dnes je 15.6.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele

30.11.1999, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.22
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele

30.1.2024

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovní činnosti zaměstnanců, kteří práci vykonávají úplně nebo částečně mimo sídlo svého zaměstnavatele

 Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

 K realizaci prací, které zaměstnanci vykonávají mimo pracoviště zaměstnavatele, vydávám tento

  vnitřní předpis,

který je závazný pro zaměstnance, kterých se tato činnost dotýká

 Pro práci vyjmenovaných zaměstnanců ......... (konkretizovat tyto zaměstnance, kteří např. zastupují firmu, nebo vykonávají práce u zákazníků mimo objekt vlastní firmy, nebo v současné době mají povelenou práci na dálku.

Jedná se o:

  • home office – veškerá práce se odehrává doma v bydlišti zaměstnance; u zaměstnavatele nemá ani fyzicky zřízeno pracovní místo – výsledky práce jsou typicky předávány zaměstnavateli prostřednictvím digitálních kanálů,

  • částečnou práce na dálku – zaměstnanec pracuje střídavě doma a u zaměstnavatele, u kterého má k dispozici pracovní místo (o toto se může s více osobami dělit),

  • mobilní práci na dálku – např. obchodní zástupci, pracovní činnost je na různých, proměnných místech; práce je plně závislá na dálkové komunikaci se zaměstnavatelem.

Poznámka: V ČR k největšímu rozmachu home office došlo při šíření onemocnění covid-19.

U zaměstnavatele může dojít k typu práce ...........(konkretizovat,), která podle výše uvedených míst výkonu práce připadá v úvahu a podle toho je vytvořen tento interní předpis, v úvodu kterého je upřesněno, na které zaměstnance se vztahuje, co bude pro všechny společné, naopak pro které jednotlivce nebo celé skupiny bude něco jinak; v závěru např. odchylky pro jednotlivce stanovené jen pro jednotlivce, v případně více zaměstnanců pro tuto skupinu.

Poznámka: je určitý rozdíl mezi klasickým home officem, kdy zaměstnanec pracuje z domova např. z důvodu nemoci dítěte, a k nepřítomnosti na pracovišti zaměstnavatele bude docházet jen na několik dní v měsíci; naproti tomu při homeworkingu zaměstnanec pracuje převážně z domova a na pracoviště zaměstnavatele dochází jen zřídka, např. k důležitým schůzkám, které nelze uskutečňovat videohovorem.

Ve všech vzorech by pro zajištění mj. i BOZP mělo být zakotveno

- povinnost dodržovat stanovené požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu platných předpisů  [např. používání stanovených OOPP podle materiálu zaměstnavatele vypracovaného podle nařízení vlády č. 390/2021 Sb., pracovní režim jejich jízdy vozidly ve smyslu přílohy č. 1 bod 3. nařízení vlády č. 168/2002 Sb., plnit povinnosti v souvislosti se vzniklým pracovním úrazem (§ 106 odst. 4 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.];

- povinnost bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin),

- vztahuje se na ně povinnost účastnit se předepsaných školení BOZP včetně ověření jejich znalostí; Poznámka: Osnovu školení lze sestavit podle platných osnov školení u zaměstnavatele – a to zejména Školení obecného, Ze školení na pracovištích vybrat to, co se pro práci doma hodí a dá použít, včetně např. "školení řidičů" zaměstnanců, u kterých je způsob občasného dojezdu do sídla zaměstnavatele vlastním vozidlem zaměstnance pracujícího doma nutností);

Pro zaměstnance často se vyskytující pracovně v různých firmách:

- jsou-li k dispozici písemná vyhodnocení rizik v navštívených firmách (viz. ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů), seznámit se před návštěvou firmy s jejich požadavky a respektovat stanovaná opatření navštívené firmy,

- povinnost respektovat opatření k zajištění BOZP, vypracovaná v navštívených firmách (např. povinnosti plynoucí z firmami vypracovaných místních provozních řádů),

- respektovat pokyny navštívených firem (viz např. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů),

- dodržovat v těchto firmách zákaz kouření (viz vyjmenované prostory a pracoviště zákonem č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- podílet se na zápisu v knize úrazů v případě, že k případnému pracovnímu úrazu na pracovištích navštívené firmy (viz § 106 odst. 4 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.),

- .............. (další povinnosti stanovené zaměstnavatelem).

 Pro vyjmenovaného/vyjmenované zaměstnance .......... ........................... (konkretizovat zaměstnance, kteří pracují doma, případně na jiném místě než je pracoviště zaměstnavatele) stanovím následující povinnosti:

- není-li obsaženo v pracovní smlouvě, pak uzavřít buď smlouvu s konkrétním zaměstnancem, nebo vytvořit firemní vnitřní předpis tuto problematiku upravující) a podle jeho ustanovení postupovat. Vyřešeno by mělo být zejména používaní např. vlastní výpočetní techniky, přístrojů, strojů, nářadí, telefonů apod.

Zde nastupují varianty:

Varianta I: za použití vlastních prostředků se zaměstnanci poskytuje paušální náhrada za jejich amortizaci ve výši ...... (konkretizovat) a paušální částka za spotřebu energie k jejich pohonu a na osvětlení pracoviště ve výši ........... (konkretizovat).

 Varianta II: zaměstnanci se poskytují k pracovní činnosti vhodné pracovní prostředky ........(konkretizovat) a paušální náhrada ve výši ......... (konkretizovat) za spotřebu energie k jejich pohonu a na osvětlení pracoviště.

- oznamovat ............(konkretizovat určenou osobu u zaměstnavatele) úmrtí rodinných příslušníků nebo svatbu v rodině za účelem náhrady mzdy nebo platu podle přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.),

- oznamovat ...........(konkrétní osobu určenou u zaměstnavatele) svoji pracovní neschopnost nebo karanténu, příp. nástup na mateřskou dovolenou pro proplácení náhrad,

- dodržovat požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. v případě, že je to nezbytné, užívat OOPP (seznam pro jejich přidělování by měl být zpracován dle nařízení vlády š. 390/2021 Sb.), řídit se zásadami bezpečného chování, svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu ochranná zařízení u používaných strojů a zařízení),

- .............. (konkretizovat další požadavky stanovené zaměstnavatelem).

Zaměstnanci pracujícímu doma se připomíná, že podle ustanovení  zákona o územním plánování a stavebním řádu je třeba změna v účelu užívání stavby výkon práce doma může mít vliv na okolí stavby (např. časté návštěvy zaměstnavatele, omezení parkovacích míst, hluk).

Pro ........ (konkretizovat zaměstnance, který je odpovědný za řešení práce na dálku u zaměstnavatele) stanovím úkol vypracovat

- rozvrh směn .......... (konkretizovat) za účelem poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě); a déle je zajisté vhodné mít upraveno, kdy bude dotyčný zastižen na telefonu, kdy bude dojíždět např. do sídla zaměstnavatele apod.

- zajistit, aby v pracovní nebo jiné smlouvě byla vyřešeny podmínky pro užívání strojů, nářadí, výpočetní techniky, telefonu apod. zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele),

- zajistit proplácení paušálů (konkretizovat oddělení, které bude vyplácet) za spotřebu energie k pohonu používaných strojů, nástrojů apod.

- ...... (konkretizovat případné další požadavky, na kterých má zaměstnavatel zájem).

Vnitřní předpis vstupuje v platnost dnem ......20..

 V ........ dne .....20 .... ..........................................

razítko zaměstnavatele a podpis

Zaměstnanci ....... (konkretizovat) byli s předpisem seznámeni dne .....................

 ........................................ podpisy

Poznámka: Na internetu lze dohledat a stáhnout řadu konkrétně vypracovaných jak dohod, tak celých konkrétních předpisů, hodících se pro toho kterého zaměstnance či celou skupinu.

Komentář:

Zákoník práce, a to ani po novele v roce 2020, neupravoval specificky práci z domova. Ve svém úvodu, v § 2 odst. 4, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, sice stanovil, že za závislou práci se považuje výlučně osobní práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, která musí být vykonávaná za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.

Zaměstnavatel však nemohl home office jednostranně zaměstnanci nařídit a zaměstnanec na něj současně neměl nárok.

O pár měsíců po odeznění toho nejhoršího covidu bylo jinak – došlo k mnoha změnám; s úpravami se svezli i "dohodáři" – tj. v oblasti práv a povinností zaměstnanců vykonávající pracovní činnost buď na dohody mimo pracovní poměr DPĆ – dohody o pracovní činnosti a DPP – dohody o provedení práce, upravené a stanovené požadavky §§ 74 -77b zákoníku práce.

Zásadní, hlavní a rozsáhlá byla novelizace ZP zákonem č.281/2023 Sb. začala platit od 1.10. 2024., další (kvůli stávkujícím lékařům a dalším zaměstnancům

Nahrávám...
Nahrávám...