dnes je 28.5.2023

Input:

71/2002 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu

č. 71/2002 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 21. ledna 2002
o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanoví požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií) (dále jen „havarijní plán”) a dále opatření směřující k záchraně životů lidí a omezení škod při vzniku a zdolávání závažných provozních nehod (dále jen „havárií”) v organizacích provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (dále jen „organizace”) v dolech a na pracovištích při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích zaměřených na vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu a při podzemním skladování ropy a zemního plynu.
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za:
a) havarijní plán - soubor opatření a činností směřující k záchraně života a ochraně zdraví osob a majetku při haváriích s popisem způsobu zdolávání havárií a seznamem prostředků umožňujících zdolání předvídatelných havárií,
b) havárii - událost, kterou byly nebo by mohly být vážně ohroženy životy a zdraví osob nebo majetek; jde zejména o důlní požár, výbuch plynů a uhelného prachu, důlní otřes, průtrž hornin a plynů, erupce ropy a zemního plynu, zával důlních děl, průval vod a bahnin nebo kuřavky, zastavení hlavního ventilátoru a závažnou poruchu ve větrání nebo na těžním zařízení.
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁSADY VYPRACOVÁNÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU
§ 3
Vypracování havarijního plánu
(1) Organizace zajistí vypracování havarijního plánu pro všechny předvídatelné druhy havárií.
(2) Havarijní plán je nutné vypracovat přehledně, stručně a srozumitelně, a to pro
a) každý důl,
b) každé pracoviště při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu, při vrtných a geofyzikálních pracích prováděných na vrtbě zaměřených na vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu a při podzemním skladování ropy a zemního plynu (dále jen „provozní středisko”).
(3) Vypracování havarijního plánu a provádění změn se zúčastňují zaměstnanci určení závodním dolu, popřípadě vedoucím pracovníkem (dále jen „závodní dolu”), vedoucí závodní báňské záchranné stanice a podle potřeby zástupce hlavní báňské záchranné stanice; pracuje-li na dole nebo provozním středisku uvedeném v odstavci 1 také dodavatelská organizace, přizve závodní dolu k těmto činnostem i zástupce této organizace.
(4) Závodní dolu zajistí, aby havarijní plán byl včas vypracován, podle potřeby doplňován a upravován.
(5) Závodní dolu zajistí, aby v případě, kdy při havárii na jím řízeném dole by mohlo dojít k ohrožení sousedního dolu, havarijní plán zajišťoval také bezpečnost sousedního dolu a aby závodní tohoto sousedního dolu byl o situaci neprodleně vyrozuměn.
(6) Pokud by předvídatelnou havárií mohly být ohroženy osoby nebo objekty nacházející se mimo hranice dolu nebo provozního střediska, pro které je havarijní plán vypracován, projedná závodní dolu se zástupci dotčené obce a s majiteli, popřípadě uživateli ohrožených objektů způsob jejich vyrozumění o vzniklé havárii a o opatřeních předpokládaných havarijním plánem k jejímu zdolání.
§ 4
Části havarijního plánu
Havarijní plán obsahuje část pohotovostní, operativní a mapovou. Přílohou havarijního plánu je samostatná složka, která obsahuje ostatní písemnosti a doklady, které stanoví tato vyhláška nebo jiné právní předpisy.
§ 5
Vydání havarijního plánu
(1) Havarijní plán vydává závodní dolu.
(2) Jsou-li v havarijním plánu určeny úkoly spojené s organizací a zdoláváním havárie i zaměstnancům nepodřízeným závodnímu dolu, závodní dolu zajistí, aby s nimi byli i tito zaměstnanci seznámeni a předána jim příslušná část havarijního plánu.
§ 6
Závaznost havarijního plánu
Havarijní plán je závazný pro všechny, kdo se zdržují v prostorách a objektech, pro které je havarijní plán vypracován.
§ 7
Uložení havarijního plánu
Závodní dolu určí místo uložení havarijního plánu tak, aby havarijní plán byl přístupný tomu, kdo má zdolávání havárie řídit.
HLAVA II
POHOTOVOSTNÍ ČÁST HAVARIJNÍHO PLÁNU
§ 8
Obsah pohotovostní části havarijního plánu
(1) Pohotovostní část havarijního plánu obsahuje
a) seznam zaměstnanců, organizací, právnických a fyzických osob a orgánů, které je nutno v případě určitého druhu havárie povolat,
b) seznam zaměstnanců, organizací, právnických a fyzických osob a orgánů, které je nutno vyrozumět o určitém druhu havárie,
c) úkoly vybraných zaměstnanců při havárii.
(2) Závodní dolu určí zaměstnance, kteří budou plnit úkoly podle této vyhlášky.
§ 9
Seznamy zaměstnanců, organizací, právnických a fyzických osob a orgánů
Seznamy zaměstnanců, organizací, právnických a fyzických osob a orgánů, které je nutno v případě určitého druhu havárie povolat na místo havárie nebo je o havárii vyrozumět, je nutné vypracovat přehledně a v pořadí, ve kterém mají být tito povoláni nebo vyrozuměni. První je vždy povolán pracovník pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) (dále jen „vedoucí likvidace havárie”) a příslušná báňská záchranná stanice a podle povahy havárie též zdravotní záchranná služba. U všech zaměstnanců, organizací, právnických a fyzických osob a orgánů se v seznamech uvedou také jejich adresy a telefonní spojení nebo jiný způsob vyrozumění.
§ 10
Zaměstnanci a jiné osoby
(1) V době zdolávání havárie jsou pro zaměstnance a všechny osoby zdržující se v prostorách a objektech postižených nebo ohrožených havárií, a to bez ohledu na jejich pracovní zařazení, závazné příkazy vedoucího likvidace havárie.
(2) Technicko-hospodářští zaměstnanci organizace se po obdržení zprávy o havárii osobně nebo telefonicky ohlásí u svého nadřízeného. Zaměstnanci, kterým havarijní plán ukládá úkoly, se po obdržení zprávy o havárii ohlásí vedoucímu likvidace havárie.
(3) Zaměstnanec, kromě povinností uložených mu zvláštními právními předpisy, také neprodleně ohlásí inspekční službě havárii nebo její příznaky, které zpozoroval.
§ 11
Vedoucí likvidace havárie
(1) Pro každý důl nebo provozní středisko, pro které musí být vypracován havarijní plán, určí závodní dolu vedoucího likvidace havárie, pokud tuto funkci neplní sám. Vedoucím likvidace havárie nesmí být vedoucí závodní báňské záchranné stanice ani vedoucí větrání.
(2) Vedoucím likvidace havárie může být jen zaměstnanec dokonale seznámený s místními podmínkami, jehož způsobilost řídit zdolávání havárie byla ověřena zkouškou před komisí obvodního báňského úřadu.
(3) V době zdolávání havárie nesmí být vedoucí likvidace havárie pověřován úkoly, které by mu bránily v plnění úkolů vedoucího likvidace havárie.
§ 12
Úkoly vedoucího likvidace havárie
(1) Vedoucí likvidace havárie se po obdržení zprávy o havárii neprodleně dostaví na své stanoviště (§ 13) a ujme se řízení prací na záchranu osob a zdolávání havárie.
(2) Vedoucí likvidace havárie po rozboru situace posoudí, popřípadě upraví operativní část havarijního plánu, určí způsob zdolávání havárie a vydá, popřípadě zkontroluje již vydané příkazy k:
a) záchraně osob, zejména jejich odvolání, odchodu nebo vyvedení z ohrožené oblasti záchrannou cestou, a k záchraně majetku,
b) povolání pohotovosti báňské záchranné stanice a podle povahy havárie i jednotek požární ochrany a svolání závodního báňského záchranného sboru,
c) povolání lékařské služby první pomoci vyrozuměním zdravotnického dispečinku, jsou-li havárií ohroženy životy nebo zdraví osob, a k zabezpečení prostor určených pro poskytování první pomoci,
d) vyrozumění, popřípadě povolání zaměstnanců, organizací, právnických a fyzických osob a orgánů uvedených v pohotovostní části havarijního plánu podle druhu havárie,
e) přísunu materiálu a prostředků potřebných při zdolávání havárie,
f) provedení dalších potřebných opatření určených pro vzniklou havárii v operativní části havarijního plánu a podle potřeby i nad rámec těchto opatření.
(3) Vedoucí likvidace havárie určí osobu, která překontroluje, zda na místo havárie byli povoláni a zda se dostavili zaměstnanci, organizace, právnické a fyzické osoby a orgány uvedené v seznamech podle § 9.
(4) Pro řešení odborných otázek a problémů spojených se zdoláváním havárie je vedoucí likvidace havárie oprávněn přivolat havarijní komisi (§ 26), popřípadě jednotlivé odborníky nebo odborné zaměstnance.
(5) Vedoucí likvidace havárie může před ukončením zdolávání havárie opustit své stanoviště tehdy, nacházejí-li se osoby ohrožené havárií již mimo ohrožený prostor, a také z důvodu nutného odpočinku. V těchto případech pověří dalším řízením zdolávání havárie písemně svého zástupce (§ 15), který potvrdí převzetí funkce podpisem v záznamu (§ 14 odst. 2).
(6) Vedoucí likvidace havárie dodatečně určí datum a hodinu vzniku havárie; stejné údaje určí i po zdolání havárie. Tyto údaje musí být zaznamenány (§ 14 odst. 2).
(7) Vedoucí likvidace havárie si udržuje a prohlubuje znalost místních podmínek pravidelnými prohlídkami; jejich četnost určí závodní dolu.
§ 13
Stanoviště vedoucího likvidace havárie
(1) Stanoviště vedoucího likvidace havárie je v místnosti určené havarijním plánem vybavené tak, aby umožňovalo řízení zdolávání havárie.
(2) Do místnosti, která je stanovištěm vedoucího likvidace havárie, mohou vstupovat nebo se v ní zdržovat zaměstnanci státní báňské správy a závodní dolu; jiné osoby jen se souhlasem vedoucího likvidace havárie.
§ 14
Příkazy vedoucího likvidace havárie
(1) Umožňuje-li to situace, vedoucí likvidace havárie dává příkazy písemně. Převzetí příkazu potvrzuje ten, komu je určen, popřípadě ten, kdo je jeho předáním pověřen. Příkazy vedoucího likvidace havárie, které jsou předávány zaměstnanci telekomunikačním zařízením, je povinen zaměstnanec opakovat, a tím potvrdit jejich srozumitelnost.
(2) Vedoucí likvidace havárie zajistí, aby všechny příkazy, hlášení a další důležité skutečnosti spojené s havárií a jejím zdoláváním, i když byly předány telekomunikačním zařízením, byly zaznamenávány písemně chronologicky s udáním času. U příkazů a hlášení se uvede také jméno a příjmení toho, kdo příkazy nebo hlášení dává a kdo je přijímá. Kromě písemného záznamu se o přijatých hlášeních a vydaných příkazech pořizuje zvukový záznam.
§ 15
Zástupce vedoucího likvidace havárie
(1) Závodní dolu písemně určí zástupce vedoucího likvidace havárie.
(2) Zástupce vedoucího likvidace havárie se ujímá řízení zdolávání havárie v době nepřítomnosti vedoucího likvidace havárie nebo na jeho příkaz; v této době má práva a plní úkoly vedoucího likvidace havárie.
(3) Zástupcem vedoucího likvidace havárie může být jen zaměstnanec splňující požadavky § 11 odst. 2.
(4) Pokud je určeno více zástupců, určí závodní dolu v havarijním plánu písemně pořadí, ve kterém se ujímají řízení zdolávání havárie.
(5) Zástupcem vedoucího likvidace havárie nesmí být vedoucí závodní báňské záchranné stanice ani vedoucí větrání.
(6) Zástupce vedoucího likvidace havárie si udržuje a prohlubuje znalost místních podmínek pravidelnými prohlídkami; jejich četnost určí závodní dolu.
§ 16
Inspekční služba
(1) Zaměstnanec vykonávající inspekční službu má až do příchodu vedoucího likvidace havárie nebo jeho zástupce práva a plní úkoly vedoucího likvidace havárie. Další úkoly může mít určeny havarijním plánem.
(2) Inspekční služba se zdržuje na místě určeném závodním dolu.
§ 17
Úkoly technicko-hospodářských zaměstnanců
(1) V pohotovostní části havarijního plánu jsou uvedeny pro další technicko-hospodářské zaměstnance úkoly spojené s organizací zdolávání havárie a odstraňováním jejích následků. Jde zejména o:
a) vypracování seznamu osob zdržujících se v době havárie v postižené a ohrožené oblasti,
b) zajištění nepřetržité obsluhy telefonu nebo telefonní ústředny,
c) zajištění nepřetržitého provozu důležitých strojních a elektrických zařízení,
d) zajištění potřebného zabezpečení všech osob, které se zúčastňují na zdolávání havárie (nápoje, jídlo, pokrývky, teplé obleky apod.),
e) zajištění nepřetržité obsluhy ve skladech a zaměstnanců k nakládání a dopravě materiálu,
f) zajištění pohotovosti potřebného počtu dopravních prostředků a řidičů,
g) zajištění potřebného materiálu, technického zařízení, mapové dokumentace apod.,
h) zajištění vhodných prostor pro povrchové základny báňského záchranného sboru, pro havarijní komisi, laboratoř apod.
(2) Zaměstnanci, kteří plní úkoly uvedené v odstavci 1, se zdržují na místě určeném v havarijním plánu; mohou se z něj vzdálit pouze se souhlasem vedoucího likvidace havárie.
HLAVA III
OPERATIVNÍ ČÁST HAVARIJNÍHO PLÁNU
§ 18
Obsah operativní části havarijního plánu
(1) Operativní část havarijního plánu obsahuje obecné řešení všech předvídatelných druhů havárií, které se mohou vyskytnout v dole nebo na provozním středisku, pro které je havarijní plán vypracován, a také těch havárií vzniklých mimo důl nebo provozní středisko, které mohou svými důsledky ohrozit zaměstnance. Řešení různých druhů předvídatelných havárií lze spojit, jestliže opatření k záchraně osob jsou totožná.
(2) Řešení určitého druhu havárie, při které je souběžné nebezpečí vzniku dalších druhů havárií, obsahuje i postup s ohledem na řešení souběhu těchto druhů havárií.
(3) Případy předvídatelných druhů havárií se systematicky uspořádají a očíslují.
(4) Operativní část havarijního plánu určí zejména:
a) způsoby rychlého a spolehlivého vyrozumění zaměstnanců ohrožených havárií a jejich odvolání z ohroženého prostoru,
b) způsoby záchrany zaměstnanců a dalších osob nacházejících se v postižené a ohrožené oblasti a určení záchranných cest a nouzových východů,
c) způsob a prostředky pro rychlé a účinné zdolávání havárie.
§ 19
Připravenost materiálů a zařízení
(1) Havarijní plán určuje, které materiály a zařízení a v jakém množství budou trvale připraveny ke zdolávání havárie a kde budou uloženy (havarijní sklad).
(2) Materiály a zařízení podle odstavce 1 se mohou použít jen ke zdolávání havárie; jejich úbytek je nutné neprodleně doplnit.
HLAVA IV
MAPOVÁ ČÁST HAVARIJNÍHO PLÁNU
§ 20
Obsah mapové části havarijního plánu
(1) Mapovou část havarijního plánu tvoří základní důlní mapa a mapa zdolávání havárií. Pokud je potřebné uložit některé mapy odděleně od havarijního plánu, určí místo jejich uložení havarijní plán tak, aby v případě havárie bylo možné zajistit jejich rychlé doručení tomu, kdo zdolávání havárie řídí.
(2) Mapa zdolávání havárií je umístěna na stanovišti inspekční služby, z něhož je v první fázi zdolávání havárie řízeno.
HLAVA V
SEZNÁMENÍ S HAVARIJNÍM PLÁNEM A CVIČNÉ POPLACHY
§ 21
Seznámení s havarijním plánem
(1) Seznámení zaměstnanců včetně zaměstnanců dodavatelských organizací s tou částí havarijního plánu, která se jich týká, zejména se záchrannými cestami, s významem signalizace pro odvolání zaměstnanců z dolu nebo provozního střediska, s rozmístěním dorozumívacích zařízení, a s tím, jak se mají zaměstnanci při havárii chovat, se provede před jejich prvním vstupem do dolu a na provozní středisko.
(2) Seznámení zaměstnanců v rozsahu podle odstavce 1 se opakuje při každém cvičném poplachu, při každé změně pracoviště, pokud se při tom mění záchranné cesty, po každé změně záchranných cest a po každé změně havarijního plánu, pokud se jich tato změna týká, nejméně však jednou za půl roku.
(3) Seznámení zaměstnanců, kterým havarijní plán ukládá zvláštní úkoly, s jejich úkoly se provede ihned po vydání, doplnění a změně havarijního plánu.
(4) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na báňské záchranáře zasahující při zdolávání havárie.
§ 22
Cvičné poplachy
(1) Cvičnými poplachy se ověřuje připravenost ke zdolávání těch druhů havárií, které jsou uvedeny v havarijním plánu.
(2) Cvičného poplachu se zúčastní všichni zaměstnanci, kterých se havarijní plán týká. Závodní dolu zajistí, aby zaměstnanci, kteří se pro nepřítomnost nezúčastnili cvičného poplachu, byli po nástupu do práce seznámeni s námětem a provedením cvičného poplachu; tito zaměstnanci při tomto seznámení projdou stejnou záchrannou cestou, jakou měli projít při cvičném poplachu. Závodní dolu může z vážných důvodů a za podmínek uvedených v předchozí větě povolit neúčast na cvičném poplachu i jiným zaměstnancům. O náhradním seznámení zaměstnanců, kteří se pro nepřítomnost nezúčastnili cvičného poplachu, s námětem a provedením cvičného poplachu a o projití příslušné záchranné cesty sepíše jejich přímý nadřízený záznam.
(3) Cvičný poplach se provádí za účasti báňských záchranářů.
(4) Cvičný poplach pod dozorem vedoucího likvidace havárie řídí jeho zástupce nebo zaměstnanec pověřený výkonem inspekční služby, aby se ověřila jejich způsobilost řídit zdolávání havárie. O průběhu cvičného poplachu se vede chronologický záznam.
(5) O konání cvičného poplachu organizace předem uvědomí obvodní báňský úřad a hlavní báňskou záchrannou stanici.
(6) Cvičný poplach může vyhlásit i báňský inspektor.
(7) Závodní dolu vyhodnotí průběh cvičného poplachu a podle potřeby přijme opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
HLAVA VI
ZMĚNY, DOPLŇOVÁNÍ A KONTROLY HAVARIJNÍHO PLÁNU
§ 23
Nahrávám...
Nahrávám...