Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti fyzických osob

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.1
Povinnosti fyzických osob

kpt. Ing. Pavla Tománková

Zákon o požární ochraně pamatuje také na základní povinnosti fyzických osob ve vztahu k požární ochraně. Tyto povinnosti jsou tedy obecně platné nejen pro zaměstnance a další osoby vyskytující se na pracovišti, ale pro každodenní činnosti kohokoliv z nás. Základní povinnosti fyzických osob jsou stanoveny v § 1, § 7 a § 17 zákona o požární ochraně.

Fyzická osoba je povinna

  1. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jinými zdroji zapálení (podrobnosti v tématech „Základní povinnosti” a „Zdroje zapálení”),
  2. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
  3. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech (požární značky, bezpečnostní tabulky),
  4. obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem (týká se například vybavení domácnosti hasicím přístrojem a požárním hlásičem),
  5. zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
  6. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví či užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
  7. umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
  8. oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
  9. dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

Fyzická osoba nesmí

  1. vědomě bezdůvodně přivolat jednotku
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: