dnes je 19.4.2024

Input:

Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidel

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.3
Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidel

Ing. Miroslava Horská

Vzor

Příloha č. 2

k místnímu provoznímu bezpečnostnímu předpisu 

Test pro ověření znalostí z problematiky BOZP související s provozem silničních vozidel

1. Řidiči referentsky řízených vozidel a svých vlastních vozidel zaměstnanci ....... (konkretizovat zaměstnavatele) zde pozor - správná odpověď C je pro organizaci, která řízením pověřuje pouze řidiče referenty a povoluje jízdy řidičům jejich vlastním osobním vozidlem - u dopravců či městské hromadné dopravy osob je jinak - zde se doby řízení při pracovních cestách a následující bezpečnostní přestávky řídí jinými předpisy- viz poznámka pod odpovědí C

A) ustanoveními nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B) AETRem

C) ustanoveními nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Poznámka: Správnost odpovědi C platí pouze pro řidiče zaměstnavatele v materiálu vepsaného do místa označeného tečkami; u jiného zaměstnavatele je nutno při odpovědích k této otázce vybrat jako správnou odpověď odkaz na ten který předpis, který je pro tyto řidiče závazný - např. AETR pro řidiče, kteří nejezdí ve státech EU, ale ve státech, které přistoupily k AETRu, resp. např. řidiči, pro které jsou závazné požadavky NV č. 589/2006 Sb., ve znění pp)

2. Během bezpečnostní přestávky řidič

A) vždy odstraní odpadky z vozidla

B) nevykonává žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad

C) v nočních hodinách povinně 2 hodiny prospí

3. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se

A) nesmí slučovat

B) nesmí slučovat pouze při nočních jízdách

C) mohou slučovat

 4. Řidič referentsky řízeného vozidla a svého vlastního vozidla, koná-li monotónní a jednotvárnou jízdu pro zaměstnavatele, musí

A) mít vozidlo na tuto jízdu přechodně označeno logem zaměstnavatele

B) vést v listinné formě denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek

C) mít vozidlo vždy jednotné barvy, která se každým rokem mění

5. ........ (konkretizovat zaměstnavatele) je povinen zajistit, aby řidič

A) vozidlo alespoň jednou za týden umyl

B) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce a nevjížděl do míst, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný

C) si zajistil pro odstavování vozidla vhodnou garáž

6. Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace, musí řidič

A) zabezpečit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí další osoby

B) vždy používat klakson

C) vždy rozsvítit dálková světla

7. Při použití přívěsného vozíku musí řidič v případě jeho odpojení

A) pouze vyplnit všechny požadované údaje o jízdě vozidla

B) zajistit rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu

C) umístit výstražný trojúhelník na rámu přívěsného vozíku

8. Nezajistí-li .... (konkretizovat zaměstnavatele) u referentsky řízených vozidel jejich technické kontroly, tedy nepřistaví-li tato vozidla k technické prohlídce a k měření emisí ve stanovené lhůtě, stávají se tato

A) technicky nezpůsobilá k provozu

B) vraky, který musí být na náklady zaměstnavatele zešrotovány

C) technicky způsobilé na dobu jednoho měsíce, pak se stávají technicky nezpůsobilá k provozu

9. Na pozemních komunikacích je zakázáno provozovat silniční vozidlo, které

A) je starší 10 let

B) není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu

C) nemá zakoupený elektronický kupon bez rozdílu, zda jede po ni nebo po místní komunikaci, kde tato není vyžadována

10. Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích (s výjimkou nouzového dojetí)

A) nejde osvětlit přístrojovou desku

B) nejde osvětlit skladovací prostor vozidla

C) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené k středu vozovky

11. K minimální povinné výbavě motorových vozidel podle ustanovení vyhlášky č. 153/2023 Sb., patří

A) čisticí prostředky a lak na karosérii

B) přenosný výstražný trojúhelník schválený podle předpisu EHK č.27

C) šroubky a matičky různých rozměrů

12. Motorová vozidla

A) mohou být lékárničkou vybavena

B) musí být vybavena příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci

C) lékárničkou musí být vybaveny pouze autobusy

13. Příloha 7 bod B) Povinná výbava vozidel Sada pro poskytnutí první pomoci (dále také jako "autolékárnička" nebo "motolékárnička" č. vyhlášky č. 153/2023 S. mj. požaduje, aby autolékárnička obsahovala

A) rukavice; tj. zdravotnický prostředek podle zvláštního zákona, určené k jednorázovému použití, nitrilové nebo latexové s nízkým obsahem bílkovin, nealergenní,

B) dlahy a obvazy napuštěné sádrou

C) léky pro utišení bolesti hlavy

14. Význam a použití dopravních značek na pozemních komunikacích konkrétně upravují ustanovení

A) pouze zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B) vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v roce 2023 doplnění vyhláškou č.386/2023 Sb.)

C) nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

15. Problematiku provozu na pozemních komunikacích v současné době upravuje

A) zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v roce 2023 důležitá a velká novelizace zákonem č. 271/2023 Sb.)

B) v platnosti zůstala vyhláška č. 99/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů

C) po vstupu ČR do EU není ničím upraveno

16. Účastník provozu na pozemních komunikacích

A) není ničím omezován

B) je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat

C) má určité úlevy v nedodržování pravidel silničního provozu, jestliže provádí výcvik ke získání řidičského průkazu

17. K základním povinnostem řidiče patří

A) ve vozidle nekouřit

B) přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla

C) nejezdit za deště, mlhy a při vzniklém náledí

18. Řidič je povinen

A) umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

B) přecházejícího chodce pozdravit dálkovými světly

C) mít na přechodech ohled pouze na malé děti

19. Řidič nesmí

A) řídit vozidlo, požil-li více jak 5 12-ti stupňových piv, do tohoto množství požitého alkoholu je jízda povolena

B) během jízdy požít alkohol nebo užít návykovou látku, resp. řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem

C) jezdit pouze pod vlivem alkoholu, ovlivnění drogami není v ČR zatím legislativně upraveno

20. Řidič motorového vozidla

A) se nepoutá bezpečnostním pásem ve velkém městě

B) je povinen se připoutat za jízdy bezpečnostním pásem pouze v případě, že pojede po dálnici a bude spěchat

C) je povinen být za jízdy připoután na sedadla bezpečnostním pásem, pokud je jimi vozidlo povinně vybaveno podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 21. Řidič nesmí

A) při jízdě s vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení

B) v noci a za šera za jízdy telefonovat

C) telefonovat, jsou-li v provozu stěrače

 22. K povinnostem řidiče, který měl účast na dopravní nehodě, nepatří

A) zůstat v havarovaném vozidle

B) neprodleně vozidlo zastavit

C) zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, že před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku

 23. "Pravidlo zipu", uplatněné v zákoně č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že v místě, kde se sbíhají dva jízdní pruhy

A) se musí dopravní prostředky při vjíždění do jednoho pruhu střídat

B) mají přednost dopravní prostředky v pravém jízdním pruhu

C) mají přednost dopravní prostředky v levém jízdním pruhu

 24. Vozidla musí mít rozsvícená světla (podle úpravy platné po 1. 7. 2006)

A) pouze za zimního času

B) pouze za letního času

C) po celý rok

 25. Účinná lékařská pomoc se poskytuje v pořadí

A) zastavení krvácení, zajištění volné dýchací cesty, provedení umělého dýchání a masáž srdce, protišoková opatření, ošetření ostatních poranění

B) libovolném

C) o které požádá poraněný

 26. V případě, že se zraněný dostane do šoku

A) uložíme jej do klidu

B) podáme mu alkohol

C) podáme mu pivo se sníženým obsahem alkoholu

27. Při ošetření krvácejících zranění je nutno soustředit pozornost nejprve na krvácení

A) tepenné

B) vlásečnicové

C) žilné

 28. Použije-li zaměstnanec pracovní cestě vlastního dopravního prostředku, začíná pracovní cesta

A) od hranic města, ve kterém má zaměstnanec jednání

B) až na místě zaměstnancovi služební cesty

C) vstupem do garáže, a není-li vozidlo v garáži, vstupem do vozidla

Klíč správných odpovědí:

1 C, 2 B, 3 C, 4 B, 5 B, 6 A, 7 B, 8 A, 9 B, 10 C, 11 B, 12 B, 13 A, 14 B, 15 A, 16 B, 17 B, 18 A, 19 B, 20 C, 21 A, 22 A, 23 A, 24 C, 25 A, 26 A, 27 A, 28 C.  

Poznámka:  Od roku 2020 došlo u předpisů z oblasti silniční dopravy k řadě novelizací. Tvůrci zkušebních testů, kteří již léta výše uvedený soubor ověřovacích otázek pro svoji práci používali, potvrzují, že zkoušení řidiči již automaticky vyplňují podle nich vypracované ověření znalostí. Aby se zkoušky zpřísnily, připravili jsme pro tvůrce zkušebních testů další soubory "dopravních" otázek. Jedná se o soubor otázek obecných; tedy některé nejsou pro řidiče, ale např. i pro OZO v prevenci rizik, vedoucí zaměstnance, vedoucí autoprovozu; dále pak např. i pro lektory školicích středisek apod. Číslování otázek je provedeno římskými čísly. V následujících letech budeme k přípravě otázek podle legislativních novinek pokračovat.

I. Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích je nově od 30. 4. roku 2020 zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které

A) po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou

B) má děravou, rezavou karoserii a tím ruší estetiku krajiny

C) pouze takové, o kterém je známo, že je užíváno narkomany jako útočiště před deštěm a nepohodou

II. Je-li v registru vozidel zapsán zánik vozidla, podle nových ustanovení §§ 19b až 19d zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ten, kdo je oprávněn vyzvat majitele vozidla k jeho odstranění z uvedeno zakázaného místa stání a použít k tomu všechny možné donucovací úkony včetně vymáhat hrazení nákladů, tyto užít

A) místo k provozovateli vozidla k jeho vlastníkovi

B) nemusí vynakládat žádnou námahu, vše zaplatí Ministerstvo dopravy

C) vše zaplatí obec, v které je nedovolené stání zjištěno

III. Je možno provádět část výuky v ročních kurzech podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, způsobem umožňujícím dálkový přístup

A) ne

B) ano, podmínkou je ale je-li zajištěno řádné ověření totožnosti řidiče

C) zatím se o možnosti zavedení tohoto způsobu v ČR uvažuje, na MD se zpracovává návrh

IV. Kolik hodin je povoleno provádět výuku způsobem umožňujícím dálkový přístup

A) všechny vyučovací hodiny

B) polovinu vyučovacích hodin

C) 1 hodinu

V. Novelizace autoškolského zákona a jeho prováděcí vyhlášky v roce 2020 reagovala na novelizaci příslušné směrnice EU k této problematice. Doplněný výcvik, který může být proveden s využitím simulátoru, má

A) provádět nácvik praktických dovedností, které odpovídají zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy v rámci alespoň jednoho z témat učební osnovy pravidelného nebo vstupního školení, nebo zdokonalování v řízení vozidla

B) zopakovat si veškerou probíranou látku na kurzu

C) provádět takový nácvik, o který sám řidič požádá

VI. Přepravní řád pro jednotlivé dopravy (tedy i silniční) byl upraven

A) novelizací vyhlášky č. 175/2000 Sb..

B) v základních zákonech silniční a drážní dopravy

C) pouze v závěru stěžejních zákonů odkazem na unijní právo

VII. Jsou uplatňovány cestovní náhrady i při jízdách vozidel na elektrický pohon ?

A) ne, v ČR pro malé množství vozidel s tímto pohonem zatím předpisem částka není určena

B) ano, částka je stanovena vždy na závěr § 4 vyhlášky, která je pravidelně ročně, někdy i několikrát, vydávána k provedení § 189 odst.1 zákoníku práce pro účely poskytování cestovních náhrad

C) předpisem hranice stanovena není, částku si určí sám zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele

VIII. Sazba základní náhrady za použití silničního motorového vozidla se stanoví výpočtem, kdy jsou stanoveny hodnoty za

A) 0,5 km jízdy

B) 10, 50, 100 km jízdy, a pak vždy na další stovku km zaokrouhlenou dolů

C) 1 km jízdy

IX. Základní ustanovení k problematice sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot je zakotveno v

A) zákoníku práce (§ 189)

B) daňových zákonech

C) mzdových předpisech

X. Cestovní náhrady při užití vlastního vozidla k pracovní cestě (se souhlasem zaměstnavatele) proplácí

A) pojišťovna

B) zaměstnavatel

C) obecní úřad s rozšířenou působností

XI. Seznam pozemních komunikací podléhajících časovému poplatku pro  rok 2023 stanovila/stanovil:

Poznámka; pro rok následující, tj. rok 2024, do začátku ledna 2024 nový obdobný předpis vydán nebyl .... .otázku bude nutno vypustit, když se to v průběhu roku 2024 změní

A) vyhláška č. 367/2022 Sb., která mění vyhlášku č. 480/2020 Sb., ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.

B) pouze výnosy jednotlivých krajských úřadů

C) pouze zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

XII. Úseky kde je jízda zpoplatněna mýtným, stanoví pro rok 2023; (pro rok následující do začátku ledna nový předpis vydán nebyl)

A) přílohy 1 a 2 k  vyhlášce č. 470/2012 Sb. po poslední novele vyhláškou č. 368/2022 Sb.

B) novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích (nově samostatná příloha)

C) novelizace zákona o pozemních komunikacích (nově samostatná příloha)

XIII. Podrobnosti k časovému poplatku k pro vyjmenované pozemní komunikace   pro jednotlivé roky (tj. úseky dálnic a silnic I. třídy, které jsou zpoplatněné) stanoví., (pro rok následující do začátku ledna 2024 nový předpis vydán nebyl)

A) vyhláška č. 480/2020 Sb., ve znění vyhlášky č. 367/2022 Sb.

B) pouze přehledné tabulky, které je možno zakoupit u čerpacích stanic

C) pouze podrobné rozvedení problematiky na stránkách Ministerstva dopravy

XIV. Elektronický časový poplatek ze zakoupit

A) pouze na místech, kde jste byl/a zvyklý/á ji kupovat, pokud byla v papírové podobě

B) na webu e.dalnice.cz, a na vybraných obchodních místech (např. čerpací stanice Euro Oil, pobočky České pošty, samoobslužné kiosky na hraničních přechodech)

C) pouze na  Ministerstvu dopravy v Praze v určeném a jasně označeném stánku

XV. Vzhledem k inflaci se cena časového poplatku od roku 2024

A) jeho výše nezměnila

B) klesla

C) stoupla

XVI. Který předpis některá vozidla osvobozuje od zpoplatnění ?

A)  zákon o pozemních komunikacích (konkrétně ustanovení § 20a)

B) nově zařazená druhá příloha zákona č. 361/2000 Sb. po novelizaci zákonem č. 271/2023 Sb. (mimo přílohu stanovící přehled jednání spočívající v porušení povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání)

C) ve speciální vyhlášce k tomuto účelu vydané

XVII. Co bylo určitou novinkou tohoto způsobu elektronického vedení známky (tj. časového poplatku)

A) ČR zavedla tento způsob jako první v Evropě

B) možnost libovolně nastavit datum začátku platnosti známek, a to až 90 dní předem

C) začala platit od ledna 2021; ztratila se tedy možnost využít papírovou známku, která má platnost do 31. ledna

XVIII. Vyhláškou č. 37/2018 Sb., kterou byla novelizovaná vyhláška č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny úpravy zejména v/ve

A) vzoru posudku o zdravotní způsobilosti k řízení vozidel

B) příloze č.3 /Nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel/ u problematiky vznikající u řidičů - diabetiků a jak je nutno ji řešit

C) termínech prohlídek těhotných řidiček a mladistvých řidičů do jejich věku 21 let

XIX. Ve vozidle v jeho povinné výbavě – lékárničce již není povinnost mít

A) leták s informacemi pro případ poskytování první pomoci

B) obvazy

C) zahnuté nůžky

XX. "Karta řidiče" se vztahuje k problematice

A) řízení vozidla v autoškole při prvních 10-ti jízdách

B) řešení přechodné doby, než bude vydán zcizený nebo znehodnocený řidičský průkaz C) nově upravené v § 110a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

XXI. § 19 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že si řidič musí ponechat za jízdy za jiným vozidlem dostatečnou bezpečnostní vzdálenost. Řidič si pomáhá "pravidlem dvou sekund", které slouží k

A) zadržení dechu na tuto dobu, která má posloužit k jeho uklidnění z rozčilování se nad pomalou jízdou vozidla před ním

B) odhadu této bezpečné vzdálenosti – má dojít k výběru nějakého statického předmětu vedle silnice a od chvíle, kdy jej před ním jedoucí vozidlo mine a než k němu dorazí on by měly uplynout právě ty 2 sekundy

C) využití této doby řidičem k ostrým odmítnutím pobídek případných spolucestujících (zejména dětí), které jej nabádají k honičce s před ním jedoucím vozidlem

XXII. Je tato značka zařazena do souboru zákazových značek ve vyhlášce č. 294/2015 Sb.,, ve

Nahrávám...
Nahrávám...