Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zabezpečení školení o PO

13.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.1
Zabezpečení školení o PO

kpt. Ing. Pavla Tománková

Kteří zaměstnavatelé jsou povinni zabezpečit školení

Všem zaměstnavatelům, kteří provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2nebo § 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vzniká ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany (dále také jen „školení”).

Kdo musí být školen

Povinnost školení se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k zaměstnavateli a přímo vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím nebo s těmito činnostmi přicházejí do styku. Současně nesmí být opomenuta řídící linie vedoucích zaměstnanců.

Kdo nemusí být školen

Ve smyslu § 16 zákona o požární ochraně provozovatelům nevzniká povinnost zabezpečit školení pro zaměstnance, kteří vykonávají činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí a kteří prokazatelně nepřicházejí do styku s činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím a ani se jich nedotýkají žádná ochranná opatření ani nároky na jednání nebo konání stanovené podmínkami požární bezpečnosti pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Výše uvedeným však není dotčena povinnost zaměstnavatele vyplývající z ustanovení § 103 zákoníku práce, zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec na pracovišti do styku.

Jak provádět školení

Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance následovně:

 • Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah jeho předchozího školení o požární ochraně. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.

 • Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce. Školení se opakuje jednou za 3 roky.

 • Školení osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, se zabezpečuje před zahájením činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.

 • Školení osob, které vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se provádí v rozsahu školení zaměstnanců.

 • Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem těchto činností v dokumentaci požární ochrany.

 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. U opakovaných činností se provádí nejméně jednou za rok. Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

 • Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.

Tabulka: Lhůty školení o požární ochraně

Lhůty školení Osoby, které musí být proškoleny 
1x za 1 rok  
 • osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době

 • zaměstnanci zařazení do preventivních požárních hlídek

 • preventisté požární ochrany

 
1x za 2 roky  
 • zaměstnanci, kteří přímo vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

 • osoby, které vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu

 
1x za 3 roky  
 • vedoucí zaměstnanci včetně nejvyšších manažerských funkcí

 

Kdo provádí školení

Školení a odbornou přípravu o požární ochraně provádí nejčastěji odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany (dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Může je však v určitých případech provádět také proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany. Při školení by se vždy mělo vycházet ze zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Tabulka: Osoby provádějící školení o požární ochraně

Školení Provádí 
při zvýšeném požární nebezpečí při vysokém požárním nebezpečí 
vedoucích zaměstnanců  odborně způsobilá osoba nebo technik PO  odborně způsobilá osoba nebo technik PO  
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: