dnes je 12.6.2024

Input:

251/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 20.7.2011

č. 251/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 20.7.2011
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. července 2003,
kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
154/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část čtrnáctou
336/2004 Sb.
(k 2.6.2004)
ruší část třináctou
208/2011 Sb.
(k 20.7.2011)
ruší část patnáctou
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 12 a 13 zákona:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Čl. I
Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.”.
„(2) V případě, že bylo zahájeno řízení o uložení ochranného opatření podle zvláštního zákona,2aa požádá-li o to výrobce nebo dovozce, autorizovaná osoba (§ 11 odst. 1 zákona) mu vydá zprávu o tom, zda je elektrické zařízení ve shodě se základními požadavky.


2aNapříklad § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.”.
2. V § 3 odst. 1 se slova „vydá prohlášení o shodě podle § 5, popřípadě” zrušují.
3. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:
4. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Na žádost příslušného orgánu Evropského společenství mu autorizovaná osoba vydá stanovisko, v němž uvede, v čem elektrické zařízení specifikované v žádosti nesplňuje základní požadavky.”.
5. V § 4 se slova „úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ” nahrazují slovy „jazyce jednoho z členských států Evropské unie”.
6. § 5 se zrušuje.
7. V § 5a odst. 1 se slova „která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a” a slova „nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale” zrušují.
8. V příloze č. 4 bodě 6. se slova „prohlášení o shodě nebo” zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Čl. II
Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písm. f) se slova „ , majícího původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice,” a věta poslední zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 2)
Nahrávám...
Nahrávám...