dnes je 13.7.2024

Input:

585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění účinném k 23.7.2023

č. 585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění účinném k 23.7.2023
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2004
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
ruší slova v § 1 odst. 2, § 8 písm. a), § 15 v odst. 1, v § 33 odst. 3 a § 36 odst. 4, ruší § 11, v § 27 písm. c a d) a pozn. č. 4
318/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
ruší § 10
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 18 odst. 3
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 17 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 1, § 21 odst. 3, § 37 odst. 2
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 17 odst. 2 písm. a) a § 25 odst. 2
47/2016 Sb. 2014
(k 1.7.2016)
mění, celkem 94 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části dvanácté
294/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 12, § 13, § 14 a § 17
261/2021 Sb.
(k 24.7.2021)
mění § 31b
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 31b
167/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 13 odst. 2 a § 21 odst. 1
178/2023 Sb.
(k 23.7.2023)
mění, celkem 43 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
BRANNÁ POVINNOST
§ 1
Obsah branné povinnosti a druhy vojenské činné služby
(1)  Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen „občan”) plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále jen „ozbrojené síly”); zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.
(2)  Vojenskou činnou službou mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav je služba vojáka z povolání ve služebním poměru podle zákona o vojácích z povolání, příprava vojáka k plnění úkolů ozbrojených sil nebo služba vojáka v operačním nasazení.
(3)  Vojenskou činnou službou za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je mimořádná služba.
(4)  Občan se stává vojákem dnem nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu.
(5)  Voják, který vykonává vojenskou činnou službu podle odstavce 2 nebo 3, je vojákem v činné službě.
(6)  Voják je povinen vojenskou činnou službu včas nastoupit a osobně ji vykonávat.
(7)  Pro doplňování ozbrojených sil je určena záloha ozbrojených sil (dále jen „záloha”), jejíž částí je aktivní záloha vytvářená podle § 5.
(8)  Voják, který nevykonává vojenskou činnou službu a má brannou povinnost, je vojákem v záloze. Voják v záloze se předurčí pro doplnění ozbrojených sil podle potřeb ozbrojených sil.
§ 2
Vznik branné povinnosti
(1)  Branná povinnost vzniká občanovi ode dne, v němž dosáhne věku 18 let.
(2)  Osobě starší 18 let, která nabyla státní občanství České republiky, vzniká branná povinnost ode dne nabytí státního občanství.
(3)  Krajské vojenské velitelství sděluje občanovi, kterému vznikla branná povinnost, podrobné informace o obsahu branné povinnosti a možnosti a způsobu dobrovolného převzetí jejího výkonu.
§ 3
Dobrovolné převzetí branné povinnosti
(1)  Občan, kterému podle § 7 zanikla branná povinnost, nebo cizinec může dobrovolně převzít brannou povinnost, a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, nejpozději však do dne dosažení 60 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství.
(2)  Podmínkou dobrovolného převzetí branné povinnosti je rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydané podle § 4 odst. 3 obdobně nebo v odvodním řízení a potřeba doplnění ozbrojených sil.
(3)  Na cizince, který dobrovolně převzal brannou povinnost, se použijí ustanovení tohoto zákona týkající se občana obdobně, pokud tento zákon nestanoví jinak. Tam, kde zákon požaduje, aby občan uvedl své rodné číslo, uvede cizinec, pokud mu rodné číslo nebylo přiděleno, své datum narození.
Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti
§ 4
(1)  Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné
Nahrávám...
Nahrávám...