dnes je 9.6.2023

Input:

207/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.

č. 207/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2006,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:
„(1) Tato vyhláška1zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1aa upravuje hygienické požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami upravené přímo použitelným předpisem Evropských společenství1b(dále jen „výrobky určené pro styk s potravinami”).


1Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné předpisy Evropských společenství promítnuty.
1aSměrnice Rady 78/142/EHS z 30. ledna 1978, která se týká aproximace práva členských států, vztahujícího se na materiály, které obsahují monomerní vinylchlorid a jsou určené pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 80/766/EHS z 18. července 1980, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly množství monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 81/432/EHS z 29. dubna 1981, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly uvolněného vinylchloridu z materiálů a předmětů do potravin.
Směrnice Rady 82/711/EHS z 18. října 1982, která ustanovuje základní pravidla pro migrační zkoušky složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 84/500/EHS z 15. října 1984, která se týká aproximace právních předpisů členských států, vztahujících se na keramické předměty určené pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 85/572/EHS z 19. prosince 1985, která ustanovuje seznam simulantů potravin používaných při migračních zkouškách složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 93/10/EHS z 15. března 1993, která se týká materiálů a předmětů vyrobených z fólie z regenerované celulózy určené pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 93/11/EHS z 15. března 1993, která se týká stanovení N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek uvolněných ze saviček a sosáků vyrobených z eleastomerů nebo pryže.
Směrnice Komise 93/111/ES ze dne 10. prosince 1993, kterou se mění směrnice 93/10/EHS o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 97/48/ES ze dne 29. července 1997, kterou se podruhé mění směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, týkající se pozastavení používání azodikarbonamidu jako nadouvadla do plastů.
Směrnice Komise 2004/14/ES ze dne 29. ledna 2004, kterou se mění a doplňuje směrnice 93/10/EHS, která se týká materiálů a výrobků vyrobených z fólie z regenerované celulózy (celofánu) a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/72/ES, týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
1bNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.”.
2. V § 3 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:
„(6) Materiály a výrobky z plastů, laky, nátěrové hmoty a výrobky opatřené povrchovou úpravou, jakož i lepidla, která obsahují, nebo jsou vyrobena z jedné nebo více následujících látek
a) 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan a některé jeho deriváty,
b) bis(2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu a některé jejich deriváty,
c) novolac-glycidylethery a některé jejich deriváty,

musí vyhovovat požadavkům přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c.


1cNařízení Komise č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.”.
3. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) K ověřování hygienických požadavků stanovených touto vyhláškou se používají validované analytické metody podle pravidel a podmínek upravených v přílohách č. 1 až 14 k této vyhlášce. Pokud metoda není takto upravena, lze používat metodu s přiměřenými charakteristikami s ohledem na příslušný hygienický limit stanovený touto vyhláškou.”.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
4. V § 11 odstavec 3 zní:
„(3) Seznamy látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce nezahrnují
a) monomery a jiné výchozí látky a přísady používané při výrobě
1. povrchových nátěrů z pryskyřic nebo polymerů v kapalné, práškové nebo dispergované formě, jako jsou laky a nátěry,
2. epoxidových pryskyřic,
3. lepidel a povlaků zlepšujících přilnavost,
4. tiskařských barev, nebo
b) barviva,
c) rozpouštědla.”.
5. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
㤠11a
(1) Pokud jsou při výrobě plastových výrobků určených pro styk s potravinami použity přísady, které jsou povoleny jako přídatné látky do potravin nebo jako látky určené k aromatizaci potravin podle zvláštních právních předpisů3, nesmějí se tyto látky uvolňovat do potravin
a) v množstvích, která mají technologickou funkci v hotových potravinách,
b) v nichž jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci, v množstvích překračujících omezení stanovená podle zvláštních právních předpisů nebo omezení upravených v § 11; dodržení tohoto ustanovení se posuzuje podle omezení, které je přísnější,
c) v nichž nejsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky k aromatizaci v množstvích překračujících omezení upravená v § 11.


3Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb. a vyhlášky č. 431/2005 Sb.
Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.”.
6. V § 13 odstavec 9 zní:
„(9) U látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce v Neúplném seznamu přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů, jeho oddílu B se při ověřování shody jejich migrace se specifickými migračními limity v simulantu D nebo ve zkušebním médiu náhradních migračních zkoušek postupuje podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.”.
7. V § 23 odstavec 5 zní:
„(5) Odstavce 2 až 4 se nevztahují na celofánová střeva.”.
8. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) K celofánu podle odstavce 2 patří fólie z regenerované celulózy
a) bez povrchové úpravy,
b) s povrchovou úpravou na bázi celulózy,
c) s povrchovou úpravou z plastu.”.
9. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:
㤠23a
(1) Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. a) a b) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 13 k této vyhlášce, jejích částech I a II, a to za podmínek upravených v této příloze. Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm c) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené z fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. c) musí být v souladu s požadavky upravenými v § 12 až 14.”.
10. Příloha č. 2 se zrušuje.
11. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.
Požadavky na plasty a výrobky z plastů
SEZNAM MONOMERŮ, PŘÍSAD A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU VÝROBKŮ Z PLASTŮ
1. Tato příloha obsahuje seznam monomerů, přísad a jiných výchozích látek, které mohou být použity pro výrobu plastů a výrobků z plastů, určených pro styk s potravinami.
  V seznamu jsou zahrnuty
1.1 látky, které jsou podrobovány polymeraci, což zahrnuje polykondenzaci, polyadici nebo jakýkoliv jiný podobný proces tvorby makromolekul;
1.2 přírodní nebo syntetické makromolekulové látky používané pro výrobu modifikovaných makromolekul, jestliže monomery nebo ostatní výchozí látky nezbytné pro jejich výrobu nejsou zařazeny do seznamu;
1.3 látky používané pro modifikaci stávajících přírodních nebo syntetických makromolekulárních látek;
1.4 látky, které jsou přidávány do plastů pro dosažení technického účinku v konečném výrobku, včetně polymerních přísad. Tyto látky jsou určeny k tomu, aby byly obsaženy v konečných výrobcích, přičemž polymerními přísadami se pro účely této přílohy rozumějí všechny polymery prepolymery a oligomery, které mohou být přidávány do plastů s cílem dosáhnout technického účinku, které však nelze použít bez jiných polymerů jako hlavní strukturní složku konečných materiálů a výrobků;
1.5 látky, které jsou používány pro vytvoření prostředí, ve kterém dochází k polymeraci (například emulgátory, povrchově aktivní látky, tlumivé roztoky).
  Pro účely této přílohy se látky uvedené v bodech 1.4 a 1.5 dále označují jako přísady.
2. V seznamu nejsou zahrnuty soli hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku, sodíku a zinku a soli amonné (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů, ačkoliv jsou rovněž povoleny. Název „soli” je v seznamu uveden pouze v případě, že odpovídající volná kyselina (volné kyseliny) není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny). V takový případech se termínem „soli” rozumějí soli „hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku, sodíku, zinku a soli amonné”.
3. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoliv mohou být přítomny:
a) látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku:
- nečistoty v použitých látkách;
- reakční meziprodukty;
- produkty rozkladu;
b) oligomery a přírodní nebo syntetické makromolekulové látky a jejich směsi, jsou-li monomery nebo výchozí látky nezbytné pro jejich syntézu zahrnuty v seznamu;
c) směsi povolených látek;
d) látky, které přímo ovlivňují tvorbu polymeru (např. katalytické systémy);
e) barviva;
f) rozpouštědla.
  Výrobky, které obsahují látky uvedené v písmenech a) až c) musí splňovat požadavky upravené v § 3 odst. 1.
4. Látky musí mít dobrou technickou kvalitu, pokud jde o kritéria čistoty.
5. Pro styk s potravinami lze použít pouze výrobky získané bakteriální fermentací podle dodatku I této přílohy.
6. Seznam obsahuje následující informace:
- sloupec 1 (PM/REF č.): referenční číslo EHS obalového materiálu pro látku v seznamu;
- sloupec 2 (Číslo CAS): registrační číslo CAS {Chemical Abstracts Service);
- sloupec 3 (Název): chemický název;
- sloupec 4 (Omezení a/nebo specifikace): Může obsahovat
- specifický migrační limit (SML),
- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku (QM),
- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami (QMA),
- jakékoliv jiné specificky uvedené omezení,
- veškeré specifikace týkající se látky nebo polymeru.
7. Jestliže látka, která je uvedena v seznamu jednotlivě, patří rovněž do obecné skupiny, vztahují se pro tuto skupinu omezení uvedená u jednotlivě uvedené látky.
8. Jestliže číslo CAS neodpovídá chemickému názvu, má chemický název přednost před číslem CAS. Jestliže číslo CAS podle registru EINECS neodpovídá číslu CAS podle registru CAS, platí CAS podle registru CAS.
9. V tabulkách ve sloupci 4 jsou použity zkratky a výrazy, které mají následující význam:
DL = mez stanovitelnosti analytické metody;
FP = konečný materiál nebo výrobek;
NCO = isokyanatany;
ND = nesmí být detekováno. Pro účely této vyhlášky znamená, že látka nesmí být detekována ověřenou analytickou metodou se specifikovanou mezí stanovitelnosti (DL). Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1 vyhlášky.
QM = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.
QM (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.
QMA = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku, vyjádřené v mg na 6 dm plochy ve styku s potravinami.
QMA (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.
SML = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu, pokud není uvedeno jinak. Pro účely této vyhlášky by měla být hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.
SML (T) = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu vyjádřený jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by hodnota specifické migrace látky nebo skupiny látek z materiálu nebo výrobku, stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

    
SEZNAM POVOLENÝCH MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK
 ODDÍL A
 
PM/REF č.
Číslo CAS
Název
Omezení a/nebo specifikace
(1)
(2)
(3)
(4)
10030
000514-10-3
abietová kyselina
 
10060
000075-07-0
acetaldehyd
SML (T) = 6 mg/kg (2)
10090
000064-19-7
octová kyselina
 
10120
000108-05-4
vinyl-acetát
SML = 12 mg/kg
10150
000108-24-7
acetanhydrid
 
10210
000074-86-2
acetylen
 
10599/90A
061788-89-4
kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, destilované
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/91
061788-89-4
kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, nedestilované
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/92A
068783-41-5
kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, destilované
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/93
068783-41-5
kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, nedestilované
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10630
000079-06-1
akrylamid
SML = ND (DL = 0,01mg/kg)
10660
015214-89-8
2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina
SML = 0,05 mg/kg
10690
000079-10-7
akrylová kyselina
 
10750
002495-35-4
benzyl-akrylát
 
10780
000141-32-2
n-butyl-akrylát
 
10810
002998-08-5
sek-butyl-akrylát
 
10840
001663-39-4
terc-butyl-akrylát
 
11000
050976-02-8
dicyklopentadienyl-akrylát
QMA = 0,05 mg/6 dm2
11245
002156-97-0
dodecyl-akrylát
SML = 0,05 mg/kg (1)
11470
000140-88-5
ethyl-akrylát
 
11510
000818-61-1
hydroxyethyl-akrylát
viz. monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem
11530
000999-61-1
2-hydroxypropyl-akrylát
QMA = 0,05 mg/6 dm2 pro sumu 2-hydroxypropyl-akrylátu a 2-hydroxyisopropyl-akrylátu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
11590
00106-63-8
isobutyl-akrylát
 
11680
000689-12-3
isopropyl-akrylát
 
11710
000096-33-3
methyl-akrylát
 
11830
000818-61-1
monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem
 
11890
002499-59-4
n-oktyl-akrylát
 
11980
000925-60-0
propyl-akrylát
 
12100
000107-13-1
akrylonitril
SML = ND (DL = 0,020 mg/kg, včetně nejistoty měření)
12130
000124-04-9
adipová kyselina
 
12265
004074-90-2
divinyl-adipát
QM = 5 mg/kg v FP. Pro použití pouze jako komonomer.
12280
002035-75-8
adipanhydrid
 
12310
albumin
 
12340
albumin koagulovaný formaldehydem
 
12375
alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C22)
 
12670
002855-13-2
1-amino-3aminomethyl-3,5,5- trimethylcyklohexan
SML = 6mg/kg
12761
000693-57-2
12-aminododekanová kyselina
SML = 0,05 mg/kg
12763
00141-43-5
2-aminoethanol
SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž má být podle přílohy č.4 k této vyhlášce použit simulant D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
12765
84434-12-8
N-(2-aminoethyl)-/β-alanin, sodná sůl
SML = 0,05 mg/kg
12788
002432-99-7
11-aminoundekanová kyselina
SML = 5mg/kg
12789
007664-41-7
amoniak
 
12820
000123-99-9
azelaová kyselina
 
 
 
nonandiová kyselina
 
12970
004196-95-6
azelanhydrid
 
 
 
anhydrit nonandiové kyseliny
 
13000
001477-55-0
1,3-benzendimethanamin
SML = 0,05 mg/kg
 
 
1,3-bis(aminomethyl)benzen
 
13060
004422-95-1
trichlorid 1,3,5-benzentrikarboxylové kyseliny
QMA = 0,05 mg/6 dm2 (měřeno jako 1,3,5- benzentrikarboxylová kyselina)
 
 
benzen-1,3,5-tri(karbonylchlorid)
 
13075
000091-76-9
benzoguanamin
viz.2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5- triazin
13090
000065-85-0
benzoová kyselina
 
13150
000100-51-6
benzylalkohol
 
13180
000498-66-8
bicyklo[2.2.1]hept-2en, (= norbornen)
SML = 0,05 mg/kg
13210
001761-71-3
bis(4-aminocyklohexyl)methan
SML = 0,05 mg/kg
13323
000102-40-9
1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzen
SML = 0,05 mg/kg
13326
000111-46-6
bis(2-hydroxyethyl)ether
viz diethylenglykol
13380
000077-99-6
2,2-bis(hydroxymethyl)-butan-1-ol; 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
viz 1,1,1-trimethylolpropan
13390
000105-08-8
1,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan
 
13395
04767-03-7
2,2-bis(hydroxymethyl)propanová kyselina
QMA = 0,05 mg/6 dm2
13480
000080-05-7
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan 4,4'-(propan-2,2-diyl)difenol bisfenol A
SML (T) = 0,6 mg/kg (28)
13510
001675-54-3
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether (= BADGE);
2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
Podle požadavků Nařízení Komise č. 1895/2005 ze dne 18.1istopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
13530
038103-06-9
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(ftalanhydrid)
SML = 0,05 mg/kg
13550
000110-98-5
bis(hydroxypropyl)ether
viz dipropylenglykol
13560
005124-30-1
bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan
viz. dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát
13600
047465-97-4
3,3 -bis(3 -methyl-4-hydroxyfenyl-indolin-2-on
SML = 1,8 mg/kg
13607
000080-05-7
bisfenol A
viz. 13480
 
 
 
2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan
13610
001675-54-3
bisfenol A bis(2,3-epoxypropyl)ether
viz. 13510
 
 
(=BADGE)
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether
13614
038103-06-9
bisfenol A bis(ftalanhydrid)
viz.13530
13617
00080-09-1
bisfenol S
viz. 4,4'-dihydroxydifenylsulfon
13620
010043-35-3
kyselina boritá
SML (T) = 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení, týkající se ukazatelů jakosti pitné vody podle zvláštního právního předpisu
13630
000106-99-0
butadien
QM = 1 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
13690
000107-88-0
butan-l,3-diol
 
13720
000110-63-4
butan-1,4-diol
SML(T) = 0,05 mg/kg (24)
13780
002425-79-8
1,4-butandiol-bis(2,3- epoxypropyl)ether;
QM = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
 
 
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan
 
13810
00505-65-7
butan-1,4-diolformal;
QMA = 0,05 mg/6 dm2
 
 
1,3-dioxepan
 
13840
000071-36-3
butan-1-ol
 
13870
000106-98-9
but-l-en
 
13900
000107-01-7
but-2-en
 
13932
00598-32-3
but-3-en-2-ol
QMA = ND (DL = 0,02 mg / 6 dm2). Při použití jako kopolymer pro přípravu polymerační přísady
14020
000098-54-4
4-terc-butylfenol
SML = 0,05 mg/kg
14110
000123-72-8
butyraldehyd;
 
 
 
butanaldehyd
 
14140
000107-92-6
máselná kyselina;
 
 
 
butanová kyselina
 
14170
000106-31-0
anhydrid máselné kyseliny;
 
 
 
butananhydrid
 
14200
000105-60-2
kaprolaktam;
SML(T) = 15 mg/kg (5)
 
 
hexano-6-laktam
 
14230
002123-24-2
kaprolaktam, sodná sůl;
SML(T) = 15 mg/kg (5)
 
 
hexano-6-laktam, sodná sůl
(vyjádřeno jako kaprolaktam)
14320
000124-07-2
kaprylová kyselina;
 
 
 
oktanová kyselina
 
14350
000630-08-0
oxid uhelnatý
 
14380
000075-44-5
karbonylchlorid
QM = 1 mg/kg v FP
14411
008001-79-4
ricínový olej
 
14500
009004-34-6
celulóza
 
14530
007782-50-5
chlor
 
14570
000106-89-8
l-chlor-2,3-epoxypropan
viz epichlorhydrin
14650
000079-38-9
chlortrifluorethen
QMA = 0,05 mg/kg
14680
000077-92-9
citrónová kyselina
 
14710
000108-39-4
m-kresol
 
14740
000095-48-7
o-kresol
 
14770
00106-44-5
p-kresol
 
14800
003724-65-0
krotonová kyselina;
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2
 
 
(E)-but-2-enová kyselina
(33)
14841
000599-64-4
4-( 1-fenyl-1-methylethyl)fenol
SML = 0,05 mg/kg
 
 
4-cumylphenol
 
14880
000105-08-8
1,4-cyklohexandimethanol
viz 1,4-bis(hydroxymethyl) cyklohexan
14950
003173-53-3
cyklohexyl-isokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
15030
00931-88-4
cyklookten
SML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu A
15070
001647-16-1
deka-l,9-dien
SML = 0,05 mg/kg
15095
000334-48-5
dekanová kyselina
 
15100
000112-30-1
dekan-1-ol
 
15130
000872-05-9
dec-1-en
SML = 0,05 mg/kg
15250
000110-60-1
1,4-diaminobutan
 
15272
000107-15-3
1,2-diaminoethan
viz ethylendiamin
15274
000124-09-4
1,6-diaminohexan
viz hexamethylendiamin
15310
000091-76-9
2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin;
QMA = 5 mg/6 dm2
 
 
6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
 
15565
000106-46-7
1,4-dichlorbenzen
SML = 12 mg/kg
15610
00080-07-9
4,4'-dichlordifenylsulfon
SML = 0,05 mg/kg
15700
005124-30-1
dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát;
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
 
 
bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan;
 
 
 
4,4'-methylendicyklohexyldiisokyanát
 
15760
000111-46-6
bis(2-hydroxyethyl)ether;
SML(T) = 30 mg/kg (3)
 
 
diethylenglykol
 
15790
000111-40-0
Diethylentriamin
SML = 5 mg/kg
15820
000345-92-6
4,4'-difluorbenzofenon
SML = 0,05 mg/kg
15880
000120-80-9
1,2-dihydroxybenzen;
SML = 6 mg/kg
 
 
benzen-1,2-diol
 
15910
000108-46-3
1,3-dihydroxybenzen;
SML - 2,4 mg/kg
 
 
benzen-1,3-diol
 
15940
000123-31-9
1,4-dihydroxybenzen;
SML = 0,6 mg/kg
 
 
benzen-1,4-diol
 
15970
000611-99-4
4,4'-dihydroxybenzofenon
SML(T) = 6 mg/kg (15)
16000
000092-88-6
4,4'-dihydroxydifenyl
SML = 6 mg/kg
16090
00080-09-1
4,4'-dihydroxydifenylsulfon;
SML = 0,05 mg/kg
 
 
4,4'-sulfonyldifenol
 
16150
000108-01-0
2-(dimethylamino)ethanol
SML = 18 mg/kg
16210
006864-37-5
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyklohexylmethan;
SML = 0,05 mg/kg (32)
 
 
4,4'-methylenbis(2-methylcyklohexan-1-amin)
Pouze pro použití v polyamidech
16240
000091-97-4
3,3'-dimethyl-4,4'-diisokyanatodifenyl;
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
 
 
4,4 'methylenbis(2-methylfenyl)diisokyanát;
 
 
 
bis(4-isokyanato-3-methylfenyl)methan
 
16360
000576-26-1
2,6-dimethylfenol
SML = 0,05 mg/kg
16390
00126-30-7
2,2-dimethylpropan-1,3-diol;
SML = 0,05 mg/kg
 
 
neopentylglykol
 
16450
000646-06-0
1,3-dioxolan
SML = 0,05 mg/kg
16480
000126-58-9
dipentaerythritol
 
16540
000102-09-0
difenyl-karbonát
SML = 0,05 mg/kg
16570
004128-73-8
difenylether-4,4'-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
16600
005873-54-1
difenylmethan-2,4'-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
16630
000101-68-8
difenylmethan-4,4'-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
16650
000127-63-9
difenylsulfon
SML (T) = 3 mg/kg (25)
16660
000110-98-5
dipropylenglykol
 
16690
001321-74-0
divinylbenzen
QMA = 0,01 mg/6 dm2 nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření) pro sumu divinylbenzenu a ethylvinylbenzenu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
16694
013811-50-2
N,N'-divinylimidazolidin-2-on
QM = 5 mg/kg v FP
16697
000693-23-2
dodekandiová kyselina
 
16704
000112-41-4
dodec-1-en
SML = 0,05 mg/kg
16750
000106-89-8
epichlorhydrin
QM = 1 mg/kg v FP
16780
000064-17-5
ethanol
 
16950
000074-85-1
ethylen;
 
 
 
ethen
 
16960
000107-15-3
ethylendiamin
SML = 12 mg/kg
16990
000107-21-1
ethan-1,2-diol;
SML(T) = 30 mg/kg (3)
 
 
ethylenglykol
 
17005
000151-56-4
ethylenimin
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
17020
000075-21-8
ethylenoxid
QM = 1 mg/kg v FP
17050
000104-76-7
2-ethylhexan-1-ol
SML = 30 mg/kg
17110
016219-75-3
5-ethylidenbicyklo[2,2,l]hept-2-en
QMA = 0,05 mg/6 dm2
 
 
 
Poměr mezi velikostí plochy a množstvím potraviny musí být menší než 2 dm2/kg
17160
000097-53-0
eugenol;
SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
 
 
2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol)
 
17170
061788-47-4
mastné kyseliny, kokos
 
17200
068308-53-2
mastné kyseliny, sója
 
17230
061790-12-3
mastné kyseliny, tálový olej
 
17260
000050-00-0
formaldehyd
SML(T) = 15 mg/kg (22)
17290
000110-17-8
fumarová kyselina
 
17530
000050-99-7
glukóza
 
18010
000110-94-1
glutarová kyselina
 
18070
000108-55-4
glutaranhydrid
 
18100
000056-81-5
glycerol
 
18220
068564-88-5
N-heptylaminoundekanová kyselina
SML = 0,05 mg/kg (1)
18250
000115-28-6
hexachlorendomethylentetrahydroftalová kyselina;
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
 
 
1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylová kyselina
 
18280
000115-27-5
hexachlorendomethylentetrahydroftalanhydrid;
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
 
 
anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylové kyseliny
 
18310
036653-82-4
hexadekan-1-ol
 
18430
000116-15-4
hexafluorpropylen
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18460
000124-09-4
hexamethylendiamin
SML = 2,4 mg/kg
18640
000822-06-0
hexamethylendiisokyanát;
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
 
 
hexan-1,6-diyldiisokyanát;
 
 
 
1,6-diisokyanatohexan
 
18670
000100-97-0
hexamethylentetramin
SML(T) = 15mg/kg (22)
(vyjádřeno jako formaldehyd)
18700
000629-11-8
hexan-1,6-diol
SML = 0,05 mg/kg
18820
000592-41-6
hex-l-en
SML = 3 mg/kg
18867
000123-31-9
hydrochinon;
viz 1,4-dihydroxybenzen
 
 
benzen-1,4-diol
 
18880
000099-96-7
p-hydroxybenzoová kyselina;
 
 
 
4-hydroxybenzoová kyselina
 
18896
001679-51-2
4-(hydroxymethyl)cyklohex-1 -en
SML = 0,05 mg/kg
18897
016712-64-4
6-hydroxynaftalen-2-karboxylová kyselina
SML = 0,05 mg/kg
18898
000103-90-2
N-(4-hydroxyfenyl)acetamid
SML = 0,05 mg/kg
19000
000115-11-7
isobuten
 
19060
000109-53-5
isobutyl(vinyl)ether
QM = 5 mg/kg v FP
19110
04098-71-9
[3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexyl]isokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO)) (26)
19150
000121-91-5
1,3-benzendikarboxylová kyselina;
SML = 5 mg/kg
 
 
isoftalová kyselina
 
19210
001459-93-4
dimethyl-isoftalát
SML = 0,05 mg/kg
19243
00078-79-5
isopren
viz. 2-methylbuta-1,3-dien
19270
000097-65-4
itakonová kyselina;
 
 
 
prop-2-en-1,2-dikarboxylová kyselina
 
19460
000050-21-5
mléčná kyselina
 
19470
000143-07-7
laurová kyselina;
 
 
 
dodekanová kyselina
 
19480
002146-71-6
vinyl-laurát;
 
 
 
vinyl-dodekanoát
 
19490
00947-04-6
laurolaktam;
SML = 5 mg/kg
 
 
dodekano-12-laktam
 
19510
011132-73-3
lignocelulóza
 
19540
000110-16-7
maleinová kyselina;
SML(T) = 30 mg/kg (4)
 
 
(Z)-butendiová kyselina
 
19960
000108-31-6
maleinanhydrid
SML(T) = 30 mg/kg (4)
(vyjádřeno jako maleinová kyselina)
19975
000108-78-1
melamin;
viz. 2,4,6-triamino-l,3,5-triazin
 
 
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
 
19990
000079-39-0
methakrylamid
SML = ND
 
 
 
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
20020
000079-41-4
methakrylová kyselina
 
20050
000096-05-9
allyl-methakrylát
SML = 0,05 mg/kg
20080
002495-37-6
benzyl-methakrylát
 
20110
000097-88-1
butyl-methakrylát
 
20140
002998-18-7
sek-butyl-methakrylát
 
20170
000585-07-9
terc-butyl-methakrylát
 
20260
00101-43-9
cyklohexyl-methakrylát
SML = 0,05 mg/kg
20410
02082-81-7
diester kyseliny methakrylové s butan-1,4-diolem
SML = 0,05 mg/kg
20440
000097-90-5
diester methakrylové kyseliny s ethylenglykolem
SML = 0,05 mg/kg
20530
002867-47-2
2-(dimethylamino)ethyl-methakrylát
SML = ND
 
 
 
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
20590
00106-91-2
2,3 -epoxypropyl -methakrylát
QMA = 0,02mg/6 dm2
20890
000097-63-2
ethyl-methakrylát
 
21010
000097-86-9
isobutyl-methakrylát
 
21100
004655-34-9
isopropyl-methakrylát
 
21130
000080-62-6
methyl-methakrylát
 
21190
000868-77-9
monoester methakrylové kyseliny s ethylenglykolem
 
21280
002177-70-0
fenyl-methakrylát
 
21340
002210-28-8
propyl-methakrylát
 
21400
054276-35-6
sulfopropyl-methakrylát
QMA = 0,05 mg/6 dm2
21460
000760-93-0
methakrylanhydrid
 
21490
000126-98-7
methakrylnitril
SML = ND
 
 
 
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
21520
01561-92-8
natrium-methallylsulfonát
SML = 5 mg/kg
21550
000067-56-1
methanol
 
21640
00078-79-5
2-methylbuta-1,3-dien
QM = 1 mg/kg v FP nebo SML = ND
 
 
 
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
21730
000563-45-1
3-methylbut-1-en
QMA = 0,006 mg/6 dm2. Pouze pro použití v polypropylenu.
21765
106246-33-7
4,4'-methylenbis(3-chloro-2,6-diethylanilin)
QMA = 0,05 mg/6 dm2
21821
00505-65-7
1,4-(methylendioxy)butan
viz.butan-1,4-diolformal
21940
000924-42-5
N-methylolakrylamid
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
22150
000691-37-2
4-(methyl)pent-1-en
SML = 0,05 mg/kg
22331
025513-64-8
směs(35-45 % hmot.) 1,6-diamino-2,2,4trimethylhexanu a (55-65 % hmot) l,6-diamino-2,4,4-trimethylhexanu
QMA = 5 mg/6 dm2
22332
028679-16-5
směs(40 % hmot.) 2,2,4-trimethylhexanu a 1,6-diyldiisokyanátu (60 % hmot) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokyanátu
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
22350
000544-63-8
myristová kyselina;
 
 
 
tetradekanová kyselina
 
22360
01141-38-4
naftalen-2,6-dikarboxylová kyselina
SML = 5 mg/kg
22390
000840-65-3
dimethyl-2,6-naftalendikarboxylát
SML = 0,05 mg/kg
22420
003173-72-6
1,5-naftalen-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
22437
00126-30-7
neopentylglykol
viz. 2,2-dimethylpropan-l,3-diol
22450
009004-70-0
nitrocelulóza
 
22480
000143-08-8
nonan-1-ol
 
22550
000498-66-8
norbornen
Viz. bicyklo[2.2.1]hept-2-en
22570
000112-96-9
oktadecylisokyanát;
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
 
 
1-isokyanatooktadekan
 
22600
000111-87-5
oktan-1-ol
 
22660
000111-66-0
okt-1-en
SML = 15 mg/kg
22763
000112-80-1
olejová kyselina
 
22775
000144-62-7
šťavelová kyselina
SML (T) = 6 mg/kg (29)
22778
07456-68-0
4,4'-oxybis(benzensulfonylazid)
QMA = 0,05 mg/6 dm2
22780
000057-10-3
palmitová kyselina;
 
 
 
hexadekanová kyselina
 
22840
000115-77-5
pentaerythritol
 
22870
000071-41-0
pentan-1-ol
 
22900
00109-67-1
pent-1-en
SML = 5 mg/kg
22937
001623-05-8
perfluorpropyl(perfluorvinyl)ether
SML = 0,05 mg/kg
22960
000108-95-2
fenol
 
23050
000108-45-2
1,3-fenylendiamin
SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
23070
000102-39-6
(1,3-fenylendioxy)dioctová kyselina
QMA = 0,05 mg/6 dm2
23155
000075-44-5
fosgen
viz karbonylchlorid
23170
007664-38-2
kyselina fosforečná
 
23175
000122-52-1
triethyl-fosfit
QM = ND (DL = 1 mg/kg v FP)
23187
ftalová kyselina
viz tereftalová kyselina
23200
000088-99-3
o-ftalová kyselina
 
23230
000131-17-9
diallyl-ftalát
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
23380
000085-44-9
ftalanhydrid
 
23470
000080-56-8
alfa-pinen
 
23500
000127-91-3
beta-pinen
 
23547
009016-00-6 063148-62-9
polydimethylsiloxan (molekulová hmotnost vyšší než 6 800)
V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
23590
025322-68-3
polyethylenglykol
 
23650
025322-69-4
polypropylenglykol (molekulová hmotnost vyšší než 400)
 
23651
025322-69-4
polypropylenglykol
 
23740
000057-55-6
propan-1,2-diol
 
23770
000504-63-2
propan-1,3-diol
SML = 0,05 mg/kg
23800
000071-23-8
propan-l-ol
 
23830
000067-63-0
propan-2-ol
 
23860
000123-38-6
propionaldehyd;
 
 
 
propanaldehyd
 
23890
000079-09-4
propionová kyselina
 
23920
000105-38-4
vinyl-propanoát
SML(T) = 6 mg/kg (2)
(vyjádřeno jako acetaldehyd)
23950
000123-62-6
propionanhydrid
 
23980
000115-07-1
propylen;
 
 
 
propen
 
24010
000075-56-9
propylenoxid
QM = 1 mg/kg v FP
24051
000120-80-9
pyrokatechol;
viz 1,2-dihydroxybenzen
 
 
benzen- 1,2-diol
 
24057
000089-32-7
pyromellitanhydrid
SML = 0,05 mg/kg
(vyjádřeno jako pyromellitová kyselina)
24070
073138-82-6
pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny
 
24072
000108-46-3
resorcinol
viz 1,3-dihydroxybenzen
24073
000101-90-6
resorcinol(diglycidyl)ether
QMA = 0,005 mg/6 dm2. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
24100
008050-09-7
kalafuna
 
24130
008050-09-7
kalafunová pryskyřice
viz. kalafuna
24160
008052-10-6
kalafunový talový olej
 
24190
009014-63-5
kalafunové dřevo
 
24250
009006-04-6
kaučuk, přírodní
 
24270
000069-72-7
salicylová kyselina;
 
 
 
2-hydroxybenzoová kyselina
 
24280
000111-20-6
sebaková kyselina;
 
 
 
dodekandiová kyselina
 
24430
002561-88-8
sebakanhydrid;
 
 
 
anhydrid dekandiové kyseliny
 
24475
001313-82-2
sulfid sodný
 
24490
000050-70-4
sorbitol
 
24520
008001-22-7
sojový olej
 
24540
009005-25-8
škrob, potravinářský
 
24550
000057-11-4
stearová kyselina;
 
 
 
oktadekanová kyselina
 
24610
000100-42-5
styren
 
24760
026914-43-2
styrensulfonová kyselina
SML = 0,05 mg/kg
24820
000110-15-6
jantarová kyselina
 
24850
000108-30-5
anhydrid jantarové kyseliny
 
24880
000057-50-1
sacharóza
 
24887
006362-79-4
5-sulfoisoftalová kyselina, monosodná sůl
SML = 5 mg/kg
24888
003965-55-7
dimethylester 5-sulphoisoftalové kyseliny, monosodná sůl
SML = 0,05 mg/kg
24910
000100-21-0
tereftalová kyselina
SML = 7,5 mg/kg
24940
000100-20-9
dichlorid tereftalové kyseliny
SML(T) = 7,5 mg/kg
(vyjádřeno jako tereftalová kyselina)
24970
000120-61-6
dimethyl-tereftalát
 
25080
001120-36-1
tetradec-1-en
SML = 0,05 mg/kg
25090
000112-60-7
tetraethylenglykol
 
25120
000116-14-3
tetrafluorethylen
SML = 0,05 mg/kg
25150
000109-99-9
tetrahydrofuran
SML = 0,6 mg/kg
25180
000102-60-3
N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiamin
 
25210
000584-84-9
2,4-toluen-diisokyanát
QM(T) - 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
25240
000091-08-7
2,6-toluen-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
25270
026747-90-0
2,4-toluen-diisokyanát, dimer
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
25360
 
2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-C15) acetát
QM = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
25380
vinyl-trialkyl(C7-C17)acetáty (= vinyl-versatáty)
QMA = 0,05 mg/6 dm2
25385
000102-70-5
triallylamin
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
25420
000108-78-1
2,4,6-triamino-l,3,5-triazin
SML = 30 mg/kg
25450
26896-48-0
tricyklodekandimethanol
SML = 0,05 mg/kg
25510
000112-27-6
triethylenglykol
 
25600
000077-99-6
1,1,1 -trimethylolpropan;
SML = 6 mg/kg
 
 
2-ethyl-2(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
 
25840
003290-92-4
2,2-bis(methakryloxymethyl)but-yl-methakrylát
SML = 0,05 mg/kg
25900
00110-88-3
trioxan
SML = 0,05 mg/kg
25910
024800-44-0
tripropylenglykol
 
25927
027955-94-8
1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethan
QM = 0,5 mg/kg v FP. Pouze pro použití v polykarbonátech
25960
000057-13-6
močovina
 
26050
000075-01-4
vinylchlorid
viz. požadavky této vyhlášky
26110
000075-35-4
vinylidenchlorid
QM = 5 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,05 mg/kg)
26140
000075-38-7
vinyliden-fluorid
SML = 5 mg/kg
26155
001072-63-5
1-vinylimidazol
QM = 5 mg/kg v FP
26170
003195-78-6
N-vinyl-N-methylacetamid
QM = 2 mg/kg v FP
26320
002768-02-7
vinyltrimethoxysilan
QM = 5 mg/kg v FP
26360
007732-18-5
voda
V souladu se zvláštním právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou vodu
 ODDÍL B
SEZNAM MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNYAŽ DO ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU A
 
PM/REF č.
Číslo CAS
Název
Omezení a/nebo specifikace
(1)
(2)
(3)
(4)
11500
000103-11-7
2-ethylhexyl-akrylát
 
13050
00528-44-9
1,2,4-benzentrikarboxylová kyselina
viz trimellitová kyselina
14260
000502-44-3
kaprolakton;
 
 
 
hexano-6-lakton
 
15730
00077-73-6
dicyklopentadien
 
18370
000592-45-0
hexa-l,4-dien
 
21370
10595-80-9
2-sulfoethyl-methakrylát
 
21970
00923-02-4
N-methylolmethakrylamid
 
22210
00098-83-9
alfa-methylstyren
 
25540
000528-44-9
trimellitová kyselina
QM(T) = 5 mg/kg v FP
25550
000552-30-7
trimellitanhydrid
QM(T) = 5 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako trimellitová kyselina)
26230
000088-12-0
vinylpyrrolidon
 
NEÚPLNÝ SEZNAM PRISAD, KTERÉ MOHOU BYT POUŽITY PRO VÝROBU PLASTU
 ODDÍL A
 
PM/REF č.
Číslo CAS
Název
Omezení a/nebo specifikace
(1)
(2)
(3)
(4)
30000
000064-19-7
octová kyselina
 
30045
000123-86-4
butyl-acetát
 
30080
004180-12-5
kyselina octová, měďná sůl
SML(T) = 30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
30140
000141-78-6
ethyl-acetát
 
30280
000108-24-7
acetanhydrid
 
30295
000067-64-1
aceton
 
30370
acetyloctová kyselina, soli
 
30400
acetylované glyceridy
 
30610
C2-C24 alifatické lineární monokarboxylové kyseliny z přírodních olejů a tuků a jejich mono-, di- a triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin, jak se přirozeně vyskytují v přírodě)
 
30612
syntetické C2-C24, alifatické, lineární, monokarboxylové kyseliny a jejich mono-di- a triglyceridy
 
30960
estery alifatických, monokarboxylových kyselin (C6-C22) s polyglycerolem
 
31328
mastné kyseliny, z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů
 
31530
123968-25-2
2,4-diterc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenyl-akrylát
SML = 5 mg/kg
31730
000124-04-9
adipová kyselina
 
33120
alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C24)
 
33350
009005-32-7
alginová kyselina
 
33801
n-alkyl(C10-C13)benzensulfonová kyselina
SML = 30 mg/kg
34240
estery alkyl(C10-C20)sulfonové kyseliny s fenoly
SML = 6 mg/kg
34281
 
alkylsírové kyseliny (C8-C22), lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů
 
34475
hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát
 
34480
hliníková vlákna, vločky a prášky
 
34560
021645-51-2
hydroxid hlinitý
 
34690
011097-59-9
hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý
 
34720
001344-28-1
oxid hlinitý
 
34850
143925-92-2
oxidované dialkylminy technicky hydrogenované
QM = pouze pro použití:
 
 
 
a) v polyolefinech v množství do 0,1 % (hmot.), nikoli však v LDPE, který je určen pro styk s potravinami, pro který je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven určený redukční faktor menší než 3;
 
 
 
b) v PET v množství do 0,25 % (hmot.), který je určen pro styk s potravinami s výjimkou těch, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D.
34895
000088-68-6
2-aminobenzamid
SML = 0,05 mg/kg
Látku je možno použít pouze pro PET, který je určen pro styk s pitnou vodou a nápoji.
35120
013560-49-1
thiobis(2-hydroxyethyl)diester 3-aminokrotonové kyseliny
 
35160
06642-31-5
6-amino-1,3-dimethyluracil
SML = 5 mg/kg
35170
00141-43-5
2-aminoethanol
SML = 0,05 mg/kg.
Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
35284
00111-41-1
N-(2-hydroxyethyl)ethan-1,2-diamin
SML = 0,05 mg/kg.
Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
35320
007664-41-7
amoniak
 
35440
012124-97-9
bromid amonný
 
35600
001336-21-6
hydroxid amonný
 
35840
000506-30-9
arachidová kyselina
 
35845
007771-44-0
arachidonová kyselina
 
36000
000050-81-7
askorbová kyselina
 
36080
000137-66-6
askorbyl-palmitát;
 
 
 
askorbyl-hexadekanoát
 
36160
010605-09-1
askorbyl-stearát
 
36840
012007-55-5
tetraboritan barnatý
SML(T) = 1 mg/kg (12)
(vyjádřeno jako barium)
a
SML(T) = 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž je dotčen zvláštní právní předpis, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
36880
008012-89-3
včelí vosk
 
36960
003061-75-4
behenamid
 
37040
000112-85-6
behenová kyselina
 
37280
001302-78-9
bentonit
 
37360
000100-52-7
benzaldehyd
V souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.
37600
000065-85-0
benzoová kyselina
 
37680
000136-60-7
butyl-benzoát
 
37840
000093-89-0
ethyl-benzoát
 
38080
000093-58-3
methyl-benzoát
 
38160
002315-68-6
propyl-benzoát
 
38320
005242-49-9
4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu
V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy.
38510
136504-96-6
1,2-bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, polymer s N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinaminem a 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinem
SML = 5 mg/kg
38515
001533-45-5
4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilben
SML = 0,05 mg/kg (1)
38810
080693-00-1
3,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan
SML = 5 mg/kg (suma fosfátů a fosfátů)
 
 
(bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)pentaerythritol-difosfit)
 
38840
154862-43-8
bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerythritoldifosfit
SML = 5 mg/kg (jako suma látky samotné, její oxidované formy bis (2,4-dikumylfenyl) pentaerythritolfosfátu a produktu její hydrolýzy 2,4-dikumylfenol)
38879
135861-56-2
bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbitol
 
38950
079072-96-1
bis(4-ethylbenzyliden)sorbitol
 
39200
006200-40-4
bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylamonium-chlorid
SML = 1,8 mg/kg
39680
000080-05-7
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan
SML(T) = 0,6 mg/kg (28)
39815
182121-12-6
9,9-bis(methoxymethyl)fluoren
QMA = 0,05 mg/6 dm2
39890
087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0
bis(methylbenzyliden)sorbitol
 
39925
129228-21-3
3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan
SML = 0,05 mg/kg
40120
068951-50-8
bis(polyethylenglykol)hydroxymethyl fosfonát;
SML = 0,6 mg/kg
 
 
[(hydroxymethyl)fosforyl]bis[poly(oxyethylen)]
 
40320
010043-35-3
kyselina boritá
SML(T) = 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
40400
010043-11-5
nitrid bóru
 
40570
000106-97-8
butan
 
40580
000110-63-4
butan-1,4-diol
SML(T) = 0,05 mg/kg (24)
41040
005743-36-2
kalcium-butyrát
 
41120
10043-52-4
chlorid vápenatý
 
41280
001305-62-0
hydroxid vápenatý
 
41520
001305-78-8
oxid vápenatý
 
41600
012004-14-7 037293-22-4
sulfohlinitan vápenatý
 
41680
000076-22-2
kafr
V souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.
41760
008006-44-8
vosk kandelilla
 
41840
00105-60-2
kaprolaktam
SML(T) = 15 mg/kg (5)
41960
000124-07-2
kaprylová kyselina;
 
 
 
oktanová kyselina
 
42160
000124-38-9
oxid uhličitý
 
42320
007492-68-4
uhličitan měďnatý
SML(T) = 30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
42500
kyselina uhličitá, soli
 
42640
009000-11-7
karboxymethylcelulóza
 
42720
008015-86-9
karnaubský vosk
 
42800
009000-71-9
kasein
 
42880
008001-79-4
ricínový olej
 
42960
064147-40-6
ricínový olej, bezvodý
 
43200
ricínový olej, mono- a diglyceridy
 
43280
009004-34-6
celulosa
 
43300
009004-36-8
acetát-butyrát celulosy
 
43360
068442-85-3
celulosa, regenerovaná
 
43440
008001-75-0
ceresin
 
43515
chloridy cholinesterů mastných kyselin kokosového oleje
QMA = 0,9 mg/6 dm2
44160
000077-92-9
citrónová kyselina
 
44640
000077-93-0
methyl-citrát
 
45195
007787-70-4
bromid měďný
SML(T) = 30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
45200
001335-23-5
jodid měďný
SML(T) = 30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď) SML(T) = 1 mg/kg (11)
(vyjádřeno jako jod)
45280
bavlněná vlákna
 
45450
068610-51-5
produkt reakce p-kresolu s dicyklopentadienem a isobutylenem;
SML = 5 mg/kg
 
 
p-kresol-dicyklopentadie-isobutylen, kopolymer
 
45560
014464-46-1
kristobalit
 
45600
003724-65-0
kyselina krotonová;
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
 
 
(E)-but-2-enová kyselina
 
45640
005232-99-5
ethyl-3,3-difenyl-2-kyanakrylát;
SML = 0,05 mg/kg
 
 
ethylester kyseliny 2-kyano-3,3-difenyl-akrylové
 
45760
000108-91-8
cyklohexylamin
 
45920
009000-16-2
dammar
 
45940
000334-48-5
n-dekanová kyselina
 
46070
010016-20-3
alfa-dextrin
 
46080
007585-39-9
beta-dextrin
 
46375
061790-53-2
křemelina
 
46380
068855-54-9
křemelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny
 
46480
032647-67-9
dibenzyliden-sorbitol
 
46700
 
5,7-di-terc-butyl-3-(3,4- a 2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on, obsahující:
SML = 5 mg/kg
 
 
a) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (80 až 100 hmot. %), a
 
 
 
b) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (0 až 20 hmot. %),
 
46720
004130-42-1
2,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol
QMA = 4,8 mg/6 dm2
46790
004221-80-1
2,4-di-terc-butylfenylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny
 
46800
067845-93-6
hexadecylester 3,5-di- terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny
 
46870
003135-18-0
dioktadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzylfosfonové kyseliny
 
46880
065140-91-2
monoethyl-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)fosfonát, vápenatá sůl
SML = 6 mg/kg
47210
26427-07-6
dibutyl-thiocíničitan, polymer; thiobis(butylcín sulfid), polymer
V souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy.
47440
000461-58-5
dikyanodiamid
 
47540
27458-90-8
di-terc-dodecyl-disulfid
SML = 0,05 mg/kg
47680
000111-46-6
bis(2-hydroxyethyl)ether;
SML(T) = 30 mg/kg (3)
 
 
diethylenglykol
 
48460
000075-37-6
1,1-difluorethan
 
48620
00123-31-9
1,4-dihydroxybenzen
SML = 0,6 mg/kg
48720
00611-99-4
4,4' -dihydroxybenzofenon
SML(T) = 6 mg/kg (15)
49485
134701-20-5
2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol
SML = 1 mg/kg
49540
000067-68-5
dimethylsulfoxid
 
51200
000126-58-9
dipentaerythritol
 
51700
147315-50-2
2-(4,6-difenyl-l,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)fenol
SML = 0,05 mg/kg)
51760
025265-71-8 000110-98-5
dipropylenglykol
 
52640
016389-88-1
dolomit
 
52645
10436-08-5
cis-11-eikosenamid
 
52720
000112-84-5
erukamid
 
52730
000112-86-7
eruková kyselina
 
52800
000064-17-5
ethanol
 
53270
037205-99-5
ethylkarboxymethylcelulóza
 
53280
009004-57-3
ethylcelulóza
 
53360
000110-31-6
N,N'-ethylenbis(oleamid)
 
53440
005518-18-3
N,N'-ethylenbis(palmitamid)
 
53520
000110-30-5
N,N'-ethylenbis(stearamid)
 
53600
000060-00-4
ethylendiamintetraoctová kyselina
 
53610
054453-03-1
ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá sůl
SML(T) = 30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
53650
000107-21-1
ethan-1,2-diol (ethylenglykol)
SML(T) = 30 mg/kg (3)
54005
005136-44-7
ethylen-N-palmitamid-N'-stearamid
 
54260
009004-58-4
ethylhydroxyethylcelulóza
 
54270
ethylhydroxymethylcelulóza
 
54280
ethylhydroxypropylcelulóza
 
54300
118337-09-0
2,2'-ethyliden-bis(4,6-di-terc-butyl-fenyl)fluorfosfonit
SML = 6 mg/kg
54450
tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin
 
54480
 
tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin, hydrogenované
 
54930
025359-91-5
formaldehyd-1-naftol, kopolymer; poly(1-hydroxynafrylmethan)]
SML = 0,05 mg/kg
55040
000064-18-6
mravenčí kyselina
 
55120
000110-17-8
fumarová kyselina
 
55190
029204-02-2
gadoleová kyselina
 
55440
009000-70-8
želatina
 
55520
skleněná vlákna
 
55600
skleněné mikrokuličky
 
55680
000110-94-1
glutarová kyselina
 
55920
000056-81-5
glycerol
 
56020
099880-64-5
glycerol-dibehenát;
 
 
 
glycerol-didokosonoát
 
Nahrávám...
Nahrávám...