dnes je 28.5.2023

Input:

444/2008 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

č. 444/2008 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2008
o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 4c odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.:
§ 1
Lékařské vyšetření
(1) Lékařským vyšetřením k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka se rozumí lékařská prohlídka, která se provádí
a) před vstupem do zaměstnání (dále jen „vstupní prohlídka”),
b) v průběhu zaměstnání (dále jen „periodická prohlídka”),
c) při ukončení zaměstnání (dále jen „výstupní prohlídka”),
d) v mimořádných případech (dále jen „mimořádná prohlídka”).
(2) V rámci lékařské prohlídky podle odstavce 1 písm. a) a b) lze využít výsledek předchozího odborného vyšetření za předpokladu, že bylo provedeno nejpozději 3 měsíce před zahájením vstupní nebo periodické prohlídky.
(3) Při lékařské prohlídce se zjišťuje zdravotní stav posuzované osoby včetně informací sdělených k jeho dosavadnímu vývoji. Při vstupní nebo periodické prohlídce se dále vychází z informací obsažených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník registrován, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, které musí být dostupné nejpozději v den provedení lékařské prohlídky. O předání informací žádá zaměstnavatel pro potřeby lékaře zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnancům zaměstnavatele závodní preventivní péči (dále jen „posuzující lékař”).
(4) V souvislosti s lékařskou prohlídkou je třeba sdělit údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána, a o míře těchto rizik.
(5) Při posuzování zdravotní způsobilosti hodnotí posuzující lékař zjištěný zdravotní stav posuzované osoby ve vztahu k nárokům kladeným na činnost strážníka. Posuzující lékař vydá posuzované osobě lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který vždy obsahuje údaje podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Vstupní prohlídka
(1) Při vstupní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření, dále vyšetření elektrokardiografické, základní spirometrické, orientační chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na konkrétní činnost, kterou má uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník vykonávat, lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení jeho zdravotní způsobilosti.
(2) Vstupní prohlídka se provede před přijetím uchazeče o zaměstnání strážníka do pracovního poměru nebo před převedením čekatele nebo strážníka na jinou práci.
§ 3
Periodická prohlídka
(1) Při periodické prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na konkrétní činnost, kterou strážník vykonává, lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení jeho zdravotní způsobilosti.
(2) Periodická prohlídka se provede jednou za 3 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak.
§ 4
Mimořádná prohlídka
(1) Obsah mimořádné prohlídky stanoví podle aktuálně zjištěného zdravotního stavu čekatele nebo strážníka posuzující lékař.
(2) Mimořádná prohlídka se provede
a) na podnět čekatele nebo strážníka,
b) po zranění nebo onemocnění, které způsobilo dočasnou pracovní neschopnost čekatele nebo strážníka delší než 8 týdnů,
c) jestliže čekatel nebo strážník utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo byl při výkonu zaměstnání čekatele nebo strážníka vystaven nebezpečným nebo zdraví škodlivým látkám,
d) na podnět ošetřujícího lékaře.
§ 5
Výstupní prohlídka
(1) Při výstupní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientační neurologické vyšetření, popřípadě další nezbytná odborná vyšetření podle vyžádání posuzujícího lékaře.
(2) Výstupní prohlídka se provede před skončením pracovního poměru čekatele nebo strážníka. Jako doklad o provedení výstupní prohlídky se místo lékařského posudku vydá potvrzení o provedení výstupní prohlídky, které obsahuje identifikaci posuzované osoby, zaměstnavatele, zdravotnického zařízení a posuzujícího lékaře. Potvrzení o provedení výstupní prohlídky dále obsahuje údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce, zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána, o míře těchto rizik, datum provedení výstupní prohlídky a datum vydání potvrzení o provedení výstupní prohlídky.
§ 6
Zdravotní způsobilost
Seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka, je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při posuzování zdravotní způsobilosti strážníka pro výkon druhu práce, pro který jsou jinými právními předpisy1) stanoveny zvláštní požadavky na zdravotní způsobilost, se dále postupuje podle těchto předpisů.
§ 7
Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
Platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti končí nejpozději v den, kdy měla být provedena periodická prohlídka, v den, ke kterému byl stanoven termín provedení mimořádné prohlídky, nebo v den uvedený v lékařském posudku.
§ 8
Přechodné ustanovení
Periodická prohlídka čekatele nebo strážníka, který je ke dni 1. ledna 2009 v pracovním poměru k obci, musí být provedena nejpozději ve lhůtě do 31. prosince 2011.
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
 
Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 444/2008 Sb.
Vzor výpisu ze zdravotnické dokumentace
Registrující praktický lékař
Uchazeč o zaměstnání strážníka-čekatel - strážník*)…………………………………………
Datum narození.............................................
Adresa místa trvalého pobytu……………………………………………………………………….
Zaměstnavatel.........................
který patří (patřil) do Vaší péče
a) se uchází o zaměstnání u obecní policie*)………………….
b) je zaměstnán u obecní policie*)........................
Protože k přijetí a k výkonu zaměstnání jsou podle vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie, stanoveny konkrétní požadavky na zdravotní stav uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka, žádá obec (město) .............................o zodpovězení těchto otázek pro potřeby posuzujícího lékaře:
1. Výskyt nemocí v rodině uchazeče o zaměstnání, zaměření především na výskyt duševních, nervových nemocí a nemocí srdce a cév:
2. Jmenovaný/á prodělal/a nebo se eventuálně léčil/a (léčí) na některou z těchto nemocí:
 
a) Hypertenzní nemoc (stadium)..........................................................................................................
b) Jiná cévní onemocnění.....................................................................................................................
c) Nemoci žaludku nebo dvanácterníku...............................................................................................
d) Prognosticky závažné nespecifické střevní záněty..........................................................................
e) Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí...................................................................................................
f) Krevní nemoci...................................................................................................................................
g) Virová hepatitida..............................................................................................................................
h) Revmatická horečka.........................................................................................................................
i) TBC všech forem a orgánů................................................................................................................
j) Onemocnění plic a průdušek.............................................................................................................
k) Srdeční vady, onemocnění věnčitých tepen.....................................................................................
l) Nemoci spojené se srdeční nedostatečností......................................................................................
m) Nemoci jater a žlučových cest.........................................................................................................
n) Nemoci ledvin a močových cest.......................................................................................................
o) Nemoci páteře a kloubů a ostatní nemoci nebo vrozené vady páteře..............................................
p) Kožní onemocnění.............................................................................................................................
q) Onemocnění nervové soustavy a jiné ložiskové nemoci mozku a míchy.......................................
r) Psychické poruchy a nemoci............................................................................................................
s) Epilepsie...........................................................................................................................................
t) Jiná záchvatová onemocnění............................................................................................................
u) Chronické onemocnění oční.............................................................................................................
v) Refrakční vady, síla - korekce.........................................................................................................
w) Chronické nemoci vestibulárního aparátu………………………………………………………..
x) Opakované hnisavé záněty středouší...............................................................................................
y) Gynekologické onemocnění............................................................................................................
z) Alergie.............................................................................................................................................
3. Jiná důležitá
Nahrávám...
Nahrávám...