Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovnělékařské služby

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Pracovnělékařské služby

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Co jsou pracovnělékařské služby, jaká je jejich náplň a jaký jejich rozsah, druhy pracovnělékařských prohlídek, posudková činnost a typy posudků.

Povinnost zajistit pracovnělékařské služby a jejich charakter

Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance a osoby ucházející se u něho o zaměstnání pracovnělékařské služby (§ 53 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a podle ust. § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Pracovnělékařskými službami jsou podle § 53 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách zdravotní služby, jejichž součástí jsou hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a  pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Pracovnělékařské služby představují zdravotní služby preventivní a svým obsahem zahrnují i péči diagnostickou, posudkovou a konzultační služby.

Obsah pracovnělékařských služeb

Následující tabulka zpřehledňuje tři hlavní součásti pracovnělékařských služeb a jejich obsah:

Pracovnělékařské služby
Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání Poradenství o ochraně zdraví a před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, včetně školení Pravidelný dohled nad výkonem práce nebo služby a nad pracovišti
Obsahem je:(1) zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách,

(2) hodnocení výsledků sledování zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí, včetně výsledků biologických expozičních testů, za účelem stanovení této zátěže;

(3) hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky,

(4) pracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo nemocí souvisejících s prací,

(5) hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti,

(6) sledování vlivů rizikových faktorů pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovnělékařské prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné.
Obsahem jsou poradenské činnosti:(1) v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem,
(2) při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele,

(3) při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců,

(4) při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením,

(5) při výběru technických, technologických a organizačních opatření a výběru osobních ochranných pracovních prostředků,

(6) v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,

(7) v problematice pracovní rehabilitace,

(8) při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovních návyků a při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci,

(9) při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a při zařazování prací do kategorií podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví,

(10) při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí,

(11) k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,

(12) spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.
Obsahem je:(1) pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,

(2) dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele,

(3) hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,

(4) spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Rozsah pracovnělékařských služeb

Shora uvedená tabulka nabízí plný rozsah pracovnělékařských služeb; v praxi se dohodne zaměstnavatel s poskytovatelem na takovém rozsahu, který odpovídá jeho potřebám podle předmětu podnikání, výskytu rizik práce a náročnosti práce. Bude přitom vycházet z přílohy č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která stanoví dobu potřebnou k provádění pracovnělékařských služeb podle náročnosti práce.

Smlouva o poskytování PLS

Zaměstnavatel je povinen zajistit pracovnělékařské služby pro své zaměstnance na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem zdravotních služeb, který má odbornost v:

  • oboru všeobecné praktické lékařství nebo

  • oboru pracovní lékařství.

V případě změny zařazením práce do kategorie vyšší než kategorie první nebo v dalších zákonem stanovených případech (§ 54 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách) je povinen uzavřít novou smlouvu nebo doplnit dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně došlo.

Pokud jde o práce zařazené do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právními předpisy, může zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci u registrujícího praktického lékaře uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance; ostatní součásti pracovnělékařských služeb (viz shora uvedená tabulka) zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách stanoví výjimky, kdy není třeba uzavírat písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, a to u Vězeňské služby (§ 69 odst. 2 zákona č 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách) a u poskytovatelů zdravotních služeb (§ 58a 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách).

Nové způsoby zajištění pracovnělékařských služeb

Podle novely zákona č. 373/2011 Sb., právně účinné od 1. listopadu 2017 lze pracovnělékařské služby zajišťovat také:

  • je-li zaměstnavatelem agentura práce (§ 54 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb.) prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce uživatele, uzavřené podle § 307a a násl. zákoníku práce.

  • prostřednictvím pověřeného poskytovatele pracovnělékařských služeb (§ 57a zák. č. 373/2011 Sb.). Pověřeného poskytovatele si kontrahuje smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě smlouvy jako subdodávku (outsourcing), k takovému řešení však musí zaměstnavatel dát ve smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřené podle § 55 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb. souhlas.,

Druhy pracovnělékařských prohlídek

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: