním přerušení byl předmětný odborný úkon opět obnoven. V takovém případě však má zhotovitel právo vyfakturovat pouze částku za činnost odvedenou přímo na místě realizace úkonu. 

2.3 Jedna faktura vystavená zhotovitelem objednateli se může týkat pouze jednoho odborného, kontrolního nebo poradenského úkonu podle jednoho Zadání. V každé takové faktuře je zhotovitel povinen uvést počty odpracovaných hodin na splnění úkonu dle předmětného Zadání, a to jmenovitě v jednotlivých datech, kdy zhotovitel tyto úkony plnil včetně popisu, jakou činnost v daný den vykonával.

2.4 Za provedenou úhradu se považuje okamžik, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu platícího ve prospěch účtu příjemce platby nebo kdy byla takováto platba provedena v hotovosti do rukou zhotovitele 

2.5 Obě smluvní strany výslovně sjednávají podmínku, že finanční závazek jedné smluvní strany vůči druhé smluvní straně vzniklý na základě realizace této smlouvy nelze uhradit jednostranným zápočtem, při němž jako platebního instrumentu na straně jednoho smluvního partnera bude použito pohledávky za druhým smluvním partnerem, která vznikla jiným způsobem než realizací přímého obchodního vztahu mezi oběma smluvními partnery na základě této smlouvy. Pokud by jedna ze smluvních stran přesto jednostranně prohlásila svou povinnou platbu vůči druhé smluvní straně za uhrazenou jednostranným zápočtem s použitím pohledávky za druhou smluvní stranu, kterou převzal od třetí strany, je oběma smluvními stranami tento jednostranný akt považován za neplatný, právně neúčinný a takto deklarovaná platba je oběma smluvními stranami považována za neprovedenou. 

3. Technické podmínky provádění odborných úkonů zhotovitelem 

3.1 Zhotovitel a případně každý jeho pracovník, který přistupuje na straně zhotovitele k proveden předmětného odborného úkonu poprvé, je povinen před zahájením prvního takového úkonu předložit objednateli originál osvědčení o své odborné způsobilosti. 

Bez předložení originálů těchto dokumentů nebude pracovník zhotovitele k provádění odborného úkonu připuštěn a nebudou mu objednatelem uhrazeny žádné náklady. Za doklad o skutečnosti, že odborně způsobilá osoba předložila zhotoviteli výše uvedené osvědčení o odborné způsobilosti, považují obě strany Zadání vyplněné na daného odborně způsobilého pracovníka a podepsané oprávněným pracovníkem objednatele. 

3.2 Zhotovitel nebo jeho odborně způsobilý pracovník je povinen na žádost objednatele dát doklady o odborné způsobilosti objednateli k dispozici za účelem provedení datové kopie těchto dokladů, a to za dohledu pracovníka poskytujícího tyto doklady, pokud si přímý dohled vyžádá. 

3.3 Zhotovitel je povinen dostavit se na místo, kde mu bude předáno Zadání vždy, jestliže je o to požádán oprávněnou osobou objednatele nejpozději 7 kalendářních dní dopředu, s výjimkou případů, kdy má naplánovanou dovolenou, je nemocen nebo dlouhodobě zaneprázdněn. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli. 

3.4 Před podepsáním Zadání je zhotovitel povinen se dostavit ve smluvenou dobu na místo realizace úkonu a předmětné zařízení, areál a předmětnou technickou či jinou dokumentaci si prohlédnout, jestliže to charakter odborného úkonu vyžaduje. K tomu mu objednatel poskytne potřebný čas a případně technickou konzultaci pro bližší objasnění funkcí a konstrukce zařízení či jiné informace nezbytné pro provedení odborného úkonu zhotovitelem. Po tomto seznámení se s úkonem je povinen zhotovitel specifikovat časovou náročnost pro splnění odborného úkonu, pokud se s oprávněnou osobou objednatele nedohodne jinak. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem v této záležitosti k dohodě, vyplní objednatel Zadání, které podepíší zhotovitel a oprávněný pracovník objednatele. Za provedení úvodní prohlídky před účinně uzavřeným Zadáním nemá zhotovitel nárok na žádnou odměnu ani náhradu jiných výdajů, pokud se obě strany předem písemnou formou nedohodnou jinak. 

3.5 Zhotovitel a objednatel se výslovně dohodli, že jedním ze způsobů pro provedení Zadání je výběrové řízení, kdy objednatel osloví více zájemců o provedení příslušného odborného úkonu, a to tak, aby se všichni tito zájemci dostavili v jednom pracovním dni. V takovém případě bude zhotoviteli a všem ostatním osloveným zájemcům o přidělení příslušného odborného úkonu poskytnout přiměřený čas pro prohlídku zařízení a související technické dokumentace, která má být předmětem Zadání. Poté bude zhotovitel vyzván, aby do určeného času předal oprávněné osobě objednatele zalepenou obálku bez označení, v níž bude vložen list s identifikací zhotovitele, podpisem jeho zástupce a s nabídkou, kolik pracovních hodin požaduje zhotovitel na provedení posouzení dle předmětného Zadání a cena za provedení celého odborného úkonu. Za přítomnost na tomto způsobu výběru prováděcího subjektu pro předmětné Zadání nebude objednatelem zhotoviteli hrazena žádná odměna ani náhrada, pokud se obě strany předem nedohodnou jinak. 

3.6 Návštěvu na místě realizace úkonu spojenou s plněním úkonu si sjednává zhotovitel telefonicky nebo elektronicky s oprávněnou osobou objednatele, v případě jeho nepřítomnosti pak s pověřeným pracovníkem objednatele. 

3.7 Při příjezdu na místo realizace úkonu je povinen zhotovitel se nejprve ohlásit u oprávněného pracovníka objednatele a zapsat se do knihy příchodů a odchodů a uvést zde jméno, datum a čas příchodu. Při odchodu z místa realizace úkonu je zhotovitel povinen se ohlásit u koordinátora projektu objednatele a odepsat se v Knize příchodů a příchodů s uvedením času odchodu a podepsat se zde. V případě samovolného pobývání na místě realizace úkonu bez písemného souhlasu objednatele se čas takto strávený v místě realizace úkonu nezapočítává do skutečně odpracované doby zhotovitelem a objednatel není povinen za tuto dobu strávenou zhotovitelem v místě realizace úkonu zhotoviteli zaplatit. 

3.8 Technickou dokumentaci, kterou objednatel poskytne zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn odnášet z místa realizace úkonu a při odchodu z místa realizace úkonu je zhotovitel povinen veškerou dokumentaci vrátit objednateli s výjimkou případů, kdy je ze zcela zvláštních důvodů tato technická dokumentace svěřena objednatelem zhotoviteli k dispozici i mimo místo realizace úkonu a to výhradně na základě předávacího protokolu, sepsaným mezi oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitelem, v němž je výslovně uvedeno, že uvedenou technickou dokumentaci je oprávněn zhotovitel odnést mimo areál místa realizace úkonu. V takovém případě je zhotovitel povinen uvedenou technickou dokumentaci vrátit v termínu uvedeném písemně v předávacím protokolu. Doba nutná objednateli k tomu, aby zkopíroval potřebnou dokumentaci, se považuje z hlediska této smlouvy za dobu, kdy je provádění úkonu přerušeno. 

3.9 V případě, že zhotovitel potřebuje určitou část dokumentace odvést z místa realizace úkonu, požádá objednatele předem o vytvoření kopií té části dokumentace, kterou potřebuje odvést, přičemž objednatel dohodnutou část vyhotoví v kopii do 2 pracovních dnů, pokud se jedná o množství do 30 stran, do 5 pracovních dnů, pokud se jedná o množství od 31 do 100 stran. Doba strávená objednatelem na vytvoření předmětných kopií se považuje za důvod k přerušení plnění odborného úkonu dle této smlouvy. 

3.10 Technická dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli na základě zvláštního předávacího protokolu se považuje za dočasně svěřenou zhotoviteli do opatrování. V případě, že technická dokumentace je výjimečně objednatelem svěřena zhotoviteli i mimo místo realizace úkonu, je zhotovitel povinen tuto technickou dokumentaci bezpodmínečně vrátit objednateli nejpozději do 48 hodin poté, kdy k tomu byl vyzván písemně formou doporučeného dopisu. Pro tento účel se doporučený dopis považuje za doručený dva pracovní dny poté, kdy byl doručen na doručovací poštu zhotovitele. Za důkaz o předání předmětné dokumentace se oběma stranami považuje předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou objednatele, v němž je přesně specifikován druh převzaté technické dokumentace a datum a čas převzetí, nebo notářský zápis zaslaný doporučenou poštou do administrativního sídla objednatele, v němž je uvedeno, že příslušná technická dokumentace, jejíž druh je v zápise přesně specifikován, byla uložena u jmenovaného notáře ve vzdálenosti ne větší než 50 km od administrativního sídla objednatele a je k dispozici objednateli, který si ji může bez jakýchkoliv dalších podmínek vyzvednout. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele zakládá výslovné právo objednatele okamžitě odstoupit od smlouvy, její části nebo příslušného Zadání, přičemž obě strany výslovně sjednávají pro takový případ smluvní pokutu, která bude úměrná výši škody, kterou zhotovitel porušením shora uvedeného smluvního ujednání objednateli způsobil. Uvedenou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů po obdržení příslušné faktury od objednatele. Výše smluvní pokuty vyjadřuje hodnotu škody, která může objednateli vzniknout v souvislosti s porušením podmínek tohoto ustanovení ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel podmínky uplatnění i výši této smluvní pokuty výslovně a jednoznačně akceptuje. 

3.11 Zhotovitel je povinen převzatou technickou dokumentaci v termínu specifikovaném výše vrátit objednateli bez ohledu na případný stav finančních a věcných závazků a pohledávek mezi objednatelem a zhotovitelem a bez ohledu na právní stav této smlouvy, tím se má na mysli i případ, kdy byla tato smlouva, její část či příslušné Zadání oprávněně vypovězeny zhotovitelem či objednatelem či případ, kdy obě strany mezi sebou případně vedou právní spor týkající se této smlouvy či její části. Smluvní pokutu je tak zhotovitel povinen objednateli uhradit i v případech, kdy nevrátil včas technickou dokumentaci převzatou od objednatele a zároveň některá ze stran oprávněně odstoupila od této smlouvy, její části či příslušného Zadání nebo obě strany vedou právní spor týkající se této smlouvy. 

3.12 Zhotovitel je povinen v areálu místa realizace úkonu plně respektovat pokynů a příkazů oprávněné osoby objednatele, a to pokyny a příkazy vyjádřené písemně i ústně. Rovněž je zhotovitel v areálu místa realizace úkonu povinen podrobit se školení bezpečnostních a provozních předpisů platných pro areál místa realizace úkonu a podepsat prohlášení o skutečnosti, že byl odpovídajícím způsobem proškolen. 

3.13 Zhotovitel není oprávněn samostatně jakkoliv manipulovat s technickým zařízením, jehož případné posouzení, kontrolu, měření provádí, obsluhovat je, ani do nich jakýmkoliv způsobem zasahovat. Škody způsobené

Nahrávám...
Nahrávám...