dnes je 12.6.2024

Input:

433/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)

č. 433/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. června 1988 byla na 75. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 11. ledna 1990 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 38 odstavce 3 Úmluva vstoupila pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
Úmluva č. 167
ÚMLUVA
o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví
Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 1. června 1988 na svém sedmdesátém pátém zasedání,
připomínajíc příslušné mezinárodně pracovní úmluvy a doporučení, zejména úmluvu a doporučení o bezpečnostních předpisech (stavebnictví), 1937, doporučení o spolupráci při předcházení nehodám (stavebnictví), 1937, úmluvu a doporučení o ochraně proti záření, 1960, úmluvu a doporučení o zabezpečení strojů, 1963, úmluvu a doporučení o maximální váze, 1967, úmluvu a doporučení o rakovině z povolání, 1974, úmluvu a doporučení o pracovním prostředí (znečištění vzduchu, hluk a vibrace), 1977, úmluvu a doporučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, úmluvu a doporučení o závodních zdravotních službách, 1985, úmluvu a doporučení o osinku, 1986 a seznam nemocí z povolání, revidovaný v. r. 1980, připojený k úmluvě o dávkách při pracovních úrazech, 1964,
rozhodnuvši přijmout některé návrhy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, jež jsou čtvrtým bodem jednacího pořadu zasedání,
stanovivši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy revidující úmluvu o bezpečnostních předpisech (stavebnictví), 1937,
přijímá dne 20. června 1988 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, 1988:
I. Působnost a vymezení pojmů
Článek 1
1. Tato úmluva se vztahuje na všechny činnosti ve stavebnictví, to je na stavební práce, inženýrské stavitelství a na montážní a demontážní práce včetně všech postupů, operací a dopravy na staveništi, od přípravy staveniště až do dokončení projektu.
2. Členský stát, který ratifikuje tuto úmluvu, může po projednání s nejreprezentativnějšími zúčastněnými organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud existují, vyloučit z provádění úmluvy nebo jejích některých ustanovení určitá odvětví hospodářské činnosti nebo určité podniky, ohledně nichž vznikají zvláštní problémy určitého významu, pod podmínkou, že je zachováno bezpečné a zdravé pracovní prostředí.
3. Tato úmluva se vztahuje také na samostatně hospodařící osoby, jak mohou být určeny vnitrostátními právními předpisy.
Článek 2
Pro účely této úmluvy:
a) Výraz „stavebnictví” zahrnuje:
i) stavitelství včetně hloubení a stavby, přestavby, obnovy, opravy, údržby (včetně čištění
Nahrávám...
Nahrávám...