dnes je 13.7.2024

Input:

72/1988 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o používání výbušnin, ve znění účinném k 15.11.2015

č. 72/1988 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o používání výbušnin, ve znění účinném k 15.11.2015
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 29. dubna 1988
o používání výbušnin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
173/1992 Sb.
(k 16.4.1992)
mění, doplňuje
340/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
mění § 27 odst. 8, § 97 písm. b), § 114 odst. 4, § 121 odst. 2 a § 123 odst. 1
99/1995 Sb.
(k 1.8.1995)
ruší § 5 až 22
341/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
ruší část první
338/2004 Sb.
(k 1.6.2004)
mění § 25 odst. 1, § 26, § 92; ruší § 58
298/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
mění v § 27 odst. 8 a § 102 odst. 1
199/2006 Sb.
(k 16.5.2006)
mění část první, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1, § 27 odst. 4, § 61 odst. 1; ruší přílohy č. 1 až 3
289/2015 Sb.
(k 15.11.2015)
mění § 23, § 27, § 42, § 43, § 44, § 181; ruší § 40a, § 180a a v části třetí hlavu čtvrtou
Český báňský úřad stanoví podle § 24 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 7, § 29 odst. 4, § 32 odst. 7, § 33 odst. 5 a § 36 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
ČÁST DRUHÁ
SKLADY A ÚSCHOVNY VÝBUŠNIN POD POVRCHEM
§ 5 a § 22
(zrušeny vyhl. č. 99/1995 Sb. k 1.8.1995)
ČÁST TŘETÍ
POUŽÍVÁNÍ VÝBUŠNIN
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 23
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  trhacími pracemi práce, při kterých se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin zahrnující soubor pracovních operací, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel), přičemž tyto pracovní operace se obvykle provedou na jednom pracovišti při jednom uzavření bezpečnostního okruhu,
b)  střelmistrem osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k trhacím pracím malého rozsahu,
c)  technickým vedoucím odstřelů osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k trhacím pracím velkého rozsahu,
 
d)  vývrtem vrt zhotovený k použití pro trhací pro práce s výjimkou vrtů vrtaného a geofyzikálního průzkumu a vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu,
e)  náloží trhavina umístěná na jednom místě (ve vývrtu apod.) připravená k odstřelu,
f)  celkovou náloží součet hmotností všech náloží připravených k současnému odpálení,
g)  mezerovou náloží nálož se vzduchovými mezerami nebo mezerami vyplněnými distančními vložkami mezi jejími jednotlivými částmi v témže vývrtu, přičemž musí být zajištěn přenos detonace,
h)  dělenou náloží nálož s mezerami vyplněnými ucpávkovým materiálem tak, aby nedošlo k přenosu detonace a k ovlivnění výbušninářských vlastností použitých výbušnin,
i)  bezpečnostním okruhem obvod území ohroženého účinky připravovaného odstřelu, zejména rozletem materiálu, tlakovou vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami,
j)  manipulačním prostorem prostor vymezený pro přípravu výbušnin k odstřelu tvořený pracovištěm a jeho nejbližším okolím,
k)  výbušným prostředím prostředí, kde za obvyklých okolností nelze vyloučit nahromadění výbušné směsi plynů, par nebo prachů.
Základní pravidla zacházení s výbušninami a pomůckami
§ 24
(1)  Ve všech prostorech, ve kterých jsou výbušniny je zakázáno používat otevřeného ohně, rozpálených předmětů a kouřit a musí v nich být udržována čistota a pořádek. V těchto prostorech nesmí být, s výjimkou pomůcek k použití výbušnin, snadno hořlavé látky a předměty nebo jiná zařízení, která by mohla způsobit požár nebo výbuch výbušnin, a smí se v nich používat jen svítidel a osvětlovacích zařízení v provedení pro prostředí s nebezpečím požáru
Nahrávám...
Nahrávám...