dnes je 28.5.2023

Input:

382/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 382/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 18. září 2008,
kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. I
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7§ 15a a 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.”.
2. V § 5 písm. b) bodě 2 se za slovo „příslušníkem” vkládají slova „anebo rodinným příslušníkem občana České republiky”.
3. V § 5 písm. b) bodě 3 se slovo „nebo” nahrazuje slovem „ani” a za slovo „příslušníkem” se vkládají slova „ani rodinným příslušníkem občana České republiky”.
4. V § 5 písm. c) bodě 6 se za slovo „náboženských” vkládají slova „ , nebo důvodech hodných zvláštního zřetele”.
5. V § 5 písm. c) bodě 6 se slova „které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže,” zrušují.
6. V § 5 písm. d) se slova „středních a vyšších odborných školách, doba prezenčního studia na vysokých školách, doba denního studia na jiných školách, na kterých se podle zvláštních právních předpisů provádí soustavná příprava na budoucí povolání,9” nahrazují slovy „střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole9,”.
Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.”.
7. V § 5 písm. e) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:
„2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta”) vydaným podle zvláštního právního předpisu9anebo bez zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce,


9a§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb.”.
8. V § 5 se doplňuje písmeno f), které zní:
„f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.”.
9. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání, která obsahuje
1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem,
2. stručný popis povolání,
3. pracovní činnosti v povolání,
4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní,
5. další údaje související s povoláním,

a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; na její tvorbě a aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce,”.
10. V § 6 odst. 1 písm. j) se za slovo „cizinců” vkládají slova „ , volných pracovních míst, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty,”.
11. V § 6 odst. 1 písm. k) se slova „a kontroluje jejich činnost” zrušují.
12. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup písemné materiály vztahující se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků.”.
13. V § 6 odst. 2 se za slovo „být” vkládají slova „ministerstvem a úřady práce využívány k plnění povinností, které pro ně vyplývají z tohoto zákona, a dále mohou být”.
14. V § 8 odst. 1 písm. j) bodě 4 se slova „veřejně prospěšných prací nebo” a slova „veřejně prospěšné práce nebo” zrušují a na konci textu bodu 4 se doplňují slova „nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120)”.
15. V § 8 odst. 1 písm. j) se doplňuje bod 7, který zní:
„7. o tom, zda uchazeči o zaměstnání byl úřadem práce vypracován individuální akční plán,”.
16. V § 8 odst. 1 písm. k) se za slovo „unie” vkládají slova „ , jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému příslušníkovi občana České republiky uvedenému v § 3 odst. 3”.
17. V § 8 odst. 1 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) a p), která znějí:
„o) poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných k výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje právnických a fyzických osob, k nimž byli vysláni, potřebné k provádění kontroly dodržování pracovních podmínek těchto zaměstnanců stanovených jinými právními předpisy upravujícími pracovní podmínky,
p) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup písemné materiály vztahující se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků,”.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno r).
18. V § 17 odst. 1 se za slovo „zaměstnání” vkládají slova „ , poskytování příspěvků na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením”.
19. V § 21 odst. 2 písm. a) se doplňuje bod 3, který zní:
„3. je lékařský posudek podmínkou pro zařazení uchazeče o zaměstnání do příslušného rekvalifikačního kurzu,”.
20. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je dále povinna se za účelem posouzení způsobilosti k výkonu povolání, na které má být rekvalifikována, podrobit psychologickému vyšetření, pokud takové vyšetření vyžaduje zvláštní právní předpis.”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
21. V § 21 odst. 4 se za číslo „2” vkládají slova „a psychologickým vyšetřením podle odstavce 3”.
22. V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „fyzická osoba,” vkládají slova „která má na území České republiky bydliště a”.
23. V § 25 odst. 1 písm. c) se slova „nebo společníkem veřejné obchodní společnosti” zrušují.
24. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo poslancem Evropského parlamentu”.
25. V § 25 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.
Dosavadní písmena o) až s) se označují jako písmena n) až r).
26. V § 25 odst. 2 se písmena b) a c) včetně poznámek pod čarou č. 31 a 32 zrušují.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).
27. V § 25 odst. 3 písm. a) se slova „je činnost vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby22a” zrušují.
28. V § 25 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.”.
29. V § 25 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „ , její rozsah a výši odměny ohlásit a doložit” nahrazují slovy „oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny”.
30. V § 27 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání úřadu práce; změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu.
(3) Nelze-li skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a jejich změny osvědčit jinak, může úřad práce připustit jejich osvědčení čestným prohlášením.”.
31. V § 27 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Uchazeči o zaměstnání, který změní v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bydliště a splní oznamovací povinnost podle odstavce 2, převede úřad práce ke dni změny bydliště evidenci uchazeče o zaměstnání na úřad práce příslušný podle jeho nového bydliště.”.
32. V § 29 písm. b) se slovo „podání” nahrazuje slovem „doručení”.
33. V § 29 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud není dán některý z důvodů pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30”.
34. V § 29 písm. c) se slovo „nebo” zrušuje.
35. V § 29 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:
„e)  následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání do vazby,
f)  zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud úřad práce dodatečně zjistil, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b), nebo
g) pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b).”.
36. V § 30 odst. 1 písm. a) se slova „odstavci 2 písm. a), d) a e)” nahrazují slovy „§ 25 odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2”.
37. V § 30 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 25 odst. 3 nebo neoznámí další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2,”.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).
38. V § 30 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
39. V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „vážných důvodů” nahrazují slovy „vážného důvodu”.
40. V § 30 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , anebo uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci”.
41. V § 30 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené (§ 33 odst. 2),”.
42. V § 30 odst. 2 písm. d) se slovo „ , nebo” nahrazuje slovy „nebo psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo”.
43. V § 30 odstavec 4 zní:
„(4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z některého z důvodů uvedených
a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání,
b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.”.
44. V § 31 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
45. V § 31 písm. e) se za slovo „zmaří” vkládají slova „zprostředkování zaměstnání nebo”.
46. V § 33 odst. 1 písm. b) se číslo „25” nahrazuje číslem „20”.
47. V § 33 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).
48. V § 33 odst. 1 písm. f) se slova „déle než 6” nahrazují slovy „nepřetržitě déle než 5”.
49. V § 33 odstavec 2 zní:
„(2) Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument, který vypracovává úřad práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání. Individuální akční plán vypracuje úřad práce vždy, pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost úřadu práce při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených úřadem práce, a plnit podmínky v něm stanovené.”.
50. V § 35 odst. 1 se za slova „získat zaměstnance” vkládají slova „nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce”.
51. V § 37 větě první se za slovo „obsahuje” vkládají slova „identifikační údaje zaměstnavatele,”.
52. V § 37 se na konci textu věty první doplňují slova „a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením”.
53. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně poznámek pod čarou č. 32e a 32f zní:
㤠37a
(1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Centrální evidence obsahuje údaje uvedené v § 37.
(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty se rozumí pracovní místo,
a) které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků32ea pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu32f, nebo
b) které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci volných pracovních míst jako místo vhodné pro klíčový personál.

Se zveřejněním pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.
(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty podání žádosti o vydání zelené karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání zelené karty, případné zpětvzetí žádosti, pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o vyhovění nebo nevyhovění žádosti, a den vydání zelené karty.
(4) Neprodleně po vydání zelené karty Ministerstvo vnitra elektronicky sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému byla vydána zelená karta, a pracovní místo, pro které byla zelená karta vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace o prodloužení její platnosti, o jejím zrušení, případně zániku.
(5) Ministerstvo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty nezveřejní volné pracovní místo nebo volné pracovní místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo situaci na trhu práce; u míst vhodných pro klíčový personál tak lze učinit jen na základě předchozího souhlasu ministra práce a sociálních věcí.


32eZákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
32fZákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
54. V § 38 větě druhé se slova „(§ 127)” nahrazují slovy „(§ 126 odst. 2)”.
55. V § 38 se věta třetí nahrazuje větou „Úřad práce rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2) nebo za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.”.
56. V § 39 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 32g zní:
„a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32gv délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání”); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,


32g§ 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.”.
57. V § 39 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované úřadem práce,”.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
58. V § 41 odstavec 2 zní:
„(2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní doba zaměstnání, započítává se do předchozího zaměstnání přednostně doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností.”.
59. V § 41 odst. 3 se písmena c), d) a h) zrušují.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e).
60. V § 41 odst. 3 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b zní:
„e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra35a, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby35b, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,


35aZákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů.
35bZákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.”.
61. V § 41 odst. 3 se doplňuje písmeno f), které zní:
„f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).”.
62. V § 41 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
63. V § 42 odst. 2 se slova „při podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to například potvrzením o zaměstnání, dohodou o pracovní činnosti” nahrazují slovy „ , a to například evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výši průměrného výdělku”.
64. V § 43 odst. 1 písm. a) se číslo „6” nahrazuje číslem „5”.
65. V § 43 odst. 1 písm. b) se slovo „od” nahrazuje slovem „nad” a číslo „9” se nahrazuje číslem „8”.
66. V § 43 odst. 1 písm. c) se číslo „12” nahrazuje číslem „11”.
67. V § 44 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5”.
68. § 47 se zrušuje.
69. V § 48 větě první se slova „nastoupil do zaměstnání nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti21po dobu” nahrazují slovy „získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32gv délce”.
70. V § 48 větě druhé se slova „byla doba zaměstnání nebo výdělečné činnosti zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti” nahrazují slovy „získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce”.
71. V § 49 odst. 1 větě první se slova „nastoupil do zaměstnání nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,21a to po dobu” nahrazují slovy „získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce”.
72. Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36§ 52 písm. a) až c) zákoníku práce.”.
73. V § 49 odst. 2 se slova „zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti vykonávané v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobé zaměstnání” nahrazují slovy „důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním”.
74. V § 50 odst. 3 se slova „3 měsíce podpůrčí doby 50 %” nahrazují slovy „2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 %”.
75. V § 50 odst. 4 se slova „zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti” nahrazují slovy „které jsou dobou důchodového pojištění,”.
76. V § 51 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže”.
77. V § 51 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
78. § 52 zní:
㤠52
Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění, který však splnil podmínku celkové doby předchozího zaměstnání stanovenou v § 39 odst. 1 písm. a), se podpora v nezaměstnanosti stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění. Stejně se postupuje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání před zahájením rekvalifikace vykonával výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění.”.
79. V § 56 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5”.
80. V § 56 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5”.
81. V § 59 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Agentury práce jsou povinny vést evidenci
a) počtu volných míst, na které je požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a),
b) jimi umísťovaných fyzických osob,
c) jejich zaměstnanců, jimž zprostředkovávají zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b).”.

Dosavadní text § 59 se označuje jako odstavec 2.
82. V § 59 odst. 2 písm. c) se slova „vykonávali práci” nahrazují slovy „byli dočasně přiděleni k výkonu práce”.
83. V § 60 odstavec 2 zní:
„(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a bydliště na území České republiky.”.
84. V § 60 odst. 4 se slova „ukončené středoškolské vzdělání” nahrazují slovy „střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři”.
85. V § 60 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami „Fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby. Fyzická osoba podle věty druhé nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba.”.
86. V § 60 odst. 7 se číslo „3” nahrazuje číslem „4”.
87. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:
㤠60a
Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě je souhlas Ministerstva vnitra; o tento souhlas žádá ministerstvo. Ministerstvo vnitra je povinno do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení této žádosti doručit ministerstvu své stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování; neučiní-li tak do konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování souhlasí.”.
88. V § 61 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
89. V § 61 odst. 6 se slova „až 6” nahrazují slovy „až 5”.
90. V § 61 odst. 7 se slova „Podání žádosti o” nahrazují slovem „Vydání”.
91. V § 63 odst. 2 písm. b) se slovo „anebo” zrušuje.
92. V § 63 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:
„c) poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 308 nebo 309 zákoníku práce,
d) opakovaně nesplní oznamovací povinnost uloženou v § 59, nebo”.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).
93. V § 63 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě odejme rovněž v případě, že Ministerstvo vnitra odvolá souhlas s vydáním povolení ke zprostředkování zaměstnání (§ 60a).”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
94. V § 63 odst. 4 se za slova „písm. b)” vkládají slova „a c)”.
95. Na konci § 66 se doplňuje věta „Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta.”.
96. V § 72 odst. 5 se slovo „přípravy” nahrazuje slovy „účasti na přípravě”.
97. V § 75 odst. 1 se slova „může poskytnout” nahrazují slovem „poskytuje”.
98. V § 75 odst. 3 se slovo „sociálním” nahrazuje slovem „sociální”.
99. V § 75 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo povoleno posečkání daně”.
100. V § 75 odst. 7, § 76 odst. 5, § 109 odst. 3 a v § 119 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c)  další podmínky, jejichž nedodržení není porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu46.”.
101. Poznámky pod čarou č. 44 a 45 znějí:


44§ 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
45§ 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.”.
102. V § 75 odst. 8 se za slova „odstavce 7” vkládají slova „písm. a) nebo b)”.
103. V § 75 se na konci odstavce 10 doplňují věty „Dohoda o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa obsahuje údaje uvedené v odstavci 6 písm. a) a e) až j) a v odstavci 7. Příspěvek se poskytne pouze, je-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3.”.
104. V § 76 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo povoleno posečkání daně”.
105. V § 76 odst. 4 písm. b) se za slovo „chráněné” vkládá slovo „pracovní”.
106. V § 76 odst. 4 písm. d) se za slovo „chráněná” vkládá slovo „pracovní”.
107. V § 76 odst. 6 se za slova „odstavce 5” vkládají slova „písm. a) nebo b)”.
108. V § 76 odst. 7 se za větu první vkládají věty „Dohoda o poskytnutí příspěvku obsahuje údaje uvedené v odstavci 4 písm. a) a e) až j) a v odstavci 5. Příspěvek se poskytne pouze, je-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3.”.
109. V § 76 odst. 7 větě čtvrté se slovo „Výše” nahrazuje slovy „Roční výše”.
110. V § 77 odst. 1 se slova „chráněné pracovní dílny” nahrazují slovy „pracovních míst v chráněné pracovní dílně”.
111. V § 78 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „na zaměstnance” vkládají slova „v pracovním poměru”.
112. V § 78 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) 2 700 Kč za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením, s výjimkou osoby s těžším zdravotním postižením, která může vykonávat soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek,
b) 8 000 Kč za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením, která může vykonávat soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek, a za každou jinou osobu se zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. b) a c)].”.
113. V § 78 odst. 3 se za slova „na základě” vkládá slovo „písemné” a slova „spolu s jejími součástmi uvedenými v odstavci 4” se zrušují.
114. V § 78 odst. 3 se na konci doplňuje věta „Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně.”.
115. V § 78 odst. 4 písm. b) se za slova „s uvedením” vkládají slova „rodného čísla, délky sjednané pracovní doby, kódu zdravotní pojišťovny,”.
116. V § 78 odst. 4 písmeno c) zní:
„c) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou se zdravotním postižením (§ 67 odst. 5). Při opakovaném poskytování příspěvku je toto doložení součástí žádosti pouze v případě změny této skutečnosti.”.
117. V § 78 odstavec 5 zní:
„(5) Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením
a) za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance úřadem práce poskytován jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nebo příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (§ 117),
b) jehož délka sjednané pracovní doby ve více pracovních poměrech u zaměstnavatelů, kteří žádají o poskytnutí příspěvku, v souhrnu přesáhne 40 hodin týdně,
c) který se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost)3a).”.
118. V § 78 odst. 6 písm. a) se slova „a není účinná dohoda o poskytování některého z příspěvků uvedených v odstavci 5” zrušují.
119. V § 78 odst. 6 písm. b) se na konci textu doplňují slova „nebo pokud zaměstnavatel v přiměřené lhůtě stanovené úřadem práce nedoloží součásti žádosti uvedené v odstavci 4,”.
120. V § 78 odst. 6 písm. c) se za slova „zdravotním postižením” vkládají slova „ , nebo na které nelze podle odstavce 5 příspěvek poskytnout”.
121. V § 78 odst. 7 se číslo „30” nahrazuje číslem „14”.
122. V § 78 odst. 8 se za slovo „povinen” vkládají slova „prostřednictvím úřadu práce”.
123. V § 78 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „ ; nesplnění této povinnosti je porušením rozpočtové kázně46”.
124. V § 80 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a) až d).
125. V § 81 odst. 2 písm. b) se slova „odebíráním výrobků chráněných” nahrazují slovy „odebíráním výrobků nebo služeb chráněných”.
126. Nadpis hlavy I části čtvrté zní: „INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ”.
127. § 85 zní:
㤠85
Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2) a rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3.”.
128. § 86 se zrušuje.
129. V § 87 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2), rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3 nebo cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až p), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce, povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.”.
130. V § 87 odst. 1 větě druhé se slova „tyto osoby povolení k zaměstnání nepotřebují” nahrazují slovy „cizinec povolení k zaměstnání nebo zelenou kartu nepotřebuje”.
131. V § 88 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „k zaměstnání” vkládají slova „nebo zelená karta”.
132. V § 88 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod ukončení zaměstnání”.
133. V § 88 odstavec 2 zní:
„(2) Informační povinnost podle odstavce 1 písm. a) musí zaměstnavatel splnit v případě cizince, kterému byla vydána zelená karta, nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo vyhověno jeho žádosti o vydání zelené karty, a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 92, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní místo. Informační povinnost podle odstavce 1 písm. b) musí zaměstnavatel splnit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání.”.
134. V § 89 se slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak,” zrušují a za slova „České republiky” se vkládají slova „nebo je-li držitelem zelené karty, pokud tento zákon nestanoví jinak”.
135. V § 91 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
136. V § 92 odst. 2 se slova „jednoho roku” nahrazují slovy „2 let”.
137. § 93 se zrušuje.
138. V § 94 odstavec 1 zní:
„(1) Platnost povolení k zaměstnání může úřad práce s přihlédnutím k situaci na trhu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání je cizinec oprávněn požádat příslušný úřad práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání.”.
139. V § 94 odst. 2 a 3 se za slovo „prodloužení” vkládá slovo „platnosti”.
140. § 96 zní:
㤠96
Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude sezónním zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních období, avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními na území České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců.”.
141. V § 97 se na konci textu písmena f) slovo „ , nebo” nahrazuje tečkou.
142. V § 98 úvodní části ustanovení se za slova „k zaměstnání” vkládají slova „nebo zelená karta”.
143. V § 98 písm. d) se slova „sportovce a” nahrazují slovy „sportovce nebo”.
144. V § 98 písm. g) se slovo „hromadné” zrušuje.
145. V § 98 písmeno j) zní:
„j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5),”.
146. V § 98 se na konci písmene m) slovo „nebo” zrušuje.
147. V § 98 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:
„o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách9, nebo
p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území nebo dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie a který během tohoto pobytu byl na území České republiky zaměstnán na základě povolení k zaměstnání minimálně po dobu 12 měsíců.”.
148. V § 100 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z jiného důvodu.”.
149. V § 100 odst. 2 se slova „nebo jestliže bylo vydáno na základě nepravdivých údajů” nahrazují slovy „s výjimkou výkonu jiné práce v důsledku převedení podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo jestliže bylo povolení k zaměstnání vydáno na základě nepravdivých údajů”.
150. V § 100 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Příslušný orgán Policie České republiky informuje o skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. d) příslušný úřad práce.”.
151. V § 102 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Úřad práce vede evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3 odst. 3, kteří nastoupili do zaměstnání, evidenci cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání, evidenci cizinců, kteří jsou držiteli zelené karty, a evidenci cizinců, u nichž se nevyžaduje povolení k zaměstnání podle § 98 písm. a) až e) a j) až p).”.
152. V § 102 odst. 2 se za slovo „unie” vkládají slova „ , jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3 odst. 3,” a slovo „všech” se nahrazuje slovem „evidenci”.
153. V § 107 odst. 1 se slova „z těmito” nahrazují slovy „s těmito”.
154. V § 108 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 52d až 52g zní:
„(2) Rekvalifikaci může provádět pouze
a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,
b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu52d,
c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení52enebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu52f, nebo
d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu52g,

(dále jen „rekvalifikační zařízení”).


52dNapříklad zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
52eZákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52fZákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52gNapříklad vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb., vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.”.
155. V § 108 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Vzdělávacím programem akreditovaným podle odstavce 2 písm. a) se rozumí program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace. Akreditace se uděluje na základě písemné žádosti, jejíž součástí je vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. Vzdělávací program musí být v souladu s cíli a obsahem vzdělávání podle zvláštních právních předpisů52f. O udělení akreditace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povinno rozhodnout nejpozději do 90 dnů ode dne doručení žádosti o akreditaci. K posouzení žádosti o akreditaci si Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může zřídit akreditační komisi jako svůj poradní orgán a může si vyžádat stanovisko ministerstva k situaci na trhu práce. Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o jejím udělení.
(4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o odejmutí akreditace, jestliže rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm. a)
a) nedodržuje akreditovaný vzdělávací program,
b) není schopno zabezpečit odpovídající úroveň vzdělávání, nebo
c) požádá o odejmutí akreditace.
(5) Rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm. a) je oprávněno vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.”.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
156. V § 108 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s ministerstvem stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti žádosti o akreditaci a organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu, způsob ukončení vzdělávání a náležitosti osvědčení o rekvalifikaci.”.
157. V § 109 odst. 4 se za slova „odstavce 3” vkládají slova „písm. a) nebo b)”.
158. V § 110 odst. 1 větě čtvrté se za slova „zajišťuje, úřadem práce” vkládají slova „plně nebo částečně”.
159. V § 111 odst. 3 se za slova „ve které” vkládá slovo „je”.
160. V § 112 odst. 2 se za slova „zabezpečení a” vkládají slova „příspěvku na” a slovo „všeobecné” se nahrazuje slovem „veřejné”.
161. V § 113 odst. 5 se slova „písm. a), b), c) a f)” nahrazují slovy „písm. a) a d)”.
162. V § 113 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud osoba samostatně výdělečně činná přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.”.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
163. § 114 a 115 se včetně poznámky pod čarou č. 56 zrušují.
164. V § 116 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která se zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.”.
165. V § 118 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo povoleno posečkání daně”.
166. V § 118 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Místně příslušným pro uzavření dohody a poskytování příspěvku na zřízení (§ 113 odst. 1 věta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5) společensky účelného pracovního místa je úřad práce, v jehož evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na společensky účelné pracovní místo umístěn.”.
167. V § 119 odst. 5 se za slova „odstavce 4” vkládají slova „písm. a) nebo b)”.
168. V § 121 odst. 2 se za slova „fyzickou osobu” vkládají slova „ , která má tuto činnost v předmětu své činnosti”.
169. V § 121 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
170. V § 121 odst. 4 písm. a) se slovo „ji” nahrazuje slovem „ho”.
171. V § 122 odst. 1 se za slovo „povolení” vkládají slova „výkonu činnosti dítěte (dále jen „povolení”)”.
172. V § 122 odst. 3 písm. e) se slova „její popis, charakteristika” nahrazují slovy „místo výkonu činnosti a charakteristiku”.
173. V § 122 odst. 3 písm. g) se slova „ , a časové vymezení doby jejího výkonu” zrušují.
174. V § 122 odst. 4 se za slovo „škody,” vkládají slova „včetně náhrady škody na zdraví,”.
175. V § 122 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „V povolení úřad práce stanoví rozsah a podmínky pro výkon činnosti upravující rozvrh činnosti a odpočinku v závislosti na rozsahu a druhu činnosti, způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a minimální požadavky na zajištění vhodných pracovních podmínek k výkonu činnosti.”.
176. V § 123 odstavec 1 zní:
„(1) Dítě může činnost vykonávat jen na základě jednotlivého povolení vydaného pro určité dítě a určitou činnost, a to nejdéle
a) 2 hodiny denně u dítěte, které ještě neplní povinnou školní docházku, přičemž celková délka výkonu činnosti za týden nesmí přesáhnout 10 hodin,
b) 2 hodiny ve vyučovací den a 12 hodin týdně pro činnost vykonávanou během období školního vyučování mimo hodiny školní výuky, přičemž denní doba výkonu činnosti nesmí přesáhnout 7 hodin,
c) 7 hodin denně pro činnost vykonávanou v období školních prázdnin, přičemž celková délka výkonu činnosti za týden nesmí přesáhnout 35 hodin týdně.

Za dobu výkonu činnosti se považuje i doba potřebná pro přípravu na výkon činnosti v místě výkonu činnosti.”.
177. V § 123 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Doba odpočinku musí být stanovena v rozsahu nejméně dvakrát 15 minut a jednou 45 minut, pokud má dítě vykonávat činnost v rozsahu 4 a půl hodiny denně a více. Tato doba odpočinku se do doby výkonu činnosti nezapočítává.”.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.
178. V § 123 odstavec 6 zní:
„(6) Úřad práce může na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte před uplynutím platnosti povolení prodloužit jeho platnost na dobu nezbytně nutnou k dokončení činnosti dítěte, nejdéle na dobu 2 měsíců. Při rozhodování o prodloužení povolení vychází úřad práce z údajů uvedených v žádosti o vydání povolení doplněných zákonným zástupcem o nové skutečnosti rozhodné pro vydání povolení.”.
179. V § 123 odst. 8 se slova „zákonnému zástupci dítěte, provozovateli činnosti a úřadu práce, který je příslušný k výkonu kontrolní činnosti” nahrazují slovy „také příslušnému oblastnímu inspektorátu práce”.
180. V § 123 se na konci odstavce 10 doplňují věty „Evidence obsahuje údaje uvedené v žádosti o povolení. Údaje z evidence jsou určeny výhradně pro účely vydání povolení.”.
181. V § 124 odst. 3 se slova „Inspektorát bezpečnosti práce a příslušný” nahrazují slovy „oblastní inspektorát práce a”.
182. V § 124 odst. 5 se slova „zákonnému zástupci” a slova „a doručit ho též provozovateli činnosti” zrušují.
183. V § 125 se číslo „3” nahrazuje číslem „4”.
184. V § 126 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:
„(2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele62.


62Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
185. V § 126 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Úřady práce jsou dále oprávněny kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.”.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
186. V § 126 odst. 4 větě první se slova „ , je-li podle tohoto zákona vyžadováno [§ 5 písm. e) bod 2]” nahrazují slovy „nebo zelenou kartou, jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány”.
187. V § 126 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Pro účely kontroly podle věty první poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům informaci o povoleních k zaměstnání vydaných úřady práce, a to v rozsahu uvedeném v § 92 odst. 3.”.
188. V § 126 odst. 4 větě třetí se slova „pro přijetí opatření k nápravě nebo” zrušují.
189. V § 126 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v § 108 odst. 2 písm. a) realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou akreditací, má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Postup při provádění této kontroly se řídí zvláštním právním předpisem63.”.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
190. § 127 zní:
㤠127
Ministerstvo kontroluje
a) plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení (§ 111),
b) plnění cílených programů celostátního charakteru (§ 120).”.
191. V § 132 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nebo zelenou kartu, pokud ji zákon vyžaduje”.
192. V § 132 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 2 může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše však do částky 50 000 Kč.”.
193. § 136 včetně poznámky pod čarou č. 66 se zrušuje.
194. Nadpis nad § 139 zní: „Správní delikty”.
195. V § 139 odst. 1 písm. b) se slova „nebo jiným způsobem poruší při zprostředkování zaměstnání tento zákon” zrušují.
196. V § 139 odst. 1 písmena c) a d) znějí:
„c) vykonává nelegální práci, nebo
d) umožní výkon nelegální práce.”.
197. V § 139 odst. 2 a v § 140 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením,
b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanovenou v § 81,”.
198. V § 139 odst. 2 a v § 140 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto zákoně stanovenou.”.
199. V § 139 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.
200. V § 139 odst. 3 písm. b) se slova „a c)” zrušují.
201. V § 139 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 10 000 Kč,”.
202. V § 139 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.”.
203. V § 140 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení se za slova „Právnická osoba” vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba”.
204. V § 140 odst. 1 písm. b) se za slovo „zákon” vkládají slova „nebo dobré mravy”.
205. V § 140 odst. 1 písm. c) se slova „fyzické osobě nebo cizinci” zrušují.
206. V § 140 odst. 4 se slova „lze právnické osobě uložit pokutu” nahrazují slovy „se uloží pokuta”.
207. V § 140 odst. 4 písm. b) se slova „a c)” zrušují.
208. V § 140 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).”.
209. V § 141 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.”.

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.
210. V § 141 odst. 3 se slova „uplynul-li jeden rok ode dne, kdy se kontrolní orgán o něm dověděl” nahrazují slovy „jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl”.
211. V § 141 odst. 4 se slova „Přestupky a správní” nahrazují slovem „Správní”.
212. § 142 včetně poznámky pod čarou č. 67 zní:
㤠142
Na správní řízení vedená podle části druhé tohoto zákona se nevztahuje § 79 odst. 5 správního řádu67.


67Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.”.
213. V § 145 se slova „k získávání cizinců nebo povolení” zrušují a slovo „rozhoduje,69” se nahrazuje slovem „rozhoduje67,”.
214. V § 146 odst. 1 větě první se slova „podle § 112, 115, 116 a 117, které jsou poskytovány” zrušují.
215. V § 146 odst. 1 větě první se slova „nákladů, a” nahrazují slovy „nákladů a”.
216. V § 146 odst. 1 větě druhé se slova „poskytované podle § 75 odst. 1, § 76 odst. 1, § 109, 110, 113 a hmotná podpora poskytovaná podle § 111” nahrazují slovy „ , které nejsou poskytovány zpětně,”.
217. V § 146 odst. 2 se slovo „poskytovali” nahrazuje slovem „poskytovateli”.
218. V § 147 větě první se slova „ , 81 a 85” nahrazují slovy „a 81”.
219. V § 147 se věta druhá nahrazuje větou „Ustanovení § 35 se nevztahuje na vedoucí pracovní místa obsazovaná jmenováním71.”.
Poznámka pod čarou č. 71 zní:


71§ 33 odst. 3 zákoníku práce.”.
220. Za § 147 se vkládají nové § 147a a 147b, které včetně poznámky pod čarou č. 71a znějí:
㤠147a
(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v úřadech práce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění pracovních povinností nebo v souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti mlčenlivosti je může zbavit ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají,
Nahrávám...
Nahrávám...