dnes je 13.7.2024

Input:

458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném k 1.7.2024

č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 28. listopadu 2000
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší § 97 včetně poznámky pod čarou č. 17
262/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění § 14 odst. 3
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
278/2003 Sb.
(k 28.8.2003)
v § 21 odst. 2 mění písm. c) a d), doplňuje písm. e) a odst. 4
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část pátou
670/2004 Sb.
(k 30.12.2004)
mění 274 novelizačních bodů,
nová přechodná ustanovení
ÚZ 91/2005 Sb.
 
 
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 15 novelizačních bodů
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 17a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 5 odst. 6, § 10 odst. 3 písm. b), § 37 písm. c), 42 písm. c), § 67 odst. 13 písm. c) a § 85 písm. c)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 7 mění odst. 4 písm. b) a vkládá nový odst. 5
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
mění celkem 242 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 8 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 7 odst. 2 písm. c) a § 17a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11 odst. 1, § 14 a § 95 odst. 5
ÚZ 314/2009 Sb.
 
 
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
v § 11 odst. 1 ruší část věty
211/2011 Sb.
(k 18.8.2011)
mění, celkem ke všem datům 175 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
211/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
nabývá účinnosti § 17d
299/2011 Sb.
(k 13.11.2011)
mění § 30a odst. 1 a § 94
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 4
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
165/2012 Sb.
(k 30.5.2012)
mění, celkem k datu 40 novelizačních bodů
165/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší v § 24 odst. 10 písm. x), v § 25 odst. 12 a § 32
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 16 a § 67 odst. 5
90/2014 Sb.
(k 21.5.2014)
mění, celkem k datu 11 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 17b a § 92
104/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší v § 98a odst. 3
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
131/2015 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 17b a § 17f
131/2015 Sb.
(k 1.1.2019)
vkládá v § 19a odst. 8
131/2015 Sb.
(k 1.1.2020)
vkládá v § 24 odst. 10 písm. y), v § 25 odst. 11 písm. l) a v § 58 odst. 8 písm. dd)
152/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění § 3 odst. 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 18, § 90, § 91, § 91a, § 91b a § 91d
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3, § 16, § 24, § 25, § 46, § 57,§ 58, § 59, § 60, § 68, § 69, § 76 a § 87
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 17d odst. 5
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
1/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 20a a § 91a
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2, § 3, 16, § 23, § 24, § 25, § 28, § 30a, § 30b, § 30c, § 30d, § 57, § 58, § 59, § 60, § 76, § 91 a § 96
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 91d odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 17a
284/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 77 odst. 5
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 16, § 30a, § 30b, § 30d, § 46, § 68, § 69, § 87 a § 98; nová přechodná ustanovení
362/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 146 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
362/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 3 odst. 6, a § 90 odst. 4; nabývají účinnosti ustanovení § 11f až 11k, § 17 odst. 7 písm. t) a v), § 90 odst. 2 písm. k), § 91a odst. 2 písm. h) a § 91c
362/2021 Sb.
(k 1.1.2027)
nabývá účinnosti ustanovení § 78 odst. 7, § 91odst. 12 písm. j) a § 91a odst. 4 písm. f)
382/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 43 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
382/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění 20a, § 30 a § 76
176/2022 Sb.
(k 27.6.2022)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
232/2022 Sb.
(k 10.8.2022)
mění, celkem k datu 36 novelizačních bodů
232/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 16 odst. 1 písm. n)
287/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 11c, § 73a, § 91, § 91a; vkládá § 11ea, § 19d až 19g, a § 97
365/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 17, § 19d; vkládá nové znění hlavy čtvrté a § 96e
19/2023 Sb.
(k 24.1.2023)
mění § 2, § 3, § 5, § 12a, § 19d, § 23, § 28, § 46, § 91 a § 98a
427/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2, § 3, § 20a, § 23, § 91a a § 98a; vkládá § 3a až 3e
469/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
469/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
vkládá § 27e a 27f, § 28 odst. 1 písm. i), § 30 odst. 3, § 91 odst. 5 písm. s); mění § 90, § 91, § 91a
469/2023 Sb.
(k 1.4.2024)
nabývá účinnosti § 25 odst. 11 písm. m)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH
HLAVA I
Obecná část
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  vymezeným územím území, na němž držitel licence na distribuci elektřiny, distribuci plynu nebo rozvod tepelné energie vykonává licencovanou činnost,
b)  kontrolou možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiné osoby, zejména na základě
1.  vlastnického práva nebo práva užívání k obchodnímu závodu kontrolované osoby anebo jeho části, nebo
2.  práva anebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolované osoby,
c)  certifikací řízení, v němž se zjišťuje, zda provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy nebo osoba, která hodlá provozovat přenosovou nebo přepravní soustavu, splňuje podmínky nezávislosti provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy podle tohoto zákona a zda získání nebo výkon kontroly ze strany osoby nebo osob, které mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti ve státě, který není členským státem Evropské unie (dále jen „osoba z třetí země”), nad provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii,
d)  chráněnou informací informace v jakékoliv podobě, která má charakter obchodního tajemství nebo jiná zákonem chráněná informace nebo informace charakteru obchodního, technického nebo finančního získaná při výkonu činnosti držitele licence, která není veřejně dostupná,
e)  podnikem ve skupině podnik, který má právo kontroly nad jiným podnikem nebo který je kontrolován jiným podnikem,
f)  energeticky strategickým celkem prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví energetika57) v oblasti elektřiny, zemního plynu nebo centrálního zásobování teplem,
g)  účinnou mírou kontroly nad energeticky strategickým celkem
1.  možnost subjektu nakládat s vlastnickými či spoluvlastnickými právy k energeticky strategickému celku,
2.  možnost subjektu nakládat s vlastnickými či spoluvlastnickými právy k takové části energeticky strategického celku, bez které by tento celek nebyl způsobilý plnit svoji funkci, popřípadě by se bez této části tato způsobilost energeticky strategického celku zhoršila,
3.  možnost vykonávat dispoziční práva k energeticky strategickému celku, nebo
4.  jiný způsob vlivu na energeticky strategický celek nebo jiná práva k němu, jejichž důsledkem je schopnost subjektu
Nahrávám...
Nahrávám...