dnes je 6.6.2023

Input:

467/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění účinném k 23.8.2013

č. 467/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění účinném k 23.8.2013
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2009,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
4/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění přílohy
259/2013 Sb.
(k 23.8.2013)
ruší § 2 a přílohu č. 2
Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:
§ 1
(1) Za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 trestního zákoníku se považují
a) chemické látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „látky”),
b) chemické směsi, které obsahují nejméně 7 % látky.
(2) U látek uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení se za množství větší než malé pokládá takové množství jedu, které na základě současných vědeckých poznatků může po jednorázovém nebo opakovaném podání způsobit poškození zdraví.
§ 2
(pozbyl platnosti na základě nálezu ÚS č. 259/2013 Sb. k 23.8.2013)
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
 
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministryně spravedlnosti:
JUDr. Kovářová v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 467/2009 Sb.
Chemické látky, které se pro účely trestního zákoníku považují za jedy
 
Název vysoce toxické chemické látky
Číslo
CAS
Číslo
ES
Indexové
číslo
Akonitin
302-27-2
206-121-7
614-008-00-2
Akonitin, soli
-
-
614-009-00-8
Akrylaldehyd; prop-2-enal; akrolein
107-02-8
203-453-4
605-008-00-3
Aldikarb (ISO); 2-methyl-2-(methylsulfanyl)propanal-O-(N-methylkarbamoyl)oxim
116-06-3
204-123-2
006-017-00-X
Alkylplumbany
-
-
082-002-00-1
ANTU (ISO); (l-naftyl)thiomočovina; l-(l-naftyl) thiomočovina
86-88-4
201-706-3
006-008-00-0
Arsenovodík; arsin; arsan
7784-42-1
232-066-3
033-006-00-7
Atropin; endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.l]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát
51-55-8
200-104-8
614-010-00-3
Atropin, soli; endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát, soli
-
-
614-011-00-9
Azid sodný
26628-22-8
247-852-1
011-004-00-7
Azinfos-ethyl (ISO); O,O-diethyl-S-[4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl) methyl]-fosforodithioát
2642-71-9
220-147-6
015-056-00-1
Azinfos-methyl (ISO); O,O-dimethyl-S-[ 4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-methyl]-fosforodithioát
86-50-0
201-676-1
015-039-00-9
Aziridin; ethylenimin
151-56-4
205-793-9
613-001-00-1
Azocyklotin (ISO); tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol
41083-11-8
255-209-1
050-019-00-3
[(Benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methylthiokyanát; TCMTB
21564-17-0
244-445-0
613-119-00-3
Beryllium
7440-41-7
231-150-7
004-001-00-7
Beryllium, sloučeniny (s výjimkou křemičitanů beryllnato-hlinitých)
-
-
004-002-00-2
2,2'-Bioxiran; 1,2,3,4-diepoxybutan
1464-53-5
215-979-1
603-060-00-1
Bis(2-chlorethyl)ether
111-44-4
203-870-1
603-029-00-2
Bis(chlormethyl)ether; dichlormethylether
542-88-1
208-832-8
603-046-00-5
2,5-Bis(isokyanatomethyl)bicyklo [2.2.1 ]heptan
-
411-280-2
615-029-00-X
Bis (2,4,6-trinitrofenyl) amin; 2,2', 4,4', 6,6'-hexanitrodifenylamin; hexyl; dipikrylamin
131-73-7
205-037-8
612-018-00-1
Blasticidin-s; 5-[3-amino-5-(l-methylguanidino)pentanamido]-2-(4-amino-2(1H)-oxopyrimidin-1-yl)-5,6-dihydro-2H-pyran-2-karboxylová kyselina
2079-00-7
 
607-155-00-9
Brodifakum; 3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
56073-10-0
259-980-5
607-172-00-1
Brom
7726-95-6
231-778-1
035-001-00-5
Bromid boritý
10294-33-4
233-657-9
005-003-00-0
Bromoxynil (ISO); 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril
1689-84-5
216-882-7
608-006-00-0
Bromoxynil (ISO) a jeho soli
-
-
608-065-00-2
Brucin; 2,3-dimethoxystrychnidin-10-on
357-57-3
206-614-7
614-006-00-1
Brucin-(R)-1-methylheptyl-hydrogen-ftalát
68239-26-9
269-439-5[
614-007-00-7
Brucin-nitrát
5786-97-0
227-317-9
614-007-00-7
Brucin, sloučenina s (S)-(l-methylheptyl)-1,2-benzen-1,2-dikarboxylátem (1:1)
68310-42-9
269-710-8
614-007-00-7
Brucin-sulfát
4845-99-2
225-432-9
614-007-00-7
But-2-enal; krotonaldehyd
4170-30-3
224-030-0
605-009-00-9
(E)-But-2-enal; (E)-krotonaldehyd
123-73-9
204-647-1
605-009-00-9
terc-Butylarsin; terc-butylarsan
4262-43-5
423-320-6
033-007-00-2
λ-cyhalothrin (ISO); lambda-cyhalothrin; směs (1:1) (R)-[(3-fenoxy fenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát
91465-08-6
415-130-7
607-252-00-6
Cykloheximid; 4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion
66-81-9
200-636-0
613-140-00-8
Demefion-0 (ISO); O,O-dimethyl-0-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát
682-80-4
211-666-9
015-116-00-7
Demefion-S (ISO); O,O-dimethyl-S-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát
2587-90-8
219-971-9
015-117-00-2
Demeton;
8065-48-3
-
015-118-00-8
Demeton-O (ISO); O,O-diethyl-0-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát
298-03-3
206-053-8
015-028-00-9
Demeton-S (ISO); O,O-diethyl-S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát
126-75-0
204-801-8
015-029-00-4
Dialifos (ISO); S-(2-chlor-1-ftalimidoethyl)-O,O-diethyl-fosforodithioát
10311-84-9
233-689-3
015-088-00-6
Diazinon
333-41-5
206-373-8
015-040-00-4
Dibutylcín dichlorid
683-18-1
211-670-0
050-022-00-X
Dieldrin (ISO); 1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4,5,8-dimethanonaftalen
60-57-1
200-484-5
602-049-00-9
Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát
693-21-0
211-745-8
603-033-00-4
Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát flegmatizovaný
693-21-0
211-745-8
603-033-01-1
Diethylhydrargyrium
627-44-1
211-000-7
080-007-00-3
Difacinon (ISO); 2-(difenylacetyl)indan-1,3-dion
82-66-6
201-434-5
606-038-00-X
Difenakum; 3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
56073-07-5
259-978-4
607-157-00-X
6,7-Dihydropyrido[l,2-α:2,l-c]pyryzinediylium dihydroxid
94021-76-8
301-467-6
613-089-00-1
1-(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazid
5836-73-7
-
616-016-00-1
l,4-Dichlorbut-2-en
764-41-0
212-121-8
602-073-00-X
Dichlorvos (ISO); 2,2-dichlorvinyl-dimethyl-fosfát
62-73-7
200-547-7
015-019-00-X
Dichroman amonný
7789-09-5
232-143-1
024-003-00-1
Dichroman draselný
7778-50-9
231-906-6
024-002-00-6
Dichroman sodný bezvodý
10588-01-9
234-190-3
024-004-00-7
Dichroman sodný, dihydrát
7789-12-0
234-190-3
024-004-01-4
1,3-Diisokyanato-2-methylbenzen
91-08-7
202-039-0
615-006-00-4
1,3-Diisokyanato-4-methylbenzen
584-84-9
209-544-5
615-006-00-4
1,4-Diisokyanato-2-methylbenzen
26471-62-5
247-722-4
615-006-00-4
Dikrotofos (ISO); (Z)-[l-(N,N-dimethylkarbamoyl)prop-1-en-2-yl]-dimethyl-fosfát
141-66-2
205-494-3
015-073-00-4
Dikvat dibromid
85-00-7
201-579-4
613-089-00-1
Dikvat dichlorid
4032-26-2
223-714-6
613-089-00-1
Dimefox (ISO); N,N,N',N'-tetramethylfosfordiamidoylfluorid
115-26-4
204-076-8
015-061-00-9
(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-{N-[(N-butoxykarbonyl-N-methylamino)sulfanyl]-N-methylkarbamát}; furathiokarb
65907-30-4
265-974-3
006-087-00-1
Dimethyl [1,1'-(dimethylsilandiyl)di((1,2,3,3 a,7a-η)-1H-inden-1-yl)hafnium
137390-08-0
422-060-0
014-030-00-7
Dimethylhydrargyrium
593-74-8
209-805-3
080-007-00-3
Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfát
3254-63-5
-
015-119-00-3
7,7-Dimethyloktanoylchlorid;neodekanoylchlorid
40292-82-8
254-875-0
607-313-00-7
N,N-Dimethylsulfamoy chlorid
13360-57-1
236-412-4
016-033-00-9
Dimethyl-sulfát
77-78-1
201-058-1
016-023-00-4
2,4-Dinitroanilin
97-02-9
202-553-5
612-040-00-1
Dinitrobenzen
25154-54-5
246-673-6
609-004-00-2
1,2-Dinitrobenzen
528-29-0
208-431-8
609-004-00-2
1,3-Dinitrobenzen
99-65-0
202-776-8
609-004-00-2
1,4-Dinitrobenzen
100-25-4
202-833-7
609-004-00-2
4,6-Dinitro-o-kresolát amonný
2980-64-5
221-037-0
609-022-00-0
Dinoterb (ISO); 2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol
1420-07-1
215-813-8
609-030-00-4
Dinoterb (ISO), soli a estery; 2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol, soli a estery
-
-
609-031-00-X
Dioxathion (ISO); S,S'-(l,4-dioxan-2,3-diyl) (O,O, O',O'-tetraethylbis(fosforodithioát)
78-34-2
201-107-7
015-063-00-X
Dipikrylamin, amonná sůl; amonná sůl dipikrylaminu; amonná sůl hexanitrodifenylaminu; amonná sůl 2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenylaminu
2844-92-0
220-639-0
612-019-00-7
Disulfoton (ISO); O,O-diethyl-S-[2-(ethylsulfanyl) ethyl]-fosforodithioát
298-04-4
206-054-3
015-060-00-3
DNOC; 4,6-dinitro-o-kresol; 2-methyl-4,6-dinitrofenol
534-52-1
208-601-1
609-020-00-X
Endrin (ISO); 1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4,5,8-dimethanonaftalen
72-20-8
200-775-7
602-051-00-X
Endosulfan (ISO); 1,2,3,4,7,7-hexachlorbicyklo [2.2.1]hept-2-en-5,6-dimethanol, cyklický sulfit; 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenedimethyl sulfit
115-29-7
204-079-4
602-052-00-5
Ergokalciferol; vitamin D2
50-14-6
200-014-9
603-179-00-9
Ethidinium bromid; 3,8-diamino-1-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
1239-45-8
214-984-6
612-278-00-6
Ethoprofos (ISO); 0-ethyl-S,S-dipropyl-fosforodithioát
13194-48-4
236-152-1
015-107-00-8
Ethyl-bromacetát
105-36-2
203-290-9
607-069-00-1
Ethyl-chlorformiát
541-41-3
208-778-5
607-020-00-4
Ethylen-dinitrát; ethylenglykol-dinitrát; nitroglykol
628-96-6
211-063-0
603-032-00-9
0-Ethyl-0-(4-nitrofenyl)-fenylfosfonothioát;EPN
2104-64-5
218-276-8
015-036-00-2
S-[2-(Ethylsulfínyl)ethyll-O,O-dimethyl-fosforodithioát
2703-37-9
-
015-065-00-0
Fenamifos (ISO); ethyl-3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl-N-isopropylfosforamidát
22224-92-6
244-848-1
015-123-00-5
Fenbutatinoxid (ISO); 1,1,1,3,3,3-hexakis(2-fenyl-2-methylpropyl)distannoxan
13356-08-6
236-407-7
050-017-00-2
[(3-Fenoxy fenyl)kyanmethyl]-2,2,3,3-tetramethylcyklopropan-1-karboxylát; fenpropathrin
39515-41-8
254-485-0
607-239-00-5
[(3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát; cyflutrin
68359-37-5
269-855-7
607-253-00-1
[(3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát; ß-cyflutrin; beta-cyflutrin
68359-37-5
269-855-7
607-254-00-7
Fensulfothion (ISO); O, 0-diethyl-0-[4-(methylsulfinyl)fenyl]-fosforothioát
115-90-2
204-114-3
015-090-00-7
Fentinacetát (ISO); acetoxy(trifenyl)stannan
900-95-8
212-984-0
050-003-00-6
Fentinhydroxid (ISO); trifenyl(hydroxy) stannan
76-87-9
200-990-6
050-004-00-1
Fluenetil (ISO); 2-fluorethyl-(bifenyl-4-yl)acetát
4301-50-2
-
607-078-00-0
Fluor
7782-41-4
231-954-8
009-001-00-0
Fluoracetamid; 2-fluoracetamid
640-19-7
211-363-1
616-002-00-5
Fluorid boritý
7637-07-2
231-569-5
005-001-00-X
Fluorid kademnatý
7790-79-6
232-222-0
048-006-00-2
Fluoroctan sodný
62-74-8
200-548-2
607-169-00-5
Fluoroctová kyselina
144-49-0
205-631-7
607-081-00-7
Fluoroctová kyselina, soli rozpustné ve vodě; fluoroacetáty rozpustné ve vodě
-
-
607-082-00-2
Fluorovodík
7664-39-3
231-634-8
009-002-00-6
Fonofos (ISO); O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát
944-22-9
213-408-0
015-091-00-2
Forát (ISO); O,O-diethyl-S-[(ethylsulfanyl)methyl]-fosforodithioát
298-02-2
206-052-2
015-033-00-6
Formetanat (ISO); 3-[(dimethylaminomethyliden)amino] fenyl-methylkarbamát
22259-30-9
244-879-0
006-031-00-6
Formetanat-hydrochlorid; 3-[(dimethyaminomethyliden)amino]fenyl-methylkarbamát-hydrochlorid
23422-53-9
245-656-0
006-052-00-0
Fosacetim (ISO); O,O-bis(4-chlorfenyl)-N-acetimidoylfosforamidothioát
4104-14-7
223-874-7
015-092-00-8
Fosfamidon; [2-chlor-2-(dimethylkarbamoyl)-1-methylvinyl]-dimethyl-fosfát
13171-21-6
236-116-5
015-022-00-6
Fosfid hlinitý
20859-73-8
244-088-0
015-004-00-8
Fosfid horečnatý
12057-74-8
235-023-7
015-005-00-3
Fosfid vápenatý
1305-99-3
215-142-0
015-003-00-2
Fosfid zinečnatý
1314-84-7
215-244-5
015-006-00-9
Fosfin; fosfan
7803-51-2
232-260-8
015-181-00-1
Nahrávám...
Nahrávám...