dnes je 19.5.2024

Input:

420/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 420/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 5. listopadu 2009,
kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. II
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 10d odst. 3 větě první se za slovo „žádost” vkládají slova „i přesto”.
2. V § 36h odst. 3 se slova „s cennými papíry (dále jen „oficiální trh”)” zrušují.
3. V § 97 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
4. V § 97 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
5. V § 113 odst. 8 se slova „c) až f)” nahrazují slovy „c) až e)”.
6. V § 118 odst. 4 se na konci textu písmen c) a e) vkládají slova „ ; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v písmeni j)”.
7. V § 118 odst. 5 se v úvodní části textu za slovo „musejí” vkládají slova „v samostatné části, do níž emitent začleňuje informace uvedené v odstavci 4 písm. j),”.
8. V § 118 odst. 5 písm. a) se slovo „přijatých” nahrazuje slovem „nepřijatých”.
9. V § 120 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) zajistí možnost oznamování udělení plné moci k zastupování na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickým prostředkem.”.
10. § 120a a 120b znějí:
㤠120a
(1) Kromě požadavků stanovených obchodním zákoníkem nebo srovnatelných požadavků zahraničního právního předpisu obsahuje, v případě emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi
a) upozornění na práva vlastníka cenného papíru související s účastí na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi a údaj o celkovém počtu akcií a cenných papírů představujících podíl na emitentovi a hlasovacích právech s nimi spojených,
b) jasný a určitý popis toho, jak se účastnit, a to i na základě plné moci, valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, a jak na valné
Nahrávám...
Nahrávám...