dnes je 17.7.2024

Input:

274/2008 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění účinném k 1.4.2024

č. 274/2008 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění účinném k 1.4.2024
ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
480/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění v čl. VI bod 1, v čl. X bod 24 a bod 25; ruší v čl. X bod 17 a v čl. XXXI body 13 a 14
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část třicátou devátou
292/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění v čl. XVIII bod 8 a v čl. XIX bod 1
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění část šestnáctou, sedmnáctou, osmnáctou a šedesátou [čl. LXVIII písm. b) - nové datum účinnosti].
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část dvacátou osmou
229/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část jedenáctou
191/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
ruší část čtyřicátou sedmou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část druhou
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
ruší část sedmou
30/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
ruší část čtrnáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře sportu
Čl. I
V zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se za § 7 vkládají nové § 7a až 7e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3 znějí:
㤠7a
Povinnosti provozovatele sportovního zařízení
(1)  Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník”) je povinen, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém, podle místních podmínek, stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení a pravidla chování návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.
(2)  Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nedojde k obnovení pokojného stavu, je vlastník povinen přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.
(3)  Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů.
§ 7b
Oprávnění Ministerstva vnitra
(1)  Pokud vlastník závažným způsobem poruší povinnost podle § 7a, může Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního úřadu nebo z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků, a to až na dobu 1 roku.
(2)  Na základě žádosti vlastníka může Ministerstvo vnitra rozhodnout o zkrácení doby podle odstavce 1, pokud vlastník prokáže, že přijal odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku ve sportovním zařízení.
§ 7c
Kontrola
(1)  Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle § 7b.
(2)  Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad dodržováním povinností vlastníka podle § 7a.
§ 7d
Přestupky
(1)  Fyzická osoba se jako vlastník dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,
b)  v případech uvedených v § 7a odst. 2 nepřeruší nebo neukončí probíhající sportovní podnik anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo
c)  poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.
(2)  Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 7e
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dopustí správního deliktu tím, že
a)  v
Nahrávám...
Nahrávám...