dnes je 29.5.2023

Input:

91/1993 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

č. 91/1993 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce
ze dne 12. února 1993
k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 159/1992 Sb. (úplné znění č. 396/1992 Sb.), v dohodě s ministerstvem dopravy a ministerstvem průmyslu a obchodu:
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška se vztahuje na organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost1) a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen (dále jen „kotelny”), se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů větším než 100 kW.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel
1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,
2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa,

popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;
b) kotelnou I. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;
c) kotelnou II. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;
d) kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW;
e) samostatným objektem prostorově ucelená stavba, která plní vymezenou účelovou funkci;
f) parním kotlem zařízení, v němž se vyrábí pára o jmenovitém přetlaku nejvýše 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;
g) kapalinovým kotlem zařízení, v němž se pracovní kapalina ohřívá nejvýše na teplotu bodu varu při přetlaku 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;
h) teplovodním kotlem kapalinový kotel, v němž je pracovní kapalinou voda;
i) kotelním zařízením technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody, sestávající z kotle nebo několika kotlů a zařízení potřebných pro provoz kotle nebo s provozem souvisejících;
j) výhřevnou (teplosměnnou) plochou plocha stěn částí kotle, kterými se předává teplo pracovní látce;
k) jmenovitým tepelným výkonem kotle množství tepla za jednotku času, které musí kotel trvale předávat teplonosné látce při předepsaných podmínkách v ustáleném stavu, při použití paliva předepsaného výrobcem;
l) tahem kotle rozdíl mezi statickým tlakem v místě vstupu spalovacího vzduchu do kotle a statickým tlakem v místě odvodu spalin z kotle;
m) konstrukčním přetlakem kotle nejvyšší přípustná hodnota přetlaku v kotli, která je základem pro pevnostní výpočet kotle;
n) rekonstrukcí kotle zásah do celku vyrobeného kotle, při kterém se mění parametry kotle proti původnímu stavu;
o) občasnou obsluhou kotle pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách stanovených v provozním řádu kotelny;
p) trvalou obsluhou kotle obsluha, při které se může topič jen krátkodobě vzdálit od kotle na dobu a za podmínek stanovených v provozním řádu kotelny.
§ 3
Projektová dokumentace kotelny
(1) Projektová dokumentace kotelny musí obsahovat
a) výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebného tahu kotlů,
b) návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny,
c) návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů,2)
d) stanovení způsobu obsluhy.
(2) Projektovou dokumentaci3) kotelny I. a II. kategorie je zpracovatel v rámci stavebního řízení povinen předložit i příslušnému orgánu státního odborného dozoru4) k posouzení.
§ 4
Dokumentace kotle
(1) Dodavatel je povinen ke každému kotli dodat
a) návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě,
b) osvědčení o jakosti a kompletnosti.
(2) Dokumentace kotle s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dále obsahovat
a) výkresy sestavy kotle, jeho příslušenství a připojení ke komínu,
b) základové plány kotle,
c) schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a jmenovitých tlaků,
d) schéma měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek, schéma dálkového ovládání a regulace, popřípadě oběhu vody,
e) schéma mazání,
f) jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody,
g) seznam dokladů tvořících dokumentaci.
(3) Ke kotli na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel plynového zařízení pro otop kotle dodat také revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu.
(4) Ke kotli na kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství apod.).
§ 5
Zřizování kotelen
(1) Kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech, pokud se v odstavcích 3 a 4 nestanoví jinak.
(2) Kotelny II. a II. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov.
(3) Pro zřizování kotelen s kotli na plynná paliva platí zvláštní předpis.5)
(4) V technicky zdůvodněných případech se lze, za podmínek schválených orgánem státního odborného dozoru, odchýlit od ustanovení odstavce 1.
§ 6
Větrání
(1) Prostory kotelen a prostory související s provozem kotelen musí být účinně větrány. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.
(2) Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.
(3) Nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, nesmí být podtlakové.
§ 7
Nouzové osvětlení
(1) U kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 s trvalou obsluhou musí být instalováno nouzové osvětlení
a) přední stěny kotlů,
b) tlakoměrů, tahoměrů, vodoznaků, výškoměrů a nálevky a přetlakového zařízení parního kotle,
c) prostoru pro odpopelňování,
d) prostoru plynového hospodářství,
e) prostoru zauhlovacího zařízení,
f) prostoru provozní nádrže na kapalné palivo,
g) místa, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody,
h) po celé délce únikových cest z těchto kotelen.
(2) Nouzové osvětlení podle odstavce 1 písm. a) až g) není nutné u kotlů, u kterých dojde při výpadku elektrické energie k jejich automatickému odstavení z provozu, a u kotlů bez trvalé obsluhy.
(3) Pracovníci obsluhy musí mít ruční svítilnu v použitelném stavu.
(4) Pro práci v kotlích se používají svítidla na bezpečné napětí.
§ 8
Tahové poměry kotlů
(1) Kouřové nástavce kotlů musí být uzpůsobeny pro připojení zařízení k měření tahu a teplot spalin.
(2) Potřebný tah k hoření stanoví u kotlů jejich výrobce a při rekonstrukci kotlů zpracovatel projektové dokumentace.
§ 9
Ochrana proti popálení
Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 °C, musí být s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení, které vylučuje možnost popálení.
§ 10
Provozní řád
(1) Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které provozují kotle (dále jen „provozovatel”), jsou povinny vydat provozní řád kotelny (dále jen „provozní řád”); pro kotelnu s kotli na plynná paliva musí mít provozní řád náležitosti podle zvláštního předpisu.6)
(2) Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení. Nelze-li u některých kotlů zajistit návod dodavatele, zapracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů provozovatel do provozního řádu.
(3) Provozní řád stanoví zejména
a) počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,
b) způsob obsluhy,
c) povinnosti pracovníků při provozu kotelny,
d) lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení,
e) lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a prostorách souvisejících s jejich provozem,
f) způsob, postup, rozsah a termíny čistění kotlů,
g) osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,
h) rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.
(4) Provozní řád musí být v
Nahrávám...
Nahrávám...