dnes je 6.6.2023

Input:

501/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 501/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část třináctou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část čtrnáctou
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část sedmou
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvacátou pátou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část patnáctou
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část dvacátou osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obcích
Čl. I
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova „na úřední desce obecního úřadu (§ 112)” nahrazují slovy „na úřední desce3bobecního úřadu”.
Poznámka pod čarou č. 3b) zní:


3b§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
2. V § 39 odst. 1, § 65 odst. 2, § 66b odst. 2, § 68 odst. 2, § 93 odst. 1, § 125 odst. 1 a § 127 odst. 4 se za slova „na úřední desce” vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3b).
3. § 66c zní:
㤠66c
(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy ustanovení správního řádu.
(2) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co byla uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.
(3) Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.”.
4. § 66d a 66e se zrušují.
5. § 112 se zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o krajích
Čl. II
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 5, § 18 odst. 1, § 31 odst. 3 a § 42 odst. 1 se za slova „na úřední desce” vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2).
Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
2. § 71 se zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 36 odst. 1 se za slova „vyvěšením na úřední desce” a v § 45 odst. 4 větě třetí, v § 48 odst. 3, v § 60 odst. 3 a v § 88 odst. 3 se za slova „na úřední desce” vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 11a).
Poznámka pod čarou č. 11a) zní:


11a§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
2. § 83 se zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o právu shromažďovacím
Čl. IV
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 větě třetí se za slova „je rozhodnutí” vkládají slova „oznámeno a”.
2. V § 16 se věta první nahrazuje větou „Na řízení o zákazu shromáždění nebo o době jeho ukončení podle § 11 se nevztahují ustanovení správního řádu o správním řízení,4s výjimkou ustanovení o náležitostech rozhodnutí, o písemném vyhotovení rozhodnutí a o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí4aa ustanovení o právní moci a vykonatelnosti.4b”.
Poznámky pod čarou č. 4), 4a) a 4b) znějí:


4Část druhá a třetí správního řádu.
4a§ 68 až 70 správního řádu.
4b§ 73 až § 75 odst. 1 a 2 správního řádu.”.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. V
V zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se v § 18 věty první a druhá zrušují.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. VI
V § 8 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb., odstavec 3 zní:
„(3) Provede-li ministerstvo registraci, zašle ve lhůtě uvedené v odstavci 2 zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, a druhé vyhotovení stanov se s vyznačením registrace vloží do spisu.”.
ČÁST SEDMÁ
(zrušena zák. č. 329/2011 Sb. k 1.1.2012)
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. VIII
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 60 se slova „zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)” nahrazují slovy „správního řádu”.
2. V § 64 odst. 2 se slova „§ 49 správního řádu.” nahrazují slovy „ustanovení správního řádu o lhůtách pro vydání rozhodnutí.54”.
Poznámka pod čarou č. 54) zní:


54§ 71 odst. 1 a 3 správního řádu.”.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IX
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 11) zrušuje.
2. V § 5 se na konci písmena h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ch), které zní:
„ch) vymáhá vrácení neprávem vyplacených částek dávek důchodového pojištění; přitom je oprávněna provádět správní výkon rozhodnutí.”.
3. V § 6 odst. 4 se na konci písmena y) tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno z), které zní:
„z) opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady potřebné k vymáhání neprávem vyplacených částek dávek důchodového pojištění.”.
4. V § 8 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.
5. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které včetně poznámky pod čarou č. 9) znějí:
㤠16a
(1) Na postup posudkových komisí při podávání posudků podle § 4 odst. 2 se nevztahuje správní řád, s výjimkou základních pravidel činnosti správních orgánů a ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci.9
(2) Lhůta pro vydání posudku činí 60 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který vede řízení, pro jehož účely byl posudek vyžádán, lhůtu delší. Brání-li vydání posudku ve lhůtě podle věty první závažné důvody, sdělí předseda posudkové komise neprodleně tyto důvody orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek vyžádán; v těchto případech se lhůta podle věty první prodlužuje až o 30 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který vede řízení, pro jehož účely je posudek vyžádán, jinak.
(3) Nepodrobí-li se posuzovaná osoba vyšetření zdravotního stavu posudkovou komisí nebo určeným zdravotnickým zařízením nebo jinému odbornému vyšetření anebo odmítne-li poskytnout jinou požadovanou součinnost, která je potřebná k podání posudku, sdělí předseda posudkové komise neprodleně tuto skutečnost orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek vyžádán.
§ 16b
Pro postup při vydávání posudků podle § 8 odst. 1 ve věcech státní sociální podpory a sociální péče platí § 16a obdobně s tím, že lhůta pro vydání posudku činí 30 kalendářních dnů.


9§ 1 až 8 a § 14 správního řádu.”.

Dosavadní § 16a se označuje jako § 16c.
6. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně poznámek pod čarou č. 60a) a 60b) zní:
㤠54a
Pořádkové pokuty podle správního řádu60amohou při činnosti podle tohoto zákona a podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti60bukládat pouze orgány sociálního zabezpečení; toto oprávnění však neplatí, postupuje-li okresní správa sociálního zabezpečení podle § 32 odst. 1.


60a§ 62 správního řádu.
60bZákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.”.
7. V § 56 odst. 3 se slova „se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.” nahrazují slovy „se nevztahuje správní řád.”.
Odkaz na poznámku pod čarou č. 11) se zrušuje.
8. V § 60 odst. 1 se slova „z podnětu správy sociálního zabezpečení” nahrazují slovy „okresní správou sociálního zabezpečení z moci úřední”.
9. V § 60 odst. 2 se slova „z podnětu okresní správy sociálního zabezpečení” nahrazují slovy „okresní správou sociálního zabezpečení z moci úřední”.
10. V § 81 odst. 2 se slova „z podnětu orgánu” nahrazují slovy „z moci úřední orgánem”.
11. V § 82 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.”.
12. V § 83a se v nadpisu za slovo „Přerušení” vkládají slova „a zastavení”, dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Orgán sociálního zabezpečení zastaví řízení, je-li žádost podána o více než dva měsíce dříve než ve lhůtě uvedené v § 82 odst. 8. Je-li žádost podána nejvýše o dva měsíce dříve než ve lhůtě uvedené v § 82 odst. 8, orgán sociálního zabezpečení řízení přeruší a prvním dnem lhůty stanovené pro podání žádosti v § 82 odst. 8 v řízení pokračuje z moci úřední.”.
13. Za § 85 se vkládá nový § 85a, který včetně poznámek pod čarou č. 22a) a 22b) zní:
㤠85a
V řízení ve věcech důchodového pojištění se nepoužije ustanovení správního řádu o vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí;22azahájení řízení z moci úřední22bse účastníkům zpravidla neoznamuje.


22a§ 36 odst. 3 správního řádu.
22b§ 46 a 47 správního řádu.”.
14. V § 86 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 22d) zní:
„(4) Lhůta pro vydání rozhodnutí se kromě dob uvedených ve správním řádu22dprodlužuje též o dobu, kdy se došetřují rozhodné skutečnosti u organizací nebo zahraničních nositelů důchodového pojištění (zabezpečení).


22d§ 71 odst. 1 a 3 správního řádu.”.
15. V § 104c odstavec 2 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 22c) zní:
„(2) Ustanovení správního řádu o zahájení řízení z moci úřední22cse na vydání platebního výměru nepoužijí.”.

Poznámka pod čarou č. 22c) zní:


22c§ 46 a 47 správního řádu.”.
16. V § 104ch odst. 4 se slova „se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.” nahrazují slovy „se nevztahuje správní řád.”.
Odkaz na poznámku pod čarou č. 11) se zrušuje.
17. V § 108 větě první se slova „obecné předpisy o správním řízení” nahrazují slovy „správní řád s tím, že ustanovení o jiných úkonech správních orgánů34cse při postupu organizace nebo malé organizace použijí přiměřeně a jen tam, kde to povaha věci připouští.”.
Odkaz na poznámku pod čarou č. 11) se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 34c) zní:


„34cČást čtvrtá správního řádu.”.
18. V § 118d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Orgány sociálního zabezpečení mohou uložit povinnost nahradit paušální částkou stanovenou zvláštním právním předpisem náklady řízení účastníku, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti.”.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. X
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 156 odst. 7 se věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 21) zrušuje.
2. V § 156 odst. 8 se slova „části čtvrté oddílů 2 až 4 a části páté” nahrazují slovy „části druhé hlav IX a X”.
3. V § 168 se slova „Správní řád se nevztahuje” nahrazují slovy „Ustanovení správního řádu o správním řízení24ase nevztahují”.
Poznámka pod čarou č. 24a) zní:


24aČást druhá a třetí správního řádu.”.
4. V § 169 se odstavce 2 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3 a dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8.
5. V § 169 odstavec 7 zní:
„(7) Policie usnesením zastaví řízení, jestliže cizinec
a) ve lhůtě podle § 76 nepřevezme povolení k pobytu, pokud v této lhůtě policii nesdělí, že převzetí brání důvody nezávislé na jeho vůli,
b) který podal žádost na území, nepřevezme povolení k pobytu ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyrozumění, pokud v této lhůtě policii nesdělí, že převzetí brání důvody nezávislé na jeho vůli,
c) který podal žádost o povolení k pobytu podle § 66 nebo § 67, nesplní podmínku nepřetržitého pobytu na území nebo tato žádost je podána v době po ukončení pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů,
d) podal žádost o povolení k pobytu na území, ač k tomu není podle § 69 odst. 2 oprávněn, nebo
e) podal žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza nebo doby pobytu na toto vízum v době, kdy k tomu není oprávněn.”.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o azylu
Čl. XI
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:
1. § 9 včetně poznámek pod čarou č. 5), 5a), 5b), 5c), 5d), 5e), 5f), 5g), 5h), 5i) a 5j) zní:
㤠9
Na řízení o udělení nebo odnětí azylu se použije správní řád, s výjimkou ustanovení o doručování na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu sdělenou účastníkem,5ustanovení o doručování písemností určených do vlastních rukou a doručovaných na požádání jiným způsobem,5austanovení o doručování adresátům zdržujícím se v cizině,5bdále ustanovení o úřední desce,5co ustanovení opatrovníka osobám neznámého pobytu a osobám, které se zdržují v cizině, pokud se jim nedaří doručovat,5da o ustanovení zástupce pro doručování,5ea dále ustanovení o umožnění nahlížení do spisu jiným osobám než účastníkům a jejich zástupcům,5fo ústním jednání,5go vydání stejnopisu výroku rozhodnutí na požádání účastníka,5ho lhůtách pro vydání rozhodnutí5ia ustanovení o odvolacím řízení a řízení o rozkladu.5j


5§ 19 odst. 3 správního řádu.
5a§ 19 odst. 4, 5 a 8 správního řádu.
5b§ 22 správního řádu.
5c§ 26 správního řádu.
5d§ 32 odst. 2 písm. d) správního řádu.
5e§ 33 odst. 4 správního řádu.
5f§ 38 odst. 2 správního řádu.
5g§ 49 správního řádu.
5h§ 69 odst. 4 věta druhá správního řádu.
5i§ 71 odst. 1 a 3 správního řádu.
5j§ 81 až 93 a § 152 správního řádu.”.
2. Za § 23 se vkládají nové § 23a a 23b, které znějí:
㤠23a
Ministerstvo nepořizuje kopie spisu ani jeho části.
§ 23b
Ministerstvo
Nahrávám...
Nahrávám...