dnes je 9.6.2023

Input:

74/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění nekterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 31.12.2007

č. 74/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění nekterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 31.12.2007
ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o návykových látkách
Čl. I
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1zacházení s prekursory a pomocnými látkami.
(2) Tento zákon dále upravuje
a) zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
b) zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky nebo prekursory nebo obsahujícími návykové látky a prekursory (dále jen „přípravky”), jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
c) zacházení s přípravky obsahujícími efedrin nebo větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy,
d) pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny.


1Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy.”.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 2 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo jeden nebo více prekursorů”.
3. V § 2 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 2 znějí:
„c) prekursorem látka uvedená v kategorii 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1anebo v kategorii 1 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2,
d) pomocnou látkou látka uvedená
1. v kategorii 2 a 3 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a, nebo
2. v kategorii 2 a 3 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2,


1aNařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
2Nařízení Rady (ES) č. 111/2005.”.
4. V § 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „po sklizni”.
5. V § 2 písm. h) se slova „látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto zákona” nahrazují slovy „prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství 1”.
6. V § 2 písmeno i) zní:
„i) uváděním na trh dodání prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a,”.
7. § 3a včetně nadpisu zní:
㤠3a
Zacházení s prekursory a pomocnými látkami
(1) Zacházením s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se rozumí činnosti uvedené v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1.
(2) K zacházení s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 je třeba registrace podle § 16 tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon jinak.”.
8. V § 5 odst. 6 a v § 6 odst. 2 se za slova „Policie České republiky” vkládají slova „ , Vězeňské služby České republiky”.
9. V § 8 odstavec 3 zní:
„(3) Povolení k zacházení s
a) návykovými látkami a přípravky se vydává na dobu 5 let,
b) prekursory se vydává na dobu stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských společenství1.

Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky nebo prekursory vydáno i na kratší dobu.”.
10. V § 8 odst. 7 se slova „uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona” zrušují.
11. V § 8 odst. 10, § 16 odst. 6 písm. a) a v § 22 odst. 7 písm. b) se slovo „nepravdivých” nahrazuje slovem „nesprávných”, v § 36 odst. 1 písm. c), n), q), s), v) a x), § 36 odst. 2 písm. b) a c), § 36 odst. 3 písm. b), § 36 odst. 4 písm. c), d) a f), § 36 odst. 5 písm. b) a v § 39 odst. 1 písm. b) se slovo „nepravdivé” nahrazuje slovem „nesprávné”.
12. V § 12 odst. 1 se za slova „mohou být” vkládají slova „předány nebo”.
13. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Prekursory a pomocné látky kategorie 2 mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které předloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení odběratele podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a.”.

Poznámka pod čarou č. 5f se zrušuje.
14. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
15. V § 12 odstavec 3 zní:
„(3) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny zabezpečit jejich označování podle těchto předpisů.”.

Poznámka pod čarou č. 5g se zrušuje.
16. V § 15 písm. b) se za slova „pomocné látky” vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2” a slova „bezprostředně závazném” se nahrazují slovy „přímo použitelném”.
17. V § 15 písm. c) bodě 3 se slova „zacházet s návykovými látkami” nahrazují slovy „s nimi zacházet”.
18. V § 16 odstavec 1 zní:
„(1) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny se před zahájením této činnosti zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve dvou vyhotoveních na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.”.

Poznámka pod čarou č. 7b se zrušuje.
19. V § 16 odst. 2 se slova „uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství podle bezprostředně závazného” nahrazují slovy „kategorie 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2, jejichž celkové množství v kalendářním roce nepřekročí množství stanovené v přímo použitelném”.
20. V nadpisu § 20 se slova „s jejich obsahem” zrušují.
21. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
22. V § 20 odst. 2 písm. a) a v § 21 odst. 2 písm. a) se slova „2, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona” nahrazují slovy „1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 k tomuto zákonu”.
23. V § 20b odst. 1 se slova „uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona” nahrazují slovy „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2”.
24. V § 20b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
25. V nadpisu § 21 se slova „s jejich obsahem” zrušují.
26. V § 21 odst. 4 se za slova „pomocných látek” vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2”.
27. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova „uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona” nahrazují slovy „kategorie 2 a hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1”.
28. V § 28 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení8j,”.

Poznámka pod čarou č. 10e se zrušuje.
29. V § 28 odst. 1 písm. c), § 43a úvodní části ustanovení odstavce 1, § 43a odst. 1 písm. a), § 43a odst. 2 písm a) a v § 43a odst. 4 písm. a) se za slova „pomocných látek” vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1”.
30. V § 28 odst. 1 písm. d) se za slova „pomocných látkách” vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1”.
31. § 32 včetně nadpisu zní:
㤠32
Evidence a dokumentace
(1) O zacházení s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se vede evidence a dokumentace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1.
(2) O zacházení s návykovými látkami a přípravky, jakož i o jejich dovozu a vývozu se vede stanoveným způsobem10ievidence. Evidenci jsou povinny vést osoby, které uskutečňují činnosti, k nimž je třeba povolení k zacházení, vývozního povolení nebo dovozního povolení, osoby, které provozují zdravotnické zařízení, osoby, které provozují zařízení ústavní sociální péče, osoby, které poskytují veterinární péči, a osoby uvedené v § 5 odst. 6 a v § 5 odst. 7.
(3) Náležitosti a obsah evidence a dokumentace, jejich druhy, formy vedení dokumentace a způsob jejího uchovávání a ověřování stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.”.

Poznámky pod čarou č. 10j, 10k a 10l se zrušují.
32. V § 33 odst. 1 se za slova „pomocnými látkami” vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1” a za slova „pomocných látek” slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1”.
33. Nadpis hlavy osmé zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY”.
34. Nadpis § 36 zní: „Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob”.
35. V § 36 úvodní části ustanovení odstavců 1 a 5 se slova „osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním,” nahrazují slovy „nebo podnikající fyzická osoba”.
36. V § 36 odst. 1 písm. a) a § 43 odst. 1 se za slova „pomocnými látkami” vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1”.
37. V § 36 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) předá nebo prodá prekursory nebo pomocné látky kategorie 2 osobám, které nepředloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a(§ 12 odst. 2),”.
38. V § 36 odst. 1 písm. j) se slova „uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona” nahrazují slovy „kategorie 2 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1” a slova „(§ 12 odst. 4)” se nahrazují slovy „(§ 12 odst. 3)”.
39. V § 36 odst. 1 písm. p) se za slova „pomocné látky” vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2”.
40. V § 36 odst. 1 písm. r) se na konci textu doplňují slova „nebo doveze prekursory bez dovozního povolení2”.
41. V § 36 odst. 1 písm. t) se slova „ , nebo pěstuje rostliny rodu Erythroxylon (keř koka)” zrušují.
42. V § 36 úvodní části ustanovení odstavce 4, § 41, § 43a odst. 1 písm. e) a v § 43a odst. 4 písm. c) se za slova „pomocných látek” vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1”.
43. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova „uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona” nahrazují slovy „kategorie 2 a o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1”.
44. V § 36 odst. 4 písm. b) se slova „do patnáctého dne následujícího měsíce” zrušují a slova „uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona” se nahrazují slovy „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských
Nahrávám...
Nahrávám...