dnes je 19.5.2024

Input:

39/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

č. 39/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 34 odst. 1 a § 38a odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, se mění takto:
1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a) zní:
㤠1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola”) a stanoví vzor paměťové kontrolní karty.


2Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2004/112/ES, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.
Směrnice Komise 2009/4/ES o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2009/5/ES, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.
2aRozhodnutí Komise 2009/810/ES, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení (ES) č. 561/2006.”.
2. V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo „vyhlášce” vkládají slova „a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a), připojeného k údajům spolu s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení,”.
Poznámka pod čarou č. 3a) zní:


3aNařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, příloha IB, kapitola I, písm. r).”.
3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) řádné fungování záznamového zařízení, zejména na zjištění, zda nedochází ke zneužití záznamového zařízení, karty řidiče nebo záznamových listů,
g) odhalení instalace přístroje nebo používání takového přístroje, který by mohl zničit, odstranit, nebo pozměnit
Nahrávám...
Nahrávám...