dnes je 6.6.2023

Input:

104/2000 Sb., Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 104/2000 Sb., Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000
o Státním fondu dopravní infrastruktury
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 2 doplňuje odst. 2, v § 5 mění odst. 1 a vkládá nový odst. 2
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 4 odst. 1 mění písm. a)
ruší část druhou
80/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 2, § 4, § 5, § 8, § 9; vkládá nové § 5a, § 5b a § 5c
347/2009 Sb.
(k 1.1.2016)
změny neprovedeny, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 268/2015 Sb.
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 4
196/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
vkládá v § 2 odst. 1 písm. l) a m) a mění v § 4 odst. 1 písm. e) a l)
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 5b, § 8 odst. 2 písm. c)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění název zákona, § 1 odst. 2, § 6, § 8 a § 12
129/2016 Sb.
(k 10.5.2016)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
308/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 4 odst. 1
227/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2 odst. 1 písm. g)
190/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 9
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
vkládá § 13; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 1
(1) Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem v Praze (dále jen „Fond”).
(2) Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo”).
(3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.
§ 2
Účel Fondu
(1) Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo předfinancování
a) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic1) ,
b) výstavby nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k zajišťování dopravní obslužnosti, výstavby nebo modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržby nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb2) ,
c) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest3) nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let,
d) průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury uvedené v písmenech a) až c),
e) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
f) výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích,
g) zavedení nebo provozování systému elektronického mýtného nebo pořízení vybavení potřebného ke kontrole úhrady časového poplatku,
h) úhrady koncesionářům podle zákona o pozemních komunikacích nebo nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,
i) nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním nebo provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu,
j) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu,
k) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením nebo trváním věcných břemen k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, přešlo-li vlastnictví dopravní infrastruktury na kraj ze státu na základě rozhodnutí ústředního správního úřadu podle zvláštního právního předpisu11) , nebo k pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby takové dopravní infrastruktury,
l) výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty,
m) výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty, nebo oprav staveb vodních děl, jimiž bylo v souvislosti s výstavbou, modernizací nebo opravou dálnice, silnice nebo celostátní nebo regionální dráhy upraveno, změněno nebo zřízeno koryto vodního toku,
n) nákladů souvisejících s nabytím strojů nebo zařízení nezbytných pro výstavbu, modernizaci, opravy nebo údržbu dálnic, silnic, celostátních nebo regionálních drah nebo dopravně významných vodních cest do vlastnictví státu nebo s opravami nebo provozem takových strojů nebo zařízení, jsou-li ve vlastnictví státu, nebo
o) nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy podle rozhodnutí Evropské komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému12) ,
p) nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.
(2) Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze dále použít
a) na úhradu splátek Fondem přijatých úvěrů nebo úroků z těchto úvěrů nebo dalších výdajů s tím spojených, nebo
b) na úhradu nákladů na činnost Fondu.
(3) Finanční prostředky na účely podle odstavce 1 převádí Fond organizačním složkám státu, státním příspěvkovým organizacím nebo státním organizacím, které hospodaří s majetkem státu majícím povahu dopravní infrastruktury,3a) krajům,3b) osobám, na které stát převedl výkon některých svých práv jako vlastníka tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu,3c) dalším osobám provádějícím výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu podle odstavce 1 a, jde-li o účel podle odstavce 1 písm. o), provozovatelům drážní dopravy provozujícím drážní vozidla, která mají být vybavena palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy, a jde-li o účel podle odstavce 1 písm. p), provozovatelům letišť. Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.
(4) Subjektům uvedeným v odstavci 3 může Fond v odůvodněných případech poskytnout finanční prostředky, s nimiž hospodaří, na financování v rozsahu uvedeném v odstavci 1 také prostřednictvím účelově vázaného úvěru.
§ 3
(1) Fond zajišťuje efektivní využití poskytovaných prostředků podle schváleného rozpočtu. Fond poskytuje příjemcům finanční prostředky z Fondu na základě smlouvy, která obsahuje alespoň
a) určení výše poskytovaných finančních prostředků,
b) specifikaci účelu, pro který se finanční prostředky poskytují, a
c) podmínky, za kterých se finanční prostředky poskytují.
(2) Pro financování víceletých akcí spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie se uzavírá smlouva na celou dobu realizace akce.
(3) Je-li předmětem smlouvy financování provozování, oprav nebo údržby celostátních nebo regionálních drah, uzavírá se smlouva s příjemcem finančních prostředků z Fondu na dobu 5 let. Smlouva obsahuje alespoň
a) vymezení celostátní nebo regionální dráhy a vymezení činností, které jsou předmětem financování, a jejich rozsahu,
b) způsob vymezení výše a struktury poskytovaných finančních prostředků a způsob poskytování finančních prostředků příjemci po dobu platnosti smlouvy,
c) vymezení cílů, které mají být dosaženy poskytnutím finančních prostředků, a kritérií pro hodnocení jejich dosažení,
d) vymezení možných průtahů, zpoždění nebo jiných nedostatků při údržbě dráhy, které mohou mít vliv na provoz dráhy a strukturu poskytovaných finančních prostředků,
e) ujednání podporující snižování nákladů příjemce při výkonu financovaných činností a snižování ceny za užití dráhy,
f) vymezení údajů, které příjemce Fondu poskytuje, způsobu a četnosti jejich poskytování,
g) úpravu postupu při mimořádných situacích týkajících se financovaných činností,
h) úpravu postupu při neplnění povinností některou ze smluvních stran, včetně nápravných opatření,
i) ujednání o výpovědi smlouvy, včetně důvodů výpovědi a výpovědní lhůty, a
j) dobu platnosti.
(4) Návrh smlouvy podle odstavce 3 zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý může k návrhu smlouvy uplatnit odůvodněné připomínky. Za tím účelem Fond stanoví přiměřenou lhůtu, kterou oznámí spolu se zpřístupněním návrhu. Uzavřenou smlouvu zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne jejího uzavření.
(5) Fond je oprávněn kontrolovat u příjemců finančních prostředků jejich užití podle uzavřených smluv. Při zjištění závažných nesrovnalostí je oprávněn žádat jejich vrácení, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných činností s platnými předpisy a mezinárodními závazky. V rozsahu, v jakém došlo k vrácení finančních prostředků, pozastavení jejich čerpání nebo k uskutečnění dalších nezbytných opatření, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Fond je oprávněn zjišťovat u příjemců finančních prostředků a osob se smluvními závazky vůči nim veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu.
(6) Podrobnosti o činnosti Fondu a o jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra dopravy (dále jen „ministr”) schvaluje vláda.
§ 4
Příjmy Fondu
(1) Příjmy Fondu tvoří
a) výnos silniční daně podle zvláštního právního předpisu9) ,
b) podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů podle zvláštního právního předpisu10) ,
c) výnosy z časového poplatku5) ,
d) výnosy z mýtného5) a propadlých kaucí5) ,
e) výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem,
f) úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,
g) převody výnosů z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury,
h) příspěvky z Evropské komise poskytované z rozpočtu Evropské unie,
i) dary a dědictví,
j) dotace ze státního rozpočtu,
k) převody části výnosů z pokut uložených za správní delikty v souvislosti s provozováním vozidla, které při kontrolním vážení překročí nejvyšší povolenou hmotnost nebo jiné hmotnostní poměry podle zvláštního právního předpisu, a náhrada nákladů vážení podle zvláštního právního předpisu,
l) splátky z úvěrů poskytnutých Fondem včetně příslušenství.
(2) Dary a dědictví může Fond jménem České republiky přijmout a použít jen za podmínek a pro účely stanovené dárcem nebo zůstavitelem, pokud se tyto podmínky a účely shodují s předmětem činnosti Fondu.
(3) Zůstatky příjmů Fondu se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího.
§ 5
Rozpočet a účetnictví Fondu
(1) Fond sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu Fondu, který předkládá prostřednictvím ministra vládě vždy do 30. září. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, a ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s návrhem státního rozpočtu České republiky. Součástí rozpočtu Fondu je
a) jmenovitý seznam akcí financovaných z Fondu včetně celkových nákladů akce, částky rozpočtované pro běžný rok a lhůty realizace akce,
b) přehled pohledávek a závazků,
c) návrh struktury úvěrů, které hodlá Fond v rozpočtovém roce přijmout, včetně lhůt splatnosti a limitů úrokové míry,
d) návrh kalendáře splátek jistiny a úroků Fondem přijatých úvěrů.
(2) Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.5a) V rámci této částky v něm stanoví též částku, kterou se bude podílet na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
(3) Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na účtech u České národní banky. Fond může zřizovat u jiných bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje na činnost fondu, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.
(4) V průběhu rozpočtového roku mohou být prováděny změny ve schváleném rozpočtu Fondu
a) výborem Fondu v rámci limitu a podle podmínek stanovených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky při schvalování rozpočtu, nebo
b) nad rámec limitu podle písmene a) hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
§ 5a
(1) Současně s návrhem rozpočtu Fond ve spolupráci s ministerstvem sestavuje střednědobý výhled, který obsahuje očekávané příjmy a výdaje Fondu na jednotlivá léta, na která je sestavován, a předpoklady a záměry, na základě nichž se tyto příjmy a výdaje očekávají a plánují, a to nejméně v tomto rozsahu:
a) celkové příjmy a výdaje Fondu,
b) výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie,
c) výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z úvěrů přijatých státem a spolufinancované z úvěrů se státní zárukou.
(2) Střednědobý výhled se sestavuje na období 2 let bezprostředně následujících po roce, na který je předkládán rozpočet Fondu. Při sestavování střednědobého výhledu
Nahrávám...
Nahrávám...