dnes je 16.8.2022

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.23
Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům

Ing. Miroslava Horská

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZAMĚSTNANKYŇ, TĚHOTNÝCH ZAMĚSTNANKYŇ, KOJÍCÍCH ZAMĚSTNANKYŇ, ZAMĚSTNANKYŇ - MATEK DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

 

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený .........................................

 

K naplnění ustanovení § 238 až § 247 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,  § 7 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 180/2015 Sb. vydávám tento 

vnitřní předpis

k pracovním podmínkám zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň, zaměstnankyň - matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců 

Tento vnitřní předpis stanoví práce a pracoviště, kde platí zákaz zaměstnávání zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň, zaměstnankyň - matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců. 

I. Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány prací, které ohrožují jejich mateřství (viz znění § 238 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) - tzn. že těhotné zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány následujícími pracemi:

.................................................

(vyjmenuje zaměstnavatel podle vyhledání prací, které se u něj vyskytují a jsou zakázány ustanovením § 2 vyhlášky č. 180/2015 Sb.).

Poznámka 1: Do zakázaných prací byla doplněna těžební práce v podzemí – původně bylo v zákoníku práce, pak vypuštěno a nyní se konkrétně vrátilo v nové vyhlášce.

Poznámka 2: Z přílohy k zrušené vyhlášce č. 288/2003 Sb. se přímo do textu vyhlášky nové dostaly hmotnostní limity:

Vyhláška č. 180/2015 Sb., § 2 odst. 1 písm. c ) Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce:

vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci 5)[nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů]

1.při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,

2.spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,

3.při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2 000 kg za průměrnou směnu,

4.vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,

5. spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,

6.spojené s tlakem na břicho,

7.při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,

8.vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,

9.spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N.

Dle znění § 238 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je rovněž zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí a zaměstnankyni – matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Těhotná zaměstnankyně a zaměstnankyně, která pečuje o dítě mladší než jeden rok, nesmí být zaměstnávána též prací přesčas (viz § 241 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů). Požádá-li těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnankyně - matka do konce devátého měsíce po porodu nebo zaměstnankyně, která kojí, pracující v noci o zařazení na denní práci, musí jí být vyhověno (viz § 239 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).

 

II. Zaměstnankyně, která kojí, nesmí být zaměstnávána následujícími pracemi:

.................................................

(konkretizuje zaměstnavatel podle vyhledání prací, které se u něj vyskytují a jsou zakázány ustanovením § 3 vyhlášky č. 180/2015 Sb.)

III. Zaměstnankyně - matka do konce devátého měsíce po porodu nesmí být zaměstnávána následujícími pracemi:

.................................................

(konkretizuje zaměstnavatel podle vyhledání prací, které se u něj vyskytují a jsou zakázány podle § 4 vyhlášky č. 180/2015 Sb.).

IV. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí a zaměstnankyně - matky do konce devátého měsíce po porodu nesmějí pracovat v kontrolovaných pásmech (viz § 7 odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.).

Kontrolovaná pásma:............... (konkretizuje zaměstnavatel).

V. Zákazy pro mladistvé zaměstnance

Mladiství zaměstnanci nesmí být zaměstnáván pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol (viz § 246 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).

Mladiství zaměstnanci nesmí být zaměstnáván pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví (viz § 246 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).

Jsou jim zakázány práce ......... (konkretizuje zaměstnavatel podle vyhledání prací, které se u něj vyskytují a jsou zakázány podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 180/2015 Sb.).

Jak bylo uvedeno i u těhotných zaměstnankyň, z přílohy zrušené vyhlášky č. 288/2003 Sb. se přímo do textu vyhlášky nové dostala problematiky váhových limitů, a to následně:

§ 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 180/2015 Sb. .... Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci5),

1. při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje pro dívky nebo chlapce,

2.

Nahrávám...
Nahrávám...