dnes je 16.8.2022

Input:

Příkladové okruhy pro vstupní školení

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.2
Příkladové okruhy pro vstupní školení

Ing. Miroslava Horská

Příloha č. 1

Příkladové okruhy pro vstupní školení 

1. Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru. 

2. Základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí. 

3. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP - jejich práva na informace (konkrétní osoba v prevenci rizik......(konkretizovat), zástupce zaměstnanců pro BOZP ......(konkretizovat), je-li prostřednictvím odborové organizace ....(konkretizovat zástupce odborů touto problematikou pověřeného). 

4. Pracovní doba, vedení její evidence, práce přesčas, pracovní pohotovost, pružná pracovní doba, přestávky na jídlo a oddech, opatření přijatá zaměstnavatelem v souvislosti s noční prací, plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním. 

5. Kategorie vykonávané práce (poznámka: je možné, že bude jiná ještě na samotném pracovišti zaměstnance - bude tedy provedeno upozornění až na tomto pracovišti s náležitostmi z toho vyplývajícími - např. speciální pracovnělékařské prohlídky ve stanovených termínech). 

6. Pracovnělékařské prohlídky (včetně otázky konkrétní pracovnělékařské služby), povinné očkování. 

7. Pracovní úrazy a nemoci z povolání (u pracovních úrazů speciálně povinnosti zaměstnanců při jejich vzniku, komu hlásit, kam zapisovat drobná poranění, nároky na odškodnění).

Upozornění na povinnosti plynoucí z nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. + rozšíření nemocí z povolání (viz nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým bylo novelizováno základní nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání). NV opět novelizováno v roce 2021 – nařízením vlády č. 506/2021 Sb.

Při školeních upozornit na pro daný rok platné nařízení vlády o úpravě náhrady na ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů Stejně dochází ke zvýšení u policistů, hasičů, celníků a vojáků. Podrobnosti pravděpodobně v jiných odborných kapitolách. V roce 2020 se jedná o nařízení vlády č. 517/2020 Sb., pro vojáky pak č. 547/2020 Sb. a pro zaměstnance podléhající služebnímu zákonu pak nařízení vlády o úpravě ztráty na služebním příjmu č. 546/2020 Sb.

Pro rok 2021 se jedná o nařízení vlády pro vojáky č. 501/2021 Sb., obecně č. 508/2021 Sb. a pro zaměstnance podléhající služebnímu zákonu č. 457/2021 Sb.

8. Pracovní podmínky zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, včetně konkrétního upozornění na práce a pracoviště jim zakázaných. 

9. Hmotnostní limity pro manipulaci s materiálem. 

10. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. Poznámka: v roce 2021 vydáno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 

11. Opatření zaměstnavatele při vzniku mimořádné události (havárie, požáry, povodně).

12. Autoprovoz (referentsky řízená vozidla, vozidla řízená zaměstnanci na pracovních cestách se souhlasem zaměstnavatele, místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu a autoopravárenství). Podrobnosti viz kapitoly doprava silniční.

13. Elektrotechnická kvalifikace, první pomoc při úrazech elektrickým proudem. 

K problematice kvalifikace - upozornění na zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV- 2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Zde autorka textu vyslovuje názor, zda uvedená příloha tohoto zákona "Seznam kvalifikačních předpisů" neměla být uvedena jako příloha upravující příkladmo některé předpisy upravující kvalifikační požadavky (z dopravy je proveden pouze odkaz na zákon o drahách, naprosto chybí silniční doprava; navíc ale chybí zejména zákoník práce – viz § 103 odst. 3).

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti v oblasti prokazování kvalifikačních předpokladů stanovené pro výkon práce v ustanovení jiných právních předpisů nebo na jejich základě, jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu (dále jen “kvalifikační předpisy“), a to za účelem snížení negativních dopadů vyvolaných mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

§ 2 Působnost

Tento zákon se použije na pracovněprávní vztahy trvající v období od 12. března 2020 do 30. června 2021.

§ 3 Kvalifikační předpoklady a pravidelně se opakující školení

(1) U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu podle § 2.

(2) Po dobu podle § 2 není zaměstnavatel povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovených v kvalifikačních předpisech. To neplatí v případě, že pravidelně se opakující školení zaměstnavatel provádí elektronickou formou.

§ 4 Prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech se po dobu podle § 2 považují za platné, pokud pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

14. Požadavky související s nebezpečnými látkami a směsmi, odpady, ekologie. Informace o novém zákonu o odpadech (č. 541/2020 Sb. – a novém zákonu č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností).  V neposlední řadě i na změnu některých zákonů – viz zákon č.543/2020 Sb. Nejvíce bude zajímat zaměstnance odpovědné za řešení odpadů u zaměstnavatele.

15. BOZP pro administrativu (zejména práce se zobrazovacími jednotkami).

16. Vyhodnocení rizik v obecné rovině (konkrétně pro pracoviště pří školení na pracovišti). 

17. Význam konkrétních značek a signálů užívaných u zaměstnavatele (bude ještě upřesněno při školení na pracovišti). 

18. Kouření, alkohol a návykové látky u zaměstnavatele. 

Předpisy pro vstupní školení (k jednotlivým bodům přílohy č. 1)

1. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 301

2. § 38 odst. 1 písm. b)§ 106 zákoníku práce

3. § 108 zákoníku práce 

4. § 78 až § 99 zákoníku práce - konkretizovat na podmínky zaměstnavatele. Neopomenout změny provedené zákonem č. 285/2020 Sb., kterým byl zákoník práce novelizován., zohlednit i další novelizace v roce 2021, a to zákony č. 248/2021 Sb., č. 251/2021 Sb., č. 330/2021 Sb. a 363/2021 Sb. (poslední nabude účinnosti až 1.1.2025)

5. Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 37 - kategorizace prací)

Vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb., vyhlášky č. 181/2015 Sb. a č. 240/2015 Sb.

Konkrétní kategorie (jedna nebo více) u zaměstnavatele - bude se pravděpodobně opakovat i na školení na pracovišti, zejména bude-li zde kategorie jiná. Může připadat v úvahu i novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedená v roce 2020 nařízením vlády č. 41/2020 Sb. – konkrétně úprava v § 25 odst. 9 – dána možnost zařadit pro rizikové faktory "fyzická zátěž nebo pracovní poloha" do druhé kategorie na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce. Stejně tak jako novelizace provedená nařízením vlády č. 467/2020 Sb.

Poznámka v roce 2021: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo novelizováno NV č. 195/2021 Sb. Provedené změny:

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

"Směrnice EP a R (EU) 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES.".

V § 38 odst. 3 se na konci písm. f) slovo "nebo" zrušuje a na konci písm. g) se doplňuje slovo "nebo"

V § 38 odst. 3 se za písm. g) vkládá písm. h), které zní:

"h) v jiných zařízeních, kde dochází k nezáměrné expozici biologickým činitelům,".

Rozsáhlé jsou zařazené texty Přílohy č. 2 a přílohy č. 7.

6. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

§ 37 odst. 2§ 103 odst. 1 písm. a), c), d) a e) zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění

Nahrávám...
Nahrávám...