dnes je 19.4.2024

Input:

Příkladové okruhy pro vstupní školení

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.2
Příkladové okruhy pro vstupní školení

Ing. Miroslava Horská

Vzor

Příloha č. 1

Příkladové okruhy pro vstupní školení 

1. Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru. 

2. Základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí. 

3. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP - jejich práva na informace (konkrétní osoba v prevenci rizik......(konkretizovat u zaměstnavatele), zástupce zaměstnanců pro BOZP ......(konkretizovat u zaměstnavatele), je-li prostřednictvím odborové organizace ....(konkretizovat zástupce odborů touto problematikou pověřeného). 

4. Pracovní doba, vedení její evidence, práce přesčas, pracovní pohotovost, pružná pracovní doba, přestávky na jídlo a oddech, opatření přijatá zaměstnavatelem v souvislosti s noční prací, plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním. 

5. Kategorie vykonávané práce (poznámka: je možné, že bude jiná ještě na samotném pracovišti zaměstnance - bude tedy provedeno upozornění až na tomto pracovišti s náležitostmi z toho vyplývajícími - např. speciální pracovnělékařské prohlídky ve stanovených termínech). 

6. Pracovnělékařské prohlídky (včetně otázky konkrétní pracovnělékařské služby), povinné očkování. 

7. Pracovní úrazy a nemoci z povolání (u pracovních úrazů speciálně povinnosti zaměstnanců při jejich vzniku, komu hlásit, kam zapisovat drobná poranění, nároky na odškodnění).

Upozornění na povinnosti plynoucí z nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb., u nemocí z povolání informace o poslední novelizaci nařízení vlády č. 290/1995 Sb. provedené NV č. 451/2022 Sb.

Při školeních upozornit na pro daný rok platné nařízení vlády o úpravě náhrady na ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (základní č. 276/2015 Sb., pak každý rok publikováno novým konkrétním předpisem)

8. Pracovní podmínky zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, včetně konkrétního upozornění na práce a pracoviště jim zakázaných. 

9. Hmotnostní limity pro manipulaci s materiálem. 

10. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. Poznámka: v roce 2021 vydáno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 

11. Opatření zaměstnavatele při vzniku mimořádné události (havárie, požáry, povodně).

12. Autoprovoz (referentsky řízená vozidla, vozidla řízená zaměstnanci na pracovních cestách se souhlasem zaměstnavatele, místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu a autoopravárenství). Podrobnosti viz kapitoly doprava silniční.

13. Elektrotechnická kvalifikace

Upozornění na nařízení vlády č. 194/2022 Sb. a na skutečnost, že tolik známá a v inzerátech o zaměstnání používaná "50" již neplatí.

14. Požadavky související s nebezpečnými látkami a směsmi, odpady, ekologie. Informace o novém zákonu o odpadech (č. 541/2020 Sb., ve znění zákonů č. 261/2021 Sb., č.284/2021 Sb. a č. 149/2023 Sb.) a novém zákonu č. 542/2020 Sb., ve znění zákonů č. 244/2022 Sb. a č. 432/2022 Sb. V neposlední řadě i na změnu některých zákonů – viz zákon č. 543/2020 Sb. Nejvíce bude zajímat zaměstnance odpovědné za řešení odpadů u zaměstnavatele.

15. BOZP pro administrativu (zejména práce se zobrazovacími jednotkami).

16. Vyhodnocení rizik v obecné rovině (konkrétně pro pracoviště pří školení na pracovišti). 

17. Význam konkrétních značek a signálů užívaných u zaměstnavatele (bude ještě upřesněno při školení na pracovišti). 

18. Kouření, alkohol a návykové látky u zaměstnavatele. 

Předpisy pro vstupní školení (k jednotlivým bodům přílohy č. 1)

1. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 301

2. § 38 odst. 1 písm. b)§ 106 zákoníku práce

3. § 108 zákoníku práce 

4. § 78 až § 99 zákoníku práce - konkretizovat na podmínky zaměstnavatele. Neopomenout změny provedené zákonem č. 285/2020 Sb., kterým byl zákoník práce novelizován, zohlednit i další novelizace, zejména zákonem č. 281/2023 Sb.

5. Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 37 - kategorizace prací)

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli ve znění vyhlášek č. 107/2013 Sb., č. 181/2015 Sb. a č. 240/2015 Sb.

Konkrétní kategorie (jedna nebo více) u zaměstnavatele - bude se pravděpodobně opakovat i na školení na pracovišti, zejména bude-li zde kategorie jiná. Může připadat v úvahu i novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedená v roce 2020 nařízením vlády č. 41/2020 Sb. – konkrétně úprava v § 25 odst. 9 – dána možnost zařadit pro rizikové faktory "fyzická zátěž nebo pracovní poloha" do druhé kategorie na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce. Stejně tak jako novelizace provedená nařízením vlády č. 467/2020 Sb.

6. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poslední novelizace zákonem č. 412/2023 Sb. § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, poslední novelizace zákonem č. 412/2023 Sb.

§ 37 odst. 2§ 103 odst. 1 písm. a), c), d) a e) zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. a vyhlášky č. 452/2022 Sb.

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., č. 168/2014 Sb., č. 506/2021 Sb. a č. 451/2022 Sb.

7. § 105 zákoníku práce; odškodnění -  § 269 a následující ustanovení zákoníku práce

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

8. § 237 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a následující pro zaměstnankyně, § 243 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a následující pro mladistvé zaměstnance

Vyhláška č. 180/2015 Sb. - zde nutno vybrat z vyhlášky konkrétní práce, které připadají u zaměstnavatele v úvahu - např. práce:

  • v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,

  • vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,

  • spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství (břemena, tlak na břicho, vynucené pracovní tempo apod.),

  • spojené s

Nahrávám...
Nahrávám...