dnes je 19.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.23
Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům

Ing. Miroslava Horská

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň, zaměstnankyň – matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců 

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený .........................................(konkretizovat)

 

K naplnění ustanovení § 238 až § 247 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,  § 7 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 180/2015 Sb. vydávám tento 

vnitřní předpis

k pracovním podmínkám zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň, zaměstnankyň - matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců 

Tento vnitřní předpis stanoví práce a pracoviště, kde platí zákaz zaměstnávání zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň, zaměstnankyň - matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců. 

I. Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány prací, které ohrožují jejich mateřství (viz znění § 238 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) - tzn. že těhotné zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány následujícími pracemi:

................. (vyjmenuje zaměstnavatel podle vyhledání prací, které se u něj vyskytují a jsou zakázány ustanovením § 2 vyhlášky č. 180/2015 Sb.).

Poznámka 1: Do zakázaných prací byla doplněna těžební práce v podzemí – původně bylo v zákoníku práce, pak vypuštěno a nyní se konkrétně vrátilo v nové vyhlášce.

Poznámka 2: Z přílohy k zrušené vyhlášce č. 288/2003 Sb. se přímo do textu vyhlášky nové dostaly hmotnostní limity:

Vyhláška č. 180/2015 Sb., § 2 odst. 1 písm. c ) Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce:

vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci 5)[nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů]

  1. při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
  2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
  3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2 000 kg za průměrnou směnu,
  4. vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
  5. spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
  6. spojené s tlakem na břicho,
  7. při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,
  8. vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
  9. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N.

Dle znění § 238 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je rovněž zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí a zaměstnankyni – matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Těhotná zaměstnankyně a zaměstnankyně, která pečuje o dítě mladší než jeden rok, nesmí být zaměstnávána též prací přesčas (viz § 241 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů). Požádá-li těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnankyně - matka do konce devátého měsíce po porodu nebo zaměstnankyně, která kojí, pracující v noci o zařazení na denní práci, musí jí být vyhověno (viz § 239 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).

 II. Zaměstnankyně, která kojí, nesmí být zaměstnávána následujícími pracemi:

.................................................

(konkretizuje zaměstnavatel podle vyhledání prací, které se u něj vyskytují a jsou zakázány ustanovením § 3 vyhlášky č. 180/2015 Sb.)

III. Zaměstnankyně - matka do konce devátého měsíce po porodu nesmí být zaměstnávána následujícími pracemi:

.................................................

(konkretizuje zaměstnavatel podle vyhledání prací, které se u něj vyskytují a jsou zakázány podle § 4 vyhlášky č. 180/2015 Sb.).

IV. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí a zaměstnankyně - matky do konce devátého měsíce po porodu nesmějí pracovat v kontrolovaných pásmech (viz § 7 odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.).

Kontrolovaná pásma:............... (konkretizuje zaměstnavatel).

V. Zákazy pro mladistvé zaměstnance

Mladiství zaměstnanci nesmí být zaměstnáván pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol (viz § 246 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).

Mladiství zaměstnanci nesmí být zaměstnáván pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví (viz § 246 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).

Jsou jim zakázány práce ......... (konkretizuje zaměstnavatel podle vyhledání prací, které se u něj vyskytují a jsou zakázány podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 180/2015 Sb.).

Jak bylo uvedeno i u těhotných zaměstnankyň, z přílohy zrušené vyhlášky č. 288/2003 Sb. se přímo do textu vyhlášky nové dostala problematiky váhových limitů, a to následně:

§ 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 180/2015 Sb. .... Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci5),

  1. při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje pro dívky nebo chlapce,

2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné

Nahrávám...
Nahrávám...