dnes je 29.5.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti provozu tlakových zařízení

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.26.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti provozu tlakových zařízení

Ing. Anna Vágnerová

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE UPRAVUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Zaměstnavatel........................(název, organizace, sídlo, IČ)

zastoupený............................ (jméno, funkce)

Odpovědnost za to, že tlaková zařízení provozovaná v rámci organizace .................................

(uvést název, případně organizační složku) budou pravidelně kontrolována a revidována v souladu s právními předpisy1), průvodní dokumentací výrobců2), místními provozními a bezpečnostními předpisy3) a v souladu s požadavky obsaženými v příslušné technické normě4), přenáším v souladu s Pracovním a Organizačním řádem ze dne ........... na ................ (jméno a funkce).

Aniž by byly dotčeny Vaše základní povinnosti dané § 302 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění, případně pravomocí vyplývající z Organizačního řádu ze dne .......................a Pracovního řádu...............ze dne, stanovuji:

A) rozsah pravomocí spojených s touto odpovědností takto:

1. Vyžadovat od zaměstnance pověřeného úkoly v prevenci rizik5), informace o platných místních provozních a bezpečnostních předpisech.

2. Ustanovit jednoho, případně více revizních techniků tlakových zařízení6), případně revize tlakových zařízení zajišťovat dodavatelským způsobem7).

3. Ustanovit jednoho, případně více pracovníků, zodpovědných za provoz tlakových nádob a určit rozsah povinností ve vlastním organizačním statutu8).

4. Vyžadovat na vedoucích výrobních - provozních úseků součinnost nutnou k provádění pravidelných revizí a kontrol tlakových zařízení, a to:

a) zpřístupnění průvodní dokumentace9) tlakových zařízení podléhající pravidelným revizím a provozní dokumentace10),

b) vyžádání doprovodu odborně způsobilým zaměstnancem11), pověřeným obsluhou tlakových zařízení,

c) umožnit přístup k revidovaným tlakovým zařízením, v případě potřeby odstavit zařízení z provozu (v případě nepřetržitého provozu dle předem sjednaného harmonogramu odstávek).

5. Vyžadovat na zaměstnanci zodpovědném za provoz tlakových zařízení a vedoucích výrobních

 • provozních úseků, součinnost nutnou při provádění pravidelných kontrol a odstraňování zjištěných závad při revizích a kontrolách.

6. Z titulu funkce být neopominutelným účastníkem při tvorbě smluv, jejichž předmětem je montáž, oprava nebo údržba tlakových zařízení, nebo zajištění periodických revizí.

7. Z titulu zastávané funkce vstupovat za účelem kontroly:

a) do obchodního vztahu, kdy předmětem díla je montáž, oprava nebo údržba tlakových zařízení12).

b) do obchodního vztahu při dodavatelské činnosti revizí a kontrol tlakových zařízení dle uzavřené smlouvy12).

8. Z titulu zastávané funkce:

a) být neopominutelným účastníkem při přípravě smluv o kontrolní činnosti12) k provádění revizí a kontrol tlakových zařízení12) dodavatelským způsobem,

b) být neopominutelným účastníkem při přejímce dodávek děl, kdy předmětem díla je montáž, oprava nebo revize tlakových zařízení.

B) rozsah povinností spojených touto odpovědností takto:

1. Ve spolupráci se zaměstnancem zodpovědným za provoz tlakových nádob a vedoucími výrobních - provozních úseků vypracovat plány periodických revizí a kontrol tlakových zařízení na období 10 let13) a tento pravidelně aktualizovat.

2. Ve spolupráci se zaměstnancem zodpovědným za provoz tlakových nádob a vedoucími výrobních - provozních úseků vypracovat provozní pokyny pro uvádění nádob do provozu z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti14).

3. Kontrolovat plnění povinností zaměstnance zodpovědného za provoz tlakových nádob a zaměstnanců obsluhy tlakových nádob15).

4. Výsledky revizí a kontrol tlakových zařízení projednávat s příslušnými vedoucími výrobních - provozních úseků, na kterých byly revize nebo kontroly provedeny.

5. Zajistit, aby kontrolní a revizní záznamy byly vedeny a uchovávány po stanovenou dobu a byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízení pracovní činnost i dozorovým a kontrolním orgánům16).

6. Spolupracovat s příslušnými vedoucími výrobních - provozních úseků při odstraňování závad zjištěných při periodických revizích a kontrolách, případně při mimořádných kontrolách tlakových zařízení.

7. Kontrolovat plnění plánu revizí a kontrol podle bodu 1, a jejich výsledky, spolu s návrhy opatření, předkládat vedení organizace.

8. Provádět průběžnou kontrolu odstraňování závad zjištěných při periodických nebo mimořádných revizích a kontrolách tlakových zařízení. Výsledky kontrol předkládat vedení organizace.

9. Průběžně s prováděním revizí a kontrol tlakových zařízení a odstraňování zjištěných závad předkládat vedení organizace návrhy na zlepšení bezpečného a hospodárného provozu tlakových zařízení.

10. Z titulu zastávané funkce být členem zkušební komise pro zkoušky a přezkušování obsluh tlakových zařízení17).

Vypracoval:............................... Schválil:...........................

V ............... dne........................

Komentář:

Tlaková zařízení patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, jimiž se rozumí zařízení s akumulovanou energií a zvýšenou mírou rizika ohrožení životů a zdraví lidí i majetku. Snahou všech zainteresovaných subjektů, tj. projektantů, konstruktérů, zřizovatelů a provozovatelů je nesporně dosáhnout stavu, kdy vyhrazená tlaková zařízení jsou bezpečná, tj. taková, která za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek provozu (i užití v občanské sféře) nepředstavují po dobu stanoveného nebo obvyklého provozu žádná rizika, nebo jejichž provoz představuje minimum rizik, která lze považovat za přijatelná při odpovídající úrovni ochrany bezpečnosti a zdraví osob a majetku.

Bez vyhrazených tlakových zařízení si nelze představit energetický chod hospodářství, prakticky všechna odvětví včetně občanské veřejnosti tato zařízení používají. Přes nespornou nezbytnost užití a výhod těchto zařízení je třeba k odstranění rizik nebo k jejich minimalizaci kvalifikovaně a zodpovědně zpracovávat projektovou dokumentaci, provádět výrobu, montáže, revize a zkoušky. Následně pak je nutné v provozu a při užívání tlakových zařízení dbát zásad bezpečné práce. Základním předpokladem k zajištění bezpečnosti tlakových zařízení je odborná způsobilost těch, kteří je vyrábějí, montují, obsluhují a revidují.

Tlaková zařízení jsou konstrukční celky tvořící vymezené prostory s pevnými, nepohyblivými stěnami, na které působí plynné nebo kapalné látky vnitřním přetlakem. Tlakové zařízení musí být konstruované, vyrobené a zkoušené na nejvyšší přípustný přetlak, nejvyšší, popř. nejnižší přípustnou teplotu a zabezpečené proti překročení těchto hodnot. Dále musí být provozované a udržované tak, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a okolí.

Vyhrazená tlaková zařízení jsou definována nařízením vlády č. 192/2022 Sb.

Dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb. jsou tlaková zařízení dělena na:

 • parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny - tento vnitřní předpis se touto problematikou nezabývá,

 • tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí

 • nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 500C nebo u nichž při teplotě + 50 0C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar, od zdroje na místo spotřeby.

Tlakové nádoby stabilní - pod tímto pojmem je provozováno mnoho různých a rozmanitých typů tlakových nádob, na které se mimo základních právních předpisů vztahují i české a evropské normy.

Nejvíce provozovanými tlakovými nádobami stabilními jsou:

 • vzdušníky,

 • výměníky tepla a ohřívače vody,

 • expanzní nádoby,

 • nádoby vodáren.

Na provoz výše uvedených tlakových nádob stabilních se vztahuje ČSN 69 0012.

Dále jsou provozovány tlakové nádoby speciální např.

 • tlakové nádoby chladících zařízení a tepelných čerpadel - ČSN EN 14276 - 1,

 • zásobníky LPG - ČSN EN 12542,

 • tlakovzdušná zařízení pro rozvodny a rozvaděče - ČSN 38 1911(neplatná),

 • tlakové nádoby ručních postřikovačů - ČSN 07 8122,

 • tlakové nádoby výčepních zařízení nápojů - ČSN 52 7005(neplatná),

 • tlakové hrnce pro domácí použití - ČSN EN 12778.

 • Netopené tlakové nádoby - ČSN EN 286 - 1

Z výše uvedeného krátkého přehledu vyplývá, že s tlakovými nádobami stabilními se setkáváme v mnoha oborech lidské činnosti.

Tlakové nádoby k dopravě plynů - jsou uzavíratelné nádoby, na jejichž vnitřní stěny po naplnění působí tlak plynu nebo par a které se po naplnění odpojí od zdroje plnění a přemístí na jiné stanoviště. Dělí se na lahve, sudy, bateriové vozy, kontejnery a další.

Provozní pravidla pro tlakové nádoby k dopravě plynů tj. plnění nádob, zacházení s naplněnými nádobami při provozu a vyprazdňování, provoz tlakových stanic, skladování a doprava jsou uvedena v ČSN 07 8304, která byla nahrazena normou stejného čísla s datem vydání 04/2022.

Technická pravidla pro tlakové nádoby k dopravě plynů obsahují výrobu, základní požadavky na konstrukci a výstroj, zkoušení, vnější a vnitřní prohlídky nádob, tlakové zkoušky a dokumentaci, která jsou uvedena v ČSN 078305.

Organizace i podnikající fyzická osoba nese odpovědnost za technický stav jakéhokoliv technického zařízení, tj. i tlakových zařízení. Tato povinnost je uvedena v § 4 zákona 309/2006 Sb. Organizace je povinna zajistit, aby stroje, technická zařízení a další byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Povinnost provádění revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních je též zakotveno v § 20 zákona 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Pro tento účel musí mít organizace nebo podnikající fyzická osoba zpracovány termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek a revizí, termíny údržby oprav a rekonstrukcí technického zařízení s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání a rizikové faktory v souladu s výsledky kontrol, zkoušek a revizí, jak je uvedeno v § 3, odst. 4, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

Druhy revizí (tj. výchozí, provozní, vnitřní, zkouška těsnosti a tlaková zkouška), způsob provedení revizí a termíny ve kterých je nutno revize uskutečnit je uvedeno v § 9 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

V §18 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. je stanoven obsah revizní zprávy.

K plnění výše uvedených úkolů může provozující organice nebo podnikající fyzická osoba určit vlastního zaměstnance nebo plnění těchto povinností zajistit dodavatelským způsobem.

Pracovník, který je oprávněn provádět revize tlakových zařízení musí mít odbornou způsobilost. Osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí tlakových nádob vydává pověřená organizace Technická inspekce České republiky - TIČR podle § 6 odst. 1, písm. d) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

V případě, kdy organizace nebo podnikající fyzická osoba zajišťuje plnění těchto povinností dodavatelským způsobem, musí splňovat odbornou způsobilost dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb., a vlastnit Oprávnění k uvedené činnosti. Odpovědnost za pravidelné a řádné udržování, kontrolování a revidování tlakových zařízení nelze přenést na dodavatelskou organizaci nebo podnikající fyzickou osobu dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.

Povinnosti provozovatelů stanovuje nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kde v § 2 je uvedeno, že každé technické zařízení musí obsahovat průvodní dokumentaci obsahující návod pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu a výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení.

Místní provozní bezpečnostní předpis upravující pracovní technologické postupy a pravidla pro provoz technických zařízení. Konkrétní technické požadavky jsou obsaženy v příslušných technických normách.

Provoz tlakových nádob je definován v ČSN 69 0012. Tato norma stanovuje základní podmínky pro provoz nádob a zahrnuje též povinnosti provozovatelů nádob a pracovníků zajišťujících provoz, obsluhu a údržbu nádob. Pro bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob musí být zpracovány provozní pokyny. Nádoby smějí být uvedeny do provozu, splňují-li podmínky dle §8 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., případně čl. 26 ČSN 69 0012, mají-li dokumentaci dle zákona 90/2016 Sb. (dříve pasport tlakové nádoby). Norma dále upřesňuje postup před uvedením nádoby do provozu.

Každá tlaková nádoba musí být osazena předepsanou bezpečnostní výstrojí, tj. např. zařízení pro sledování stavu hladiny, tlakoměry, pojistné zařízení, teploměry, uzávěry pro odvodnění, odkalování a odvzdušnění nádob. Veškerou bezpečnostní výstroj je nutné pravidelně zkoušet a kontrolovat a tomto provádět zápisy do provozního deníku tlakové nádoby. Uvedené povinnosti jsou definovány v ČSN 69 0012. Tlaková nádoba musí být pevně ukotvena a uzemněna dle NV č. 192/2022 Sb.

Povinností provozovatelů je mimo jiné ustanovit jednoho, případně více pracovníků zodpovědných za provoz nádob, kde rozsah povinností těchto pracovníků je určen vlastním organizačním statutem. Tento pracovník je zodpovědný za provoz nádob z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti, ve spolupráci s revizním technikem vypracovat plán provádění revizí a zajistit přípravu nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám a dalším úkonům vyplývajícím z přílohy č.3 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. a přílohy ČSN 69 0012.

Vyhrazené tlakové nádoby smí samostatně obsluhovat pouze pracovník s příslušnou kvalifikací dle §24 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a ověřenou zdravotní způsobilostí. O znalostech pracovníků pověřených obsluhou nádob se provozovatel přesvědčuje opakovaným přezkušováním, nejméně

Nahrávám...
Nahrávám...