Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědnost za BOZP a prevence rizik

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

101
Odpovědnost za BOZP a prevence rizik

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Základní povinnosti, které zaměstnavateli vyplývají na úseku BOZP z právních předpisů při pracovněprávních vztazích ale i při jiných formách pracovního zapojení. Přehled osob, jejichž BOZP stát právně reguluje a všeobecné preventivní zásady.

Povinnost zaměstnavatele pečovat o BOZP zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Zajišťování BOZP je vždy specifické u každého zaměstnavatele právě s ohledem na předmět podnikání a druh práce, který ve firmě vykonáván.

Role vedoucích zaměstnanců

Zajišťování BOZP vychází z principu, že péče o BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají (§ 101 odst. 2 zákoníku práce). U malých firem se bude jednat o jednu či dvě osoby, poněvadž vzhledem k počtu zaměstnanců bude minimálně stupňů řízení.

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (§ 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Znamená to, pokud je zaměstnanec vedoucím zaměstnanec, přímo ze zákona je součástí jeho pracovních povinností péče o BOZP.

Péče o BOZP zaměstnanců jiného zaměstnavatele

Při podnikatelské činnosti často dochází k tomu, že na pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů; je tomu například při stavební činnosti, při různých údržbářských, opravářských a servisních prací apod. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění (§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Koordinovaný postup zaměstnavatelů

Plní-li na pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, každý z nich  je povinen (§ 101 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce):

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se nevztahuje jen na vlastní zaměstnance a zaměstnance dalšího zaměstnavatele, kteří plní úkoly na jednom pracovišti s jeho vlastními zaměstnanci, ale vztahuje se na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Může jít například o zaměstnance, dodavatele či odběratele, pracovníka kontrolního orgánu, návštěvu rodinného příslušníka či jiné osoby.

BOZP u osob při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Podnikatel – tedy vlastník firmy, se zpravidla sám pracovně podílí na chodu firmy, může mu pomáhat i manžel(ka) nebo děti nebo další členové rodiny, kteří jsou zúčastněni na provozu rodinného závodu. Právní předpisy pamatují i na zajištění BOZP těchto osob, mezi kterými nejsou pracovněprávní vztahy, nicméně svou činnosti se tyto osoby podílejí na práci. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (dále též „ZoBOZP”) v § 12 a § 13 stanoví, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o

a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,

b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,

c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),

d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník, investor, objednatel stavby) nebo jejím zhotovitelem (osoba, které bylo zadáno zhotovení díla), popřípadě se na zhotovení stavby podílí,

e) další členy rodiny, kteří jsou zúčastněni na provozu rodinného závodu podle zvláštního právního předpisu,

se vztahuje § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 102 ZP, § 104 ZP a § 105 ZP a § 2 zákona č. 309/2006 Sb., § 11 zákona č. 309/2006 Sb., s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.

Tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená shora pod písmeny a)e).

Rodinný závod

Za rodinný závod se podle § 700 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.

Přehled osob, jejichž BOZP stát právně reguluje

Následující schéma uvádí osoby, jejichž bezpečnost a ochrana zdraví při práci či činnosti je chráněna právními předpisy:

Povinnosti ohledně BOZP
Osoby Povinnost zaměstnavatele či jiné osoby mimo pracovněprávní vztahy Právní základ
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: