Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízení

26.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.21.1
Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízení

Martin Šturma - Igor Lüftner, Inspekční orgán Mostecké montážní a.s.

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány i se zřetelem i k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno – viz § 3 odst. 4 písm. a) NV č. 101/2005 Sb. Základní povinností provozovatele a následně i osob odpovědných za provoz vyhrazených el. zařízení (viz dále) je, aby dané zařízení bylo provozováno bezpečně.

Dle NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí musí být určeny osoby, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště. Zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být bez zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny. Nařízení v § 3 odst. 4 písm. a), b), c) stanovuje v oblasti plnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí tyto podmínky:

(1) dodržovat termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení. Lhůty stanovuje provozovatel.

(2) určit odpovědnou nebo pověřenou osobu, jejíž povinností je zajistit provádění činností při dodržování termínů a lhůt.

(3) dokládat plnění termínů a lhůt v písemné nebo elektronické podobě (provozní dokumentace apod.) osobám vykonávajícím činnost na těchto zařízeních, dozorovým a kontrolním orgánům.

(pracoviště - místo (místa), prostor (prostory), nebo oblast (oblasti), kde se má pracovat, pracuje se nebo se pracovalo - čl. 3.3.1 ČSN EN 50110-1 ed. 3)

Pokud jde o termíny pravidelných revizí a kontrol, nutno zdůraznit, že vydáním NV č. 101/2005 Sb. se nezrušila Tab. 1 ani Příloha 2 normy pro revize elektrických zařízení ČSN 33 1500, ale zákonem č. 309/2006 Sb. se přenesla odpovědnost za stanovení jejich lhůt přímo na zaměstnavatele. Neboť je to jedině on, kdo, nejen pro stanovení termínů revizí a kontrol, může objektivně vyhodnotit výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí získaných za dobu provozu a používání pracoviště a tak je stanovit objektivně. Samozřejmě současně s přihlédnutím k doporučením výrobců a způsobu používání, k rizikovým faktorům způsobujícím zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a požadavkům konkrétního pracoviště.

Povinnosti zaměstnavatele, které mu ukládá § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 101/2005 sb., nelze přenést na dodavatele údržby (tj. zhotovitele díla - dílo pojmově viz § 2587 NOZ) nebo na dodavatele revizí či pravidelných kontrol EZ. Revize v takovém případě provádí dodavatelský subjekt - jako vykonavatel specifické kontroly - na základě smlouvy o kontrolní činnosti podle § 2652 až 2661 NOZ. Dodavatel je v rámci takového vztahu vázán pouze smluvním ujednáním vztahujícím se k předmětu díla, tj. k údržbě, předmětu revize a kontroly EZ.

Provozovatel je za všech okolností zodpovědný a tudíž by měl kontrolovat práci revizních techniků.

Provozovatel vyhrazených EZ může delegovat tuto povinnost za jednotlivá zařízení na konkrétní zodpovědné/pověřené osoby provozovatele, které spolupracují s externí smluvní firmou zajišťující kontroly a revize na určených vyhrazených EZ a zajišťují odstranění nalezených závad. Variantně je možné delegovat tuto povinnost na externího zhotovitele splňujícího požadavky dle normy.

Ustanovení osoby zodpovědné za provoz elektrických zařízení se řídí dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1. Podle tohoto článku pro každé EZ musí být určena osoba za něj zodpovědná. Článek vyjmenovává požadavky na osobu zodpovědnou za EZ:

-OZ může být FO z vlastní organizace nebo z organizace třetí strany

-OZ může část svých povinností delegovat na jiné osoby

-osoba pověřená kontrolou EZ během pracovní činnosti musí dát souhlas vedoucímu práce k zahájení pracovní činnosti

- osoba pověřená kontrolou EZ během pracovní činnosti může delegovat odpovědnost na další osoby

-OZ, osoba pověřená kontrolou EZ během pracovní činnosti a vedoucí práce smí být tatáž osoba

-jsou-li dvě a více EZ umístěna společně, je k zajištění bezpečnosti nezbytné, aby byla stanovena opatření k zajištění spolupráce a konzultací mezi osobami zodpovědnými za každé z těchto EZ

-OZ musí osobám seznámeným omezit přístup ke všem místům, kde se vyskytuje el. riziko

-za každou prováděnou činnost má konečnou odpovědnost vedoucí práce

- před provedením změn v uspořádání EZ nebo před zahájením prací si vedoucí práce a osoba pověřená kontrolou EZ během pracovní činnosti musí ověřit uspořádání EZ, které umožňuje provádět určenou práci na EZ, s ním nebo v jeho blízkosti

-v případě složité pracovní činnosti musí být příprava provedena písemně

Zaměstnavatel může v rámci vnitropodnikových pravidel přenést zprostředkovaně pouze úkoly spojené s odpovědností za provoz elektrických zařízení, a to na jednotlivé provozní či výrobní úseky, resp. na jejich vedoucí zaměstnance.

Vedoucí pracovníci těchto úseků pak v postavení vedoucích zaměstnanců (vedoucí zaměstnanci pojmově viz § 11 ZP) jsou podle § 302 písm. b) a a) ZP, povinni co nejlépe nejen organizovat práci, ale také práci podřízených zaměstnanců řídit a kontrolovat.

Zaměstnanec, na kterého zaměstnavatel přenese tuto odpovědnost, nemusí mít odbornou způsobilost v elektrotechnice podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb., protože odpovědnost za provoz zařízení je jiný druh odpovědnosti než odpovědnost za řízení provozu, jak jej měl na mysli zákonodárce při formulaci ustanovení citované vyhlášky č. 50/1978 Sb., konkrétně jejího § 8, nadepsaného: Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu.

Definice podle ČSN EN 50110-1 ed. 3:

-obsluha a práce – všechny aktivity (elektrické i neelektrické práce) vč. pracovních činností nutných k uvedení EZ do činnosti (např. spínání, řízení, monitorování pro ověření EZ, revize, údržba)

-osoba pověřená kontrolou EZ během pracovních činností – osoba odpovědná za bezpečný stav EZ během pracovních činností na něm nebo v jeho blízkosti

Dále ČSN EN 50110-1 ed. 3 zavádí v čl. 3.2.1 pojem 3.2.1 - osoba odpovědná za elektrické zařízení (person responsible for an electrical installation):

pověřená osoba s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel a organizace nebo uspořádání.

Touto osobou může být vlastník, zaměstnavatel nebo jiná pověřená osoba. Některé z těchto povinností mohou být delegovány podle potřeby na další osoby. U velkých nebo složitých elektrických zařízení a sítí mohou

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: