dnes je 23.7.2024

Input:

64/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 64/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 24. února 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb. a vyhlášky č. 410/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:
„(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie17a provádí ve věcech civilního letectví ustanovení zákona o
a)  zápisech do leteckého rejstříku, včetně přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti, schvalování typu výrobku, letadlových částí, leteckých pozemních zařízení, kódovaných zařízení a přidělování letadlových adres,
b)  udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, instalaci, opravě, zkoušení a údržbě výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, včetně odborných znalostí fyzických osob, které se touto činností zabývají,
c)  podmínkách pro činnost a výcvik leteckého personálu a podmínkách pro uznávání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu vydaného jiným členským státem Evropské unie,
d)  technických a provozních podmínkách letišť, jejich zřizování, provozování a osvědčování jejich způsobilosti,
e)  podmínkách pro využívání ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním a charakteristikách ploch, které lze využít ke vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při provozování stanovených leteckých činností,
f)  náležitostech zprávy o hlukové situaci na letišti,
g)  podmínkách pro využívání vzdušného prostoru České republiky,
h)  charakteristikách jednotlivých druhů leteckých služeb a činností, kterými se zajišťuje jejich poskytování,
i)  podmínkách vedení databáze údajů o terénu a překážkách a předávání údajů do databáze,
j)  leteckých nehodách a incidentech, včetně opatření k jejich předcházení a vzoru průkazu odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55b zákona,
k)  podmínkách vydání licence, osvědčení leteckého dopravce, povolení k provozování leteckých prací a povolení
Nahrávám...
Nahrávám...