dnes je 21.3.2023

Input:

5/2023 Sb., Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

č. 5/2023 Sb., Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. ledna 2023
o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na stanovení cen elektřiny a plynu vládou v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1)
a) rozsah oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty vzniklé z důvodu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1) a přiměřeného zisku (dále jen „kompenzace”), rozhodný den pro výpočet kompenzace a období, za které se kompenzace hradí,
b) postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší kompenzace za stanovené období,
c) termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu kompenzace, rozsah podkladů poskytovaných operátorovi trhu a způsob podávání žádosti o úhradu kompenzace operátorovi trhu,
d) pravidla a termíny pro úhradu kompenzace a
e) pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.
(2) Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu, použijí se ustanovení tohoto nařízení týkající se obchodníka s elektřinou nebo plynem obdobně.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) fixní cenou cena elektřiny nebo plynu sjednaná v přesné výši na časově sjednanou dobu dodávky elektřiny nebo plynu, pokud obchodník s elektřinou nebo plynem není oprávněn jednostranně změnit její výši nebo sjednanou cenu jinak změnit nebo pokud takové oprávnění zanikne do 31. ledna 2023,
b) tržní spotovou cenou elektřiny cena elektřiny dosažená v obchodní hodině na denním trhu organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh,
c) tržní spotovou cenou plynu cena plynu ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro plynárenský den pro obchodní zónu Česká republika EGSI CZ pro plyn v Kč/MWh.
§ 3
Rozdělení smluv a zákazníků
(1) Pro účely výpočtu kompenzace se smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu sjednané mezi obchodníkem s elektřinou nebo plynem a zákazníkem pro dodávky elektřiny nebo plynu uskutečňované v období od 1. ledna do 31. prosince 2023 rozdělují a označují následovně:
a) smlouva typu A - smlouva s cenou elektřiny nebo plynu, jejíž výše je přímo závislá na ceně elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem,
b) smlouva typu B - smlouva s jinou cenou elektřiny nebo plynu než fixní cenou uzavřená nejpozději do 7. září 2022, s výjimkou smlouvy, která současně splňuje obsahové znaky smlouvy typu A, F, G nebo H,
c) smlouva typu C - smlouva s jinou cenou elektřiny nebo plynu než fixní cenou uzavřená po 7. září 2022, s výjimkou smlouvy, která současně splňuje obsahové znaky
Nahrávám...
Nahrávám...